Praktyczne aspekty nowelizacji Prawo Zamówień Publicznych- ustawa z dnia 13 maja 2016

O szkoleniu

DLACZEGO TO SZKOLENIE?

Przed nami najtrudniejsza w historii (zdaniem Ekspertów) nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Zmianie ulegnie ponad 50% dotychczasowych rozwiązań!

W dniu 18 kwietnia 2016 r. upływa bowiem termin implementacji do porządku krajowego przepisów nowych dyrektyw unijnych w sprawie udzielania zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2016 r. (tzw. dyrektywa sektorowa).

Przygotowane przez Polskę przepisy wdrażające ww. dyrektywy, a przyjęte przez Radę Ministrów dniu 15 marca 2016r. mają na celu przede wszystkim ułatwienie ubiegania się
o zamówienie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwienie zamawiającym bardziej efektywnego dokonywania wydatków.

Przepisy te w sposób istotny zmieniają dotychczasowe procedury, stąd udział w szkoleniu ma zasadnicze znaczenie dla osób przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także dla osób reprezentujących wykonawców w tych postępowaniach.
Kto powinien wziąć udział?
Do wszystkich osób zajmujących się zamówieniami publicznymi:

Zamawiających (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek)
Wykonawców
Kontrolerów

Program szkolenia

Dzień 1: 10.00 – 17.15

Zakres przedmiotowy ustawy Pzp – nowe wyłączenia stosowania ustawy oraz zmiany w zakresie dotychczasowych wyłączeń.
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – nowa kategoria usług i nowa zasady ich udzielania.
Zamówienia różne rodzajowo (zamówienia o charakterze mieszanym) – nowe zasady określania przepisów, które znajdą zastosowanie do udzielania takich zamówień.
Centralizacja zakupów – nowe możliwości w zakresie optymalizacji zakupów nie tylko dla zamawiających z kręgu administracji rządowej.
Zasady udzielania zamówień – nowe zasady „przejrzystość” i „proporcjonalność”.
Ustalanie wartości zamówienia – m.in. nowe zasady szacowania dla dostaw i usług podlegającym wznowieniu.
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych – obowiązek sporządzenia dla części zamawiających.
Ogłoszenia – zmiany w zakresie sposobu i miejsca publikacji.
Tryby udzielania zamówień publicznych:
Nowy tryb – partnerstwo innowacyjne.
Zmiany w przebiegu poszczególnych trybów;
Nowe przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych, w tym skreślenie przesłanki udzielania zamówień dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp);
Organizacja udzielania zamówień publicznych:
Pomocnicze działania zakupowe.
Dokumentowanie postępowania.
Warunki udziału w postępowaniu m.in.:
nowa terminologia w zakresie rodzajów warunków udziału w postępowaniu oraz ich opisu;
nowe zasady i warunki polegania na zasobach innych podmiotów;
sprecyzowanie sposobu formułowania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej;
możliwość odmiennego, niż dla pojedynczego wykonawcy, określenia warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu wykonania zamówienia w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
Przesłanki wykluczenia z postępowania - nowe przesłanki, w tym podział przesłanek na obligatoryjne i fakultatywne;
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania:
Przetarg nieograniczony - zmiana momentu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia;
Nowy dokument składany przez wykonawców w ceku oceny spełnienia warunków – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
Obowiązek przedłożenia dowodów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – wyłącznie dla wybranego wykonawca oraz bezpośrednio przed zawarciem umowy.
Opis przedmiotu zamówienia, m.in. :
obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w odniesieniu do poszczególnego rodzaju zamówień;
opis za pomocą wymagań wydajnościowych i funkcjonalnych oraz sprecyzowanie zasad i warunków opisu za pomocą norm, specyfikacji technicznych itp.
Kryteria oceny ofert, m.in.:
Kolejne ograniczenia możliwości przyjęcia kryterium najniższej ceny jako podstawowego kryterium i określenie jej maksymalnego poziomu;
Nowe kryteria oceny ofert, w tym dotyczące kwalifikacji personelu kierowanego do realizacji zamówienia;
SIWZ – zmiany w zakresie wymaganej zawartości SIWZ.
Zamówienia udzielane w częściach – nowe wymagania i ograniczenia;
Badanie i ocena ofert, m.in.:
Zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów;
Nowe przesłanki odrzucenia ofert;
Zmiany w zakresie badania czy cena oferty nie jest rażąco niska;
Zamówienia szczególne - zmiany w zakresie udzielania poszczególnych rodzajów zamówień:
zamówienia sektorowe;
Zamówienia na usługi społeczne oraz niepriorytetowe;
zamówienia na usługi badawcze i rozwojowe.
Umowy o zamówienia publiczne – uelastycznienie umów, nowe przesłanki zmiany umowy.
Środki ochrony prawnej – m.in. zwiększenie czynności zamawiającego podlegających zaskarżeniu w postepowaniach poniżej tzw. progów unijnych;
Przepisy przejściowe – elektronizacja zamówień w okresie przejściowym.


Ramowy plan dnia:

Blok szkoleniowy - 1h 30 min.

Przerwa 15 min.

Blok szkoleniowy - 1h 30 min.

Przerwa 45 min.

Blok szkoleniowy - 1h 30 min.

Przerwa 15 min.

Czas trwania

10.00 – 17.15

Prelegenci

Wojciech Adamczyk

Mec. Adamczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od początku swojej kariery zawodowej tj. od 2003 roku specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych. Swoją pracę rozpoczął prowadząc postępowania przetargowe na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, następnie pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Kontroli.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

ul. Grzegórzecka 33

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto + VAT
490
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia na adres biuro@europoint.com.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!