Szkolenie: POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-praktyka-i-najnowsze-orzecznictwo-70953-id8

Informacje o szkoleniu

 • POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO


  ID szkolenia: 70953
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo Budownictwo, architektura Usługi
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Ostrobramska Warszawa
  ul. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 18.11.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadków, omówienie zmian w przepisach oraz orzeczeniach.

Szkolenie skierowane jest do:

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie oraz osoby sporządzające wnioski o dofinansowanie, projektów inwestycyjnych, osoby planujące realizację inwestycji budowlanych.

Program szkolenia:

1. Ocena skutków środowiskowych wdrożenia dokumentów strategicznych
-Pojęcie dokumentów strategicznych
-Koncepcja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS)
-Podstawy SOOŚ w prawie UE i regulacje krajowe
2. Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie SOOS
-dokumenty z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego
-Dokumenty wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
-Dokumenty mogące powodować znaczące oddziaływanie na obszar -Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony
-Inne dokumenty, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
-Czy programy ochrony środowiska wymagają SOOS? Warsztat połączony z analizą orzecznictwa, poglądów doktryny i stanowisk organów kontroli i nadzoru.
3. Odstąpienie od SOOŚ
-Przesłanki odstąpienia
-Uzgodnienie z właściwymi organami
Kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań
4. Konsekwencje odstąpienia, w tym podanie do publicznej wiadomości
5. Hierarchia dokumentów strategicznych i stopień szczegółowości prognozy
6. Prognoza oddziaływania na środowisko i etapy postępowania w sprawie SOOS
-Metody SOOŚ (ocena oddziaływań i model policy appraisal)
-Szczególnie istotne elementy prognozy w nowej perspektywie finansowej (oddziaływania na bioróżnorodność, ochrona klimatu)
-opiniowanie
7. Udział społeczeństwa
-O czym i jak należy podać do publicznej wiadomości, sposób liczenia terminów, sposób rozpatrywania uwagi i wniosków, ochrona danych osobowych - warsztaty połączone z analizą przykładów.
8. "kompetentni eksperci”
-kryteria oceny statusu ekspertów wnikające z nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wchodzącej w życie 1 stycznia 2017 r.
9. SOOŚ a wpływ na obszary Natura 2000
-Skala oddziaływania dokumentu a obszary Natura 2000
-Konsekwencje ustalenia w prognozie występowania znaczących negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 i ich skutki
-Koncepcja koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i analiza przesłanek pozwalających na przyjęcie dokumentu
10. Relacja SOOS do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
11. Skutki uchylenia dokumentu objętego wymogiem SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).
12. Skutki braku SOOS dla dokumentów strategicznych – analiza rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TS UE.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł + 23% VAT - cena za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłam mailem, faxem lub pocztą.

Wydarzenie: POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO