Szkolenie

Praktyczne aspekty nowelizacji Prawa zamówień publicznych dla Wykonawców

O szkoleniu

Po ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 19 października 2014, Wykonawcy muszą liczyć się z wieloma zmianami. Muszą między innymi zmierzyć się z decyzją ustawodawcy o obowiązku uwzględniania w cenie ofertowej kosztów pracy uwzględniających minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto nie można już tak łatwo utajniać elementów swojej oferty.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego celem jest przeanalizowanie zmian, mających znaczny wpływ na możliwość wygrania postępowania. Trener zwróci także uwagę na najczęściej popełniane przez Wykonawców błędy.
Kto powinien wziąć udział?
Wykonawców

Program szkolenia

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ UZYSKIWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Jawność postępowania:

mechanizmy dostępu do informacji o zamówieniach publicznych
możliwość kserowanie ofert konkurencji
przesyłanie kopii protokołu postępowania na każde żądanie wykonawcy
zasady zawiadamiania Wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania
nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Kontaktowanie się z Zamawiającym:

wniosek o udzielenie wyjaśnień i związane z nim terminy ustawowe
uzyskanie odpowiedzi zbyt późno, a obowiązek przedłużenia terminu składania ofert
wyjaśnienia zapisów ogłoszenia o zamówieniu w trybach ze wstępną kwalifikacją (przetarg ograniczone, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
„negocjowanie” z Zamawiającym treści SIWZ i domaganie się jej zmian


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Ocena rzetelności i efektywności Wykonawcy:

rezygnacja z przesłanek wykluczenia Wykonawców opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp
przypadki zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności Wykonawcy w SIWZ
źródła oceny rzetelności i efektywności
prawo rehabilitacji Wykonawcy nierzetelnego

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do Wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z Wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów
dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów:
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu, jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
dokumenty dotyczące w szczególności:
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Nowe wymagania związane z realizacją zamówienia, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności

Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów i niewyrażającym zgody na poprawienie omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:

wprowadzenie definicji pojęcia „rażąco niska cena”
wartość kosztów pracy jako obowiązkowy czynnik oceny występowania rażąco niskiej ceny
strona postępowania odwoławczego, na której spoczywa ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny – co muszą zawierać wyjaśnienia aby Zamawiający nie mógł odrzucić oferty?

Zasady ustalania kryteriów oceny ofert po nowelizacji:

poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest zabronione
kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe?
kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia

Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
Obowiązek:

poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej
poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej
poprawienia innej omyłki powodującej niezgodność treści oferty z SIWZ istotnie nie zmieniającej jej treści
wezwania do ponownego złożenia dokumentów


MECHANIZMY OBRONY PRZED BŁĘDAMI POPEŁNIANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

„Informacja o stwierdzonych naruszeniach”

co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”

Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:

wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“,
odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
koszty postępowania odwoławczego - omówienie wariantów

Wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej – gdzie składać i co pozwala osiągnąć.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban
Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 grudnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!