Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy

O szkoleniu

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami dotyczącymi ochrony interesów gospodarczych pracodawcy, które ciążą na osobach zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Drugim zasadniczym celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie zasad i podstaw odpowiedzialności za przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych ustaw szczególnych. W stosunkach pracy, pracodawca i pracownik działają nie tylko we własnym partykularnym interesie, ale zobligowani są również do działania w interesie i na rzecz drugiej strony. Jednym z podstawowych celów prawa pracy jest ochrona interesów pracownika, jako słabszej strony stosunku pracy. Jednak również pracodawcy przysługuje ochrona jego interesów, pomimo że jest uznawany za silniejszą stronę w tym stosunku prawnym. Pomimo niewyartykułowanego wprost w Kodeksie pracy pracowniczego obowiązku ochrony interesów gospodarczych pracodawcy, obowiązek taki istnieje i winien być przez pracowników przestrzegany. Stosunek pracy stwarza pracodawcy podstawę do egzekwowania od pracownika zachowań służących ochronie jego praw i interesów. W Polsce problematyka ochrony interesów gospodarczych pracodawcy jest w szczególności aktualna w przypadku spółek z o.o. i spółek akcyjnych - członkowie zarządów tych spółek bardzo często wykonują swój mandat w oparciu o stosunek pracy (umowę o pracę). W praktyce sprowadza się to do sytuacji, gdy pozycja pracodawcy i pracobiorcy skupia się w jednych rękach. Spośród niepożądanych działań i zachowań pracownika wpływających na niekorzystnie na interesy gospodarcze pracodawcy omówione zostaną najważniejsze, to jest: niegospodarność, nieefektywność wykonywanej pracy, ogólny brak dbałości, nienależyta niestaranność przy wykonywaniu obowiązków oraz działalność konkurencyjna i czyny nieuczciwej konkurencji. Szczególny nacisk położony zostanie na problematykę ochrony tajemnic pracodawcy oraz treść umów o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i umów o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie źródła prawa ich obowiązują, gdzie można zapoznać się z aktualnymi ich tekstami, w jaki sposób przeprowadzić wykładnię tych przepisów, aby móc poprawnie zrekonstruować obowiązujące ich normy zachowania. Przedstawione zostaną, na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki, podstawy prawne odpowiedzialności pracowniczej. Omówione zostaną praktyczne aspekty odpowiedzialności pracownika za wyrządzoną pracodawcy szkodę, za naruszenie umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i po ustaniu zatrudnienia oraz za czyny nieuczciwej konkurencji. Po zakończeniu szkolenia osoby będące pracobiorcami dysponować będą praktyczną wiedzą o zakresie swoich obowiązków ochrony interesów gospodarczych pracodawcy, które nie zawsze są wyrażone wprost Kodeksie pracy i innych ustawach. Podobnie, osoby będące pracodawcami posiadać będą wiedzę o ciążącym na pracownikach obowiązku ochrony jego interesów gospodarczych i jego przejawach oraz o dostępnych środkach prawnych mających na celu egzekwowanie tych obowiązków.
Kto powinien wziąć udział?
Pracodawcy - członkowie zarządów spółek z o.o. i spółek akcyjnych
Pracodawcy - wspólnicy spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych (jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich)
Pracodawcy - udziałowcy spółek z o.o. i akcjonariusze spółek akcyjnych
Pracodawcy - indywidualni przedsiębiorcy
Pracownicy - członkowie zarządów spółek z o.o. i spółek akcyjnych
Pracownicy - osoby zatrudnione na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej spółek handlowych, spółek cywilnych i przedsiębiorców indywidualnych

Program szkolenia

CZĘŚĆ I

WIADOMOŚCI WPROWADZAJACE
1. Przegląd podstawowych źródeł prawa regulujących pozycję prawną i odpowiedzialność
prawną pracowników
- ustawy (KP, KSH, KC, ZNKU, KK)
- rozporządzenia do ustaw
- kodeksy corporate governance i kodeksy etyczne
- umowy spółek (statuty) i regulaminy zarządu, rady nadzorczej
2. Przegląd źródeł wiedzy dotyczących pozycji prawnej pracowników oraz ich odpowiedzialności
prawnej
- przegląd komentarzy do ustaw
- przegląd monografii i poradników
- przegląd profesjonalnych periodyków
- przegląd portali internetowych
3. Przedstawienie podstawowych zasad wykładni przepisów prawa
- zasady wykładni językowej
- zasady wykładni systemowej
- zasady wykładni funkcjonalnej

CZĘŚĆ II

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA A INTERES GOSPODARCZY PRACODAWCY
1. Istota interesu gospodarczego pracodawcy
2. Istota stosunku pracy i sposoby nawiązania stosunku pracy
3. Pracowniczy obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy
4. Pracowniczy obowiązek gospodarności
5. Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy
6. Pracowniczy obowiązek ochrony mienia zakładu pracy
7. Pracowniczy obowiązek lojalności wobec pracodawcy

CZĘŚĆ III

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W TRAKCIE ZATRUDNIENIA
1. Działalność konkurencyjna pracownika
- istota i znaczenie pracowniczej „działalności konkurencyjnej”
- istota i znaczenie pracowniczego „zakazu konkurencji”
2. Treść umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia
- najważniejsze postanowienia
- odrębność umowy
- moment zawarcie umowy i czas obowiązywania
3. Zakaz konkurencji a podstawowe obowiązki pracownika
- obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy a zakaz konkurencji
- klauzule umowne ograniczające podjęcie dodatkowego zatrudnienia

CZĘŚĆ IV

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO OKRESIE ZATRUDNIENIA
1. Istota umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia (klauzula konkurencyjna)
2. Strony umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
3. Obowiązki stron umowy o zakazie konkurencji po ustanku zatrudnienia
4. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
- tryb, forma, przedmiot i zakres zakazu
- elementy dodatkowe (warunek, kara umowna)
- początek i koniec obowiązywania zakazu konkurencji
- wysokość i zasady określania rekompensaty (odszkodowania) za zakaz konkurencji
5. Przyczyny ustania zakazu konkurencji
- upływ terminu
- ustanie przyczyn uzasadniających istnienie zakazu
- niewywiązywanie się pracodawcy z obowiązku wypłaty rekompensaty
- wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

CZĘŚĆ V

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI WOBEC PRACODAWCY
1. Istota czynów nieuczciwej konkurencji
2. Pracownik jako sprawca czynów nieuczciwej konkurencji
3. Ujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa
- definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
- zakres i zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
- tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica pracodawcy
- obowiązek nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa i pracodawcy
4. Nakłanianie do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych
5. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub błędnych informacji o swoim pracodawcy.

CZĘŚĆ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKU DBAŁOŚCI O INTERESY
GOSPODARCZE PRACODAWCY
1. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
2. Odpowiedzialność materialna pracownika
- odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę
- odpowiedzialność za mienie
3. Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji w trakcie zatrudnienia
4. Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji po okresie zatrudnienia
5. Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji wobec pracodawcy
- odpowiedzialność na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- odpowiedzialność na podstawie ustawy Kodeks pracy


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 24.11.2017 r., w godz. 9.45-15.45
Cena: 780,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Czas trwania

1 dzień, 7 godz.

Prelegenci

Dr Witold Sawicz - prawnik (legitymujący się tytułem doktora nauk prawnych - Uniwersytet im. A.Mickiewicza), specjalizujący się w publicznym i prywatnym prawie gospodarczym, a w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem spółek kapitałowych i problematyką szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 1989-93 pracował w Toronto, jako konsultant w kilku kanadyjskich spółkach akcyjnych w zakresie studiów wykonalności przyjaznych i wrogich przejęć kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Współzałożyciel kancelarii prawnej CRAFTSMAN-SAWICZ (1993 r.) specjalizującej się w europejskim prawie gospodarczym i korporacyjnym. Od 1993 r. do chwili obecnej doradca prawny zarządów i rad nadzorczych oraz doradca prawny indywidualnych członków tych organów w polskich i kanadyjskich spółkach kapitałowych. Autor komentarza pt. „Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych” (2013 r.) oraz monografii pt. „Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki akcyjnej” (2013 r.) Autor kilkunastu artykułów specjalistycznych publikowanych w „Prawie Spółek” i kwartalniku „Przegląd Corporate Governance”. Wykładowca akademicki oraz wykładowca prowadzący komercyjne szkolenia i warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania spółek kapitałowych oraz zasad wykonywania mandatu przez funkcjonariuszy tych spółek. Mediator ds. gospodarczych w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej. Od ponad 25 lat zajmujący się zawodowo praktycznymi aspektami zasad funkcjonowania spółek kapitałowych w Polsce.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
.
780
Cena zawiera:
  • zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!