Szkolenie

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – praktyka i najnowsze orzecznictwo

O szkoleniu

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadków, omówienie zmian w przepisach oraz orzeczeniach.
Dlaczego warto wziąć udział?

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie przepisów kształtujących system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie oraz aktualnego orzecznictwa w sprawie.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy o koncepcji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS) oraz o tym jakie podstawy ma ona  w prawie UE i regulacjach krajowych. Zaznajomienie się z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Zdobycie wiedzy jak wygląda odstąpienie od SOOS, kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań. Przedstawienie jak SOOŚ wpływa na obszary Natura 2000.Nabycie wiedzy o tym czym skutkuje między innymi uchylenie dokumentu objętego wymogiem SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

Postaw społecznych: Po szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzy i umiejętności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla różnego rodzaju przedsięwzięć (wraz z przygotowaniem dokumentacji towarzyszącej).

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie oraz osoby sporządzające wnioski o dofinansowanie, projektów inwestycyjnych, osoby planujące realizację inwestycji budowlanych.

Program szkolenia

1. Ocena skutków środowiskowych wdrożenia dokumentów strategicznych

 • Pojęcie dokumentów strategicznych
 • Koncepcja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS)
 • Podstawy SOOŚ w prawie UE i regulacje krajowe

2. Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie SOOS

 • dokumenty z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego
 • Dokumenty wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Dokumenty mogące powodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony
 • Inne dokumenty, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
 • Czy programy ochrony środowiska wymagają SOOS? Warsztat  połączony z analizą orzecznictwa, poglądów doktryny i stanowisk organów  kontroli i nadzoru.

3. Odstąpienie od SOOŚ

 • Przesłanki odstąpienia
 • Uzgodnienie z właściwymi organami
 • Kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań

4. Konsekwencje odstąpienia, w tym podanie do publicznej wiadomości

5. Hierarchia dokumentów strategicznych i stopień szczegółowości prognozy

6. Prognoza oddziaływania na środowisko i etapy postępowania w sprawie SOOS

 • Metody SOOŚ (ocena oddziaływań i  model policy appraisal)
 • Szczególnie istotne elementy prognozy  w nowej perspektywie finansowej (oddziaływania na bioróżnorodność, ochrona klimatu)
 • opiniowanie

7. Udział społeczeństwa

 • O czym i jak należy podać do publicznej wiadomości, sposób liczenia terminów, sposób rozpatrywania uwagi i wniosków, ochrona danych osobowych - warsztaty połączone z analizą przykładów.

8. "kompetentni eksperci”

 • kryteria oceny statusu ekspertów  wnikające z  nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  wchodzącej w życie 1 stycznia 2017 r.

9. SOOŚ a wpływ na obszary Natura 2000 

 • Skala oddziaływania dokumentu a obszary Natura 2000
 • Konsekwencje ustalenia w prognozie występowania znaczących negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 i ich skutki
 • Koncepcja koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i analiza przesłanek pozwalających na przyjęcie dokumentu

10. Relacja SOOS do  oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

11. Skutki uchylenia dokumentu objętego wymogiem  SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

12. Skutki braku SOOS dla dokumentów strategicznych – analiza rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TS UE.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych specjalizujący się w ochronie środowiska, w tym w ocenach oddziaływania na środowisko; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w centralnych organach administracji publicznej ochrony środowiska; autorka komentarzy praktycznych z zakresu ochrony środowiska dla serwisów prawnych, trener i wykładowca.

- ok 35 publikacji z zakresu prawa, w tym prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, 

- autor publikacji Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym (2015, Wolters Kluwer, współautorka, udział ok 50%) zawierającej odpowiedzi na praktyczne problemy dotyczące ochrony środowiska;

- autor publikacji Ocena oddziaływania na środowisko. Węzłowe zagadnienia prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2019, zwierającej szeroką analizę oceny oddziaływania jako instrumentu prewencyjnej ochrony środowiska;

- od IX. 2014 r. – radca prawny;

- od lipca 2012 r. – współpraca z Wolters Kluwer polegająca na przygotowywaniu omówień najważniejszych orzeczeń, istotnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska skierowane przede wszystkim dla pracowników samorządu terytorialnego;

- udział w Warszawskim Seminarium Aksjologii Administracji;

- doświadczenie trenerskie z zakresu postępowania administracyjnego, ocen oddziaływania na środowisko.

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu ochrony środowiska na studiach podyplomowych.

Gdzie i kiedy

Wrocław 6 grudnia 2021
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 28 stycznia 2022

Gdzie i kiedy

Lublin 24 marca 2022
Alter sp. z o. o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 maja 2022
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 5 października 2021
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Zapisz się

550
Kraków / Warszawa / Wrocław
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
450
Lublin
450 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
300
on-line
300 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!