Szkolenie: Praktyczne aspekty nowelizacji Prawo Zamówień Publicznych- ustawa z dnia 13 maja 2016

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyczne-aspekty-nowelizacji-prawo-zamowien-publicznych-ustawa-z-dnia-13-maja-2016-66094-id172

Informacje o szkoleniu

 • Praktyczne aspekty nowelizacji Prawo Zamówień Publicznych- ustawa z dnia 13 maja 2016


  ID szkolenia: 66094
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  ul. Grzegórzecka 33
  31-532 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00 – 17.15
 • Organizator szkolenia:

  Europoint
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DLACZEGO TO SZKOLENIE?

Przed nami najtrudniejsza w historii (zdaniem Ekspertów) nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Zmianie ulegnie ponad 50% dotychczasowych rozwiązań!

W dniu 18 kwietnia 2016 r. upływa bowiem termin implementacji do porządku krajowego przepisów nowych dyrektyw unijnych w sprawie udzielania zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2016 r. (tzw. dyrektywa sektorowa).

Przygotowane przez Polskę przepisy wdrażające ww. dyrektywy, a przyjęte przez Radę Ministrów dniu 15 marca 2016r. mają na celu przede wszystkim ułatwienie ubiegania się
o zamówienie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwienie zamawiającym bardziej efektywnego dokonywania wydatków.

Przepisy te w sposób istotny zmieniają dotychczasowe procedury, stąd udział w szkoleniu ma zasadnicze znaczenie dla osób przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także dla osób reprezentujących wykonawców w tych postępowaniach.

Szkolenie skierowane jest do:

Do wszystkich osób zajmujących się zamówieniami publicznymi:

Zamawiających (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek)
Wykonawców
Kontrolerów

Program szkolenia:

Dzień 1: 10.00 – 17.15

Zakres przedmiotowy ustawy Pzp – nowe wyłączenia stosowania ustawy oraz zmiany w zakresie dotychczasowych wyłączeń.
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – nowa kategoria usług i nowa zasady ich udzielania.
Zamówienia różne rodzajowo (zamówienia o charakterze mieszanym) – nowe zasady określania przepisów, które znajdą zastosowanie do udzielania takich zamówień.
Centralizacja zakupów – nowe możliwości w zakresie optymalizacji zakupów nie tylko dla zamawiających z kręgu administracji rządowej.
Zasady udzielania zamówień – nowe zasady „przejrzystość” i „proporcjonalność”.
Ustalanie wartości zamówienia – m.in. nowe zasady szacowania dla dostaw i usług podlegającym wznowieniu.
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych – obowiązek sporządzenia dla części zamawiających.
Ogłoszenia – zmiany w zakresie sposobu i miejsca publikacji.
Tryby udzielania zamówień publicznych:
Nowy tryb – partnerstwo innowacyjne.
Zmiany w przebiegu poszczególnych trybów;
Nowe przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych, w tym skreślenie przesłanki udzielania zamówień dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp);
Organizacja udzielania zamówień publicznych:
Pomocnicze działania zakupowe.
Dokumentowanie postępowania.
Warunki udziału w postępowaniu m.in.:
nowa terminologia w zakresie rodzajów warunków udziału w postępowaniu oraz ich opisu;
nowe zasady i warunki polegania na zasobach innych podmiotów;
sprecyzowanie sposobu formułowania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej;
możliwość odmiennego, niż dla pojedynczego wykonawcy, określenia warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu wykonania zamówienia w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
Przesłanki wykluczenia z postępowania - nowe przesłanki, w tym podział przesłanek na obligatoryjne i fakultatywne;
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania:
Przetarg nieograniczony - zmiana momentu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia;
Nowy dokument składany przez wykonawców w ceku oceny spełnienia warunków – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
Obowiązek przedłożenia dowodów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – wyłącznie dla wybranego wykonawca oraz bezpośrednio przed zawarciem umowy.
Opis przedmiotu zamówienia, m.in. :
obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w odniesieniu do poszczególnego rodzaju zamówień;
opis za pomocą wymagań wydajnościowych i funkcjonalnych oraz sprecyzowanie zasad i warunków opisu za pomocą norm, specyfikacji technicznych itp.
Kryteria oceny ofert, m.in.:
Kolejne ograniczenia możliwości przyjęcia kryterium najniższej ceny jako podstawowego kryterium i określenie jej maksymalnego poziomu;
Nowe kryteria oceny ofert, w tym dotyczące kwalifikacji personelu kierowanego do realizacji zamówienia;
SIWZ – zmiany w zakresie wymaganej zawartości SIWZ.
Zamówienia udzielane w częściach – nowe wymagania i ograniczenia;
Badanie i ocena ofert, m.in.:
Zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów;
Nowe przesłanki odrzucenia ofert;
Zmiany w zakresie badania czy cena oferty nie jest rażąco niska;
Zamówienia szczególne - zmiany w zakresie udzielania poszczególnych rodzajów zamówień:
zamówienia sektorowe;
Zamówienia na usługi społeczne oraz niepriorytetowe;
zamówienia na usługi badawcze i rozwojowe.
Umowy o zamówienia publiczne – uelastycznienie umów, nowe przesłanki zmiany umowy.
Środki ochrony prawnej – m.in. zwiększenie czynności zamawiającego podlegających zaskarżeniu w postepowaniach poniżej tzw. progów unijnych;
Przepisy przejściowe – elektronizacja zamówień w okresie przejściowym.


Ramowy plan dnia:

Blok szkoleniowy - 1h 30 min.

Przerwa 15 min.

Blok szkoleniowy - 1h 30 min.

Przerwa 45 min.

Blok szkoleniowy - 1h 30 min.

Przerwa 15 min.

Informacje o prelegentach:

Wojciech Adamczyk

Mec. Adamczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od początku swojej kariery zawodowej tj. od 2003 roku specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych. Swoją pracę rozpoczął prowadząc postępowania przetargowe na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, następnie pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Kontroli.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 - netto + VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia na adres biuro@europoint.com.pl

Wydarzenie: Praktyczne aspekty nowelizacji Prawo Zamówień Publicznych- ustawa z dnia 13 maja 2016