POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TYM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na najbardziej istotne zagadnienia mające istotny wpływ na podejmowane decyzje, dążenie do zapewnienia nie tylko jak największej bezstronności, obiektywizmu i przejrzystości postępowania, ale przede wszystkim do ustalenia metod i działań zmierzających do osiągnięcia właściwego celu, jakim jest wybór oferty zgodnej z wytycznymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz najkorzystniejszej ekonomicznie.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

WPROWADZENIE
- omówienie aktualnych stanu prawnego przepisów dotyczących zamówień publicznych, ze uwzględnieniem ostatnich zmian tj. nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych i innych dokumentów powiązanych z systemem zamówień publicznych,
- zasady udzielania zamówień publicznych w praktyce przetargowej,
- przedmiotowe, podmiotowe i wartościowe wyłączenia stosowania ustawy (częściowe i całościowe).
ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W POSTĘPOWANIU WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- wspólnotowe i krajowe dokumenty dotyczące konkurencyjności zamówień publicznych z wykorzystaniem środków unijnych, w tym Komunikat KR 2006/C 179/02, Wytyczne MRR dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- konkurencyjność w postępowaniach przetargowych prowadzonych bez stosowania PZP
- zasady przeprowadzenia postępowania, minimalny zakres dokumentowania postępowania.
PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA
- dialog techniczny – nowa pomoc dla Zamawiającego?
- szacowanie wartości zamówień publicznych, dozwolony i niedozwolony podział zamówienia na części a agregowanie zamówień publicznych,
- zasady opisu przedmiotu zamówienia – obiektywne i uzasadnione potrzeby Zamawiającego a „dyskryminacyjny” OPZ,
- analiza orzecznictwa KIO, SO
- case study - ćwiczenia
PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA C.D.
- zasady definiowania warunków udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania a wykonawcy nierzetelni i niezdolni do wykonania zamówienia,
- nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- pozacenowe kryteria oceny ofert, ich opracowywanie i sposoby dokonywania oceny.
- analiza orzecznictwa KIO, SO
- case study - ćwiczenia
TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
- wybór trybu a przesłanki stosowania trybów nie podstawowych zwłaszcza ZoC i WR,
- wadium - zasady zwrotu, ponownego wniesienia i zatrzymania wadium;
- obowiązki informacyjne Zamawiającego przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania,
- badanie i ocena wniosków / ofert oraz wszystkie obligatoryjne i fakultatywne czynności Zamawiającego w postępowaniu
- analiza orzecznictwa KIO, SO
- case study - ćwiczenia
UMOWY
- najważniejsze cechy umów o zamówienia publiczne,
- zmiany umów a zakaz zmian istotnych postanowień umowy o zamówienie publiczne,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy jako forma pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego jej wykonania.
- odstąpienie od umowy,
- unieważnienie umowy – względna ważność umowy.
- dopuszczalność udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
- informacja dla Zamawiającego o naruszeniu ustawy - quasi protest na czynność lub jej zaniechanie,
- odwołanie - terminy na wniesienie i inne wymagania dla jego skuteczności,
- skarga do sądu – realny środek?
KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – UCHYBIENIA SKUTKUJĄCE UNIEWAŻNIENIEM UMOWY, POWSTANIEM NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ KOREKTY WSPÓŁFINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY

WYMIERZANIE KOREKT FINANSOWYCH ZA NARUSZENIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UE TZW. TARYFIKATOR

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Absolwent politologii i nauk społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zarządzania i marketingu w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. W latach 1996-1998 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Alberta-Ludwiga we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy) i do 2004 r. wykładowca akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 1998 r. związany z zamówieniami m. in. jako koordynator w organizacji pozarządowej, menadżer działu doradztwa PZP, główny specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych. Autor wielu opinii i artykułów z zakresu zamówień publicznych, a także uczestnik prac sejmowych i senackich komisji nad nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykładowca na licznych szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu zamówień publicznych, jak również na studiach podyplomowych. Konsultant i doradca w zakresie zamówień publicznych dla Zamawiających jak i Wykonawców, reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!