Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-praktyka-i-najnowsze-orzecznictwo-71788-id8

Informacje o szkoleniu

 • POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO


  ID szkolenia: 71788
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Novotel Wrocław City
  Wyścigowa 35
  53-011 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie przepisów kształtujących system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie oraz aktualnego orzecznictwa w sprawie.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy o koncepcji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS) oraz o tym jakie podstawy ma ona w prawie UE i regulacjach krajowych. Zaznajomienie się z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Zdobycie wiedzy jak wygląda odstąpienie od SOOS, kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań. Przedstawienie jak SOOŚ wpływa na obszary Natura 2000.Nabycie wiedzy o tym czym skutkuje między innymi uchylenie dokumentu objętego wymogiem SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

Postaw społecznych: Po szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzy i umiejętności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla różnego rodzaju przedsięwzięć (wraz z przygotowaniem dokumentacji towarzyszącej).

Szkolenie skierowane jest do:

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie oraz osoby sporządzające wnioski o dofinansowanie, projektów inwestycyjnych, osoby planujące realizację inwestycji budowlanych.

Program szkolenia:

1. Ocena skutków środowiskowych wdrożenia dokumentów strategicznych

Pojęcie dokumentów strategicznych
Koncepcja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS)
Podstawy SOOŚ w prawie UE i regulacje krajowe
2. Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie SOOS

dokumenty z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego
Dokumenty wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Dokumenty mogące powodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony
Inne dokumenty, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Czy programy ochrony środowiska wymagają SOOS? Warsztat połączony z analizą orzecznictwa, poglądów doktryny i stanowisk organów kontroli i nadzoru.
3. Odstąpienie od SOOŚ

Przesłanki odstąpienia
Uzgodnienie z właściwymi organami
Kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań
4. Konsekwencje odstąpienia, w tym podanie do publicznej wiadomości

5. Hierarchia dokumentów strategicznych i stopień szczegółowości prognozy

6. Prognoza oddziaływania na środowisko i etapy postępowania w sprawie SOOS

Metody SOOŚ (ocena oddziaływań i model policy appraisal)
Szczególnie istotne elementy prognozy w nowej perspektywie finansowej (oddziaływania na bioróżnorodność, ochrona klimatu)
opiniowanie
7. Udział społeczeństwa

O czym i jak należy podać do publicznej wiadomości, sposób liczenia terminów, sposób rozpatrywania uwagi i wniosków, ochrona danych osobowych - warsztaty połączone z analizą przykładów.
8. "kompetentni eksperci”

kryteria oceny statusu ekspertów wnikające z nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wchodzącej w życie 1 stycznia 2017 r.
9. SOOŚ a wpływ na obszary Natura 2000

Skala oddziaływania dokumentu a obszary Natura 2000
Konsekwencje ustalenia w prognozie występowania znaczących negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 i ich skutki
Koncepcja koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i analiza przesłanek pozwalających na przyjęcie dokumentu
10. Relacja SOOS do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

11. Skutki uchylenia dokumentu objętego wymogiem SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

12. Skutki braku SOOS dla dokumentów strategicznych – analiza rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TS UE.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych specjalizujący się w ochronie środowiska, w tym w ocenach oddziaływania na środowisko; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w centralnych organach administracji publicznej ochrony środowiska; autorka komentarzy praktycznych z zakresu ochrony środowiska dla serwisów prawnych, trener i wykładowca.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO