Praktyczne aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

O szkoleniu

Szkolenie służyć ma udzieleniu odpowiedzi na pytania:

 • Jakie działania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Jakie skutki w praktyce odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów wywołuje wprowadzenie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej?
 • Jakie błędy w udzielaniu zamówień publicznych rodzą odpowiedzialność za dyscypliny finansów publicznych?

Kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostaną omówione w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo i praktykę.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie przygotuje uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy jednostek i komórek finansowych,
 • główni księgowi, skarbnicy,
 • sekretarze,
 • audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni,
 • radcy prawni,
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,
 • wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia

Wprowadzenie.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

 • Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Delikty dyscypliny w zakresie gromadzenia środków publicznych:

 • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
 • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
 • Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
 • Nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
 • Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
 • Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności

Delikty w zakresie realizacji programów i projektów UE:

 • Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu
 • Niedokonanie w terminie rozliczenia środków
 • Niedokonanie w terminie lub w należnej wysokości zwrotu kwoty środków

Delikty w zakresie zobowiązań i wydatków:

 • Zaciągnięcie zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważniania
 • Dokonanie wydatku bez upoważnienia
 • Niewykonanie zobowiązania

Delikty w zakresie zamówień publicznych:

 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 • Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
 • Określenie kryteriów oceny ofert.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
 • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
 • Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne

Delikty w zakresie kontroli zarządczej:

 • Odpowiedzialność za uszczuplenie wpływów
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe zaciągnięcie zobowiązania
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe dokonanie wydatków
 • Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w zamówieniach publicznych
 • Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w gospodarowania środkami unijnymi

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • Kontratypy, wyłączenia bezprawności i winy
 • Wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie
 • Kwota minimalna
 • Kontratypy związane z COVID-19
 • Znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych

Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • Zasady i charakterystyka postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Powody umorzenia postępowania
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansowej

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez Uczestników, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Uznany ekspert z zakresu finansów publicznych, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Trener z wieloletnim doświadczeniem. Autor licznych opinii prawnych i publikacji naukowych oraz o charakterze popularyzatorskim.

Świadczy usługi doradcze dotyczące Prawa zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców oraz funduszy unijnych dla beneficjentów środków unijnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!