Szkolenie: POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-praktyka-i-najnowsze-orzecznictwo-70469

Informacje o szkoleniu

 • POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO


  ID szkolenia: 70469
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Rolnictwo, środowisko
 • Adres szkolenia:

  hotel Ibis Warszawa
  ul. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 21.11.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  6
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów kształtujących system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie oraz aktualnego orzecznictwa w sprawie.

Cele szczegółowe:

-Nabycie wiedzy o koncepcji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS) oraz o tym jakie podstawy ma ona w prawie UE i regulacjach krajowych.

- Zaznajomienie się z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.

-Zdobycie wiedzy jak wygląda odstąpienie od SOOS, kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań.

-Przedstawienie jak SOOŚ wpływa na obszary Natura 2000.

-Nabycie wiedzy o tym czym skutkuje między innymi uchylenie dokumentu objętego wymogiem SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

Po szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzy i umiejętności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla różnego rodzaju przedsięwzięć (wraz z przygotowaniem dokumentacji towarzyszącej).

Szkolenie skierowane jest do:

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie oraz osoby sporządzające wnioski o dofinansowanie, projektów inwestycyjnych, osoby planujące realizację inwestycji budowlanych.

Program szkolenia:

1. Ocena skutków środowiskowych wdrożenia dokumentów strategicznych

• Pojęcie dokumentów strategicznych
• Koncepcja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS)
• Podstawy SOOŚ w prawie UE i regulacje krajowe

2. Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie SOOS

• dokumenty z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego
• Dokumenty wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Dokumenty mogące powodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony
• Inne dokumenty, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
• Czy programy ochrony środowiska wymagają SOOS? Warsztat połączony z analizą orzecznictwa, poglądów doktryny i stanowisk organów kontroli i nadzoru.

3. Odstąpienie od SOOŚ

• Przesłanki odstąpienia
• Uzgodnienie z właściwymi organami
• Kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań

4. Konsekwencje odstąpienia, w tym podanie do publicznej wiadomości

5. Hierarchia dokumentów strategicznych i stopień szczegółowości prognozy

6. Prognoza oddziaływania na środowisko i etapy postępowania w sprawie SOOS

• Metody SOOŚ (ocena oddziaływań i model policy appraisal)
• Szczególnie istotne elementy prognozy w nowej perspektywie finansowej (oddziaływania na bioróżnorodność, ochrona klimatu)
• opiniowanie

7. Udział społeczeństwa

• O czym i jak należy podać do publicznej wiadomości, sposób liczenia terminów, sposób rozpatrywania uwagi i wniosków, ochrona danych osobowych - warsztaty połączone z analizą przykładów

8. "kompetentni eksperci”

• kryteria oceny statusu ekspertów wnikające z nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wchodzącej w życie 1 stycznia 2017 r.

9. SOOŚ a wpływ na obszary Natura 2000
• Skala oddziaływania dokumentu a obszary Natura 2000
• Konsekwencje ustalenia w prognozie występowania znaczących negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 i ich skutki
• Koncepcja koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i analiza przesłanek pozwalających na przyjęcie dokumentu

10. Relacja SOOS do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

11. Skutki uchylenia dokumentu objętego wymogiem SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

12. Skutki braku SOOS dla dokumentów strategicznych – analiza rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TS UE.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

dr hab. A. H.
doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Wydarzenie: POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO