Praktyczne aspekty oceny ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wymagań ProcurComEU i polityki zakupowej państwa

O szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni być w stanie zrozumieć lub przeprowadzić następujące działania na pożądanym poziomie biegłości:
- zrozumienie kluczowych ról i obowiązków w procesie oceny ofert;
- przygotowanie właściwej dokumentacji na potrzeby procesu oceny ofert;
- uczestnictwo w komisji przetargowej;
- przygotowanie wymaganych prawem zawiadomienia związane z oceną ofert kierowane do Wykonawców;
- weryfikacja braku konfliktu interesów wśród członków komisji przetargowej oraz innych osób zaangażowanych w ocenę ofert;
- publikacja ogłoszenia o wyniku postępowania;
- określanie i powoływanie komisji przetargowej z odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia;
- zapewnienie, aby ocena ofert była przeprowadzane w sposób uczciwy, przejrzysty i sprawny;
- rozwiązanie złożonych przypadków konfliktu interesów podczas oceny ofert.
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do Zamawiających oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Program szkolenia

I. OSOBY ZAANGAŻOWANE W PROCES OCENY OFERT

 • Pracownicy Zamawiającego oddelegowani do oceny ofert
 • Członkowie komisji przetargowej
 • Biegły
 • Kierownik zamawiającego

II. ROLA I OBOWIĄZKI KOMISJI PRZETARGOWEJ

 • Co to jest komisja przetargowa?
 • Kto powinien być powołany do komisji przetargowej?
 • Kiedy należy powołać komisję przetargową?
 • Charakter komisji: stały, czy doraźny?
 • Jak prawidłowo określić organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej?
 • Zasady sprawności działania, indywidualizacji odpowiedzialności oraz przejrzystości prac - na czym polegają?
 • Błędy popełniane podczas tworzenia regulaminów pracy komisji przetargowej

III. KTO NIE MOŻE OCENIAĆ OFERT?

1. Praktyczne aspekty konfliktu interesów

 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto składa oświadczenie w sprawie konfliktu interesów?
 • Kiedy należy złożyć oświadczenie w sprawie konfliktu interesów?
 • Wymagana forma oświadczenia w sprawie konfliktu interesów
 • Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów - kto  i w jaki sposób wyłącza osobę z dokonywania czynności w postępowaniu?
 • Szczególne przypadki, w których konfliktu interesów nie można wyeliminować w inny sposób niż poprzez wykluczenie Wykonawcy z postępowania
 • Dokumentowanie czynności dotyczących konfliktu interesów w protokole postępowania
 • Konsekwencje złożenia nieprawdziwego oświadczenia.

2. Niekaralność osób zaangażowanych w proces oceny ofert

 • Delikty, których wystąpienie uniemożliwia uczestniczenie w procesie oceny ofert
 • Kto składa oświadczenie dotyczące karalności?
 • Kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące karalności?
 • Wymagana forma oświadczenia w sprawie karalności
 • Konsekwencje złożenia nieprawdziwego oświadczenia.

IV. OTWARCIE OFERT

 • Czy otwarcie ofert powinno być komisyjne?
 • Jak reagować w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającego otwarcie ofert?
 • Prawidłowe dokumentowanie czynności otwarcia ofert
 • Jakie informacje związane z otwarciem ofert należy udostępniać, kiedy i gdzie?

V. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OCENĄ OFERT

1. Czym jest oferta?

 • Definicja oferty z kodeksu cywilnego
 • Co mówi na temat oferty aktualne orzecznictwo?
 • Jak rozróżnić treść oferty od załaczników do oferty?

2. Obowiązek przestrzegania zasad udzielania zamówień podczas oceny ofert

 • Równe traktowanie
 • Uczciwa konkurencja
 • Odpowiednie przetwarzanie danych osobowych
 • Pisemność
 • Prowadzenie postępowania w języku polskim

3. Wyjaśnianie treści ofert w świetle aktualnego orzecznictwa

 • Czy można wyjaśniać treść ofert po wyborze oferty?
 • Granica pomiędzy wyjaśnianiem, a niedopuszczanymi negocjacjami prowadzącymi do zmiany treści ofert

4. Naprawianie błędów popełnianych podczas składania dokumentów

 • Błędy popełniane podczas składania podmiotowych środków dowodowych
 • Błędy popełniane podczas składania przedmiotowych środków dowodowych?
 • Jaka jest różnica pomiędzy złożeniem środków dowodowych niekompletnych, a zawierających błędy?
 • Jak poprawnie skonstruować wezwanie do złożenia, uzupełnienia i poprawienia środków dowodowych?
 • Czy jest możliwe samouzupełnienie podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawców (case study w nawiązaniu do aktualnego orzecznictwa)?
 • Uzupełnianie, poprawianie i składanie pełnomocnictw - w jaki sposób winno to nastąpić, aby oferta nie została odrzucona (czy można dosłać elektroniczne pełnomocnictwo wystawione po pływie terminu składania ofert)?

5. Poprawianie omyłek w treści oferty

 • Kiedy mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską?
 • Kiedy mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową?
 • Co to jest „inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia i w jakich sytuacjach taką omyłkę należy poprawić?
 • Jak prawidłowo informować Wykonawców o dokonanych poprawkach omyłek?
 • Brak zgody na dokonaną korektę - przypadki, konsekwencje

6. Lista kontrolna (checklista) podczas oceny podmiotowej Wykonawców (analiza przypadków z aktualnego orzecznictwa)

 • Ocena braku podstaw wykluczenia - prawidłowa analiza składanych oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych od strony formalnej i merytorycznej
 • Prawidłowa procedura postępowania w sytuacji złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą
 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Prawidłowy sposób dokumentowania oceny podmiotowej Wykonawców

7. Lista kontrolna (checklista) podczas oceny ofert (analiza przypadków z aktualnego orzecznictwa)

 • Oferta niezgodna z przepisami ustawy Pzp
 • Oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów
 • Oferta o treści niezgodnej z warunkami zamówienia
 • Oferta sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego
 • Oferta złożona w warunkach nieuczciwej konkurencji
 • Oferta zawierająca rażąco niską cenę - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę wyjaśnienia w zakresie wykluczenia ceny lub kosztu? 
 • Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny - co zrobić z ofertami zawierającymi cenę uwzględniającą obniżoną stawkę VAT w związku z Tarczą antyinflacyjną?
 • Brak pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą - pułapki związane z upływem terminu związania ofertą,
 • Brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą - prawidłowa procedura postępowania w sytuacji dokonywania wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą, kiedy w takim przypadku żądać podmiotowych środków dowodowych?
 • Ocena prawidłowości wniesienia wadium - wadium w pieniądzu, wadium w gwarancjach lub poręczeniach, prawidłowa forma i treść; zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; czy gwarancja wadialna musi być ważna dłużej niż termin związania ofertą; co to znaczy, że Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy?
 • Na czym polega procedura odwrócona (czy można w jednym wezwaniu poprosić o złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych)?

V. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 • Co to jest oferta najkorzystniejsza?
 • Stosowanie kryteriów oceny i ich wag w praktyce?
 • W jaki sposób dokumentować czynność oceny ofert?
 • Zasady przeprowadzania dogrywek w sytuacji uzyskania więcej niż jednej najkorzystniejszej oferty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - co zawiera, kiedy i komu się je przekazuje?
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - co zawiera, jak i gdzie się zamieszcza?
 • Wybór zastępczy w przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - czym różni się odmowa od uchylania się od zawarcia umowy?
 • Kiedy i jak należy zwracać wadium?
 • Zasady postępowania w sytuacji zauważenia - po wyborze oferty - błędów popełnionych podczas oceny ofert

VI. KIEDY NALEŻY UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - analiza aktualnego orzecznictwa 

 • Unieważnienie postępowania ze względu na brak środków finansowych (czy należy zawsze dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty przed podjęciem decyzji w sprawie unieważnienia)?
 • Co to jest istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym?
 • Kiedy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 • Okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 Pzp (przykłady)
 • Unieważnienie postępowania w sytuacji nie przyznania środków publicznych na realizację zamówienia.
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i komu się je przekazuje?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Scandic

Gdańsk

woj. pomorskie

Hotel Scandic

Wrocław

woj. dolnośląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Szkolenie online - cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne - cena 2
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!