Szkolenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyczne-aspekty-zarzadzania-projektami-br-69234

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnik po szkoleniu powinien:

Potrafić założyć nowy projekt,
Zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
Zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
Ustalać harmonogram realizacji zadań
Zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
Zidentyfikować ryzyka projektu i przygotować zestaw działań zaradczych
Zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci tego szkolenia, to osoby stanowiące wiodącą kadrę przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Program przeznaczony jest dla pracowników, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych, obecnych i przyszłych kierowników projektów, menedżerów laboratoriów, członków grup projektowych.

Program szkolenia:

Dzień I

1.Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
- Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
- Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
- Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
- Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
- Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze

2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem
- Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
- Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R.
- Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
- Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
- Cele projektu – ćwiczenie
- Obszary zarządzania projektami
- Programy, projekty i operacje
- Typy projektów
- czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
- warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

3.Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem
- Konspekt Projektu - Matryca priorytetów
- Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
- Planowanie
- Konstruowanie projektu
- Strategiczne decyzje projektu
- Uzasadnienie biznesowe
- Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie
- Budowa zespołu projektowego - Uczestnicy projektu, struktura zespołu,
- Rola PM – Project Managera
- Struktura podziału pracy -
- szkolenie i doskonalenie zespołu – test sylwetki zawodowej
- motywowanie do efektywnej pracy grupowej
- metody grupowego rozwiązywania problemów

4.Planowanie projektu - Cykl życia projektu
- Struktura podziału zadań
- Planowanie zasobów
- Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
- Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
- Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
- Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
- Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem

Dzień II

5. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu

- Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
- Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
- Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
- Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
- Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz”
- Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
- Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
- Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
- Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta

Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie

6. Realizacja i kontrola projektu
- Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
- Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
- strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
- Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
- Przekroje i szacowanie kosztów projektów
- Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
standard EVMS (Earned Value Management System) ·Metoda Earned Value i jej zastosowania
- Orientacja na korzyści projektu
- Szacowanie wartości projektu
- Analiza i wprowadzanie zmian

7. Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

Dzień III

8. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie
- Identyfikacja czynników ryzyka – ćwiczenie praktyczne
- Rodzaje ryzyka w projekcie – przegląd ryzyk typowych i specyficznych
- Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
- Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
- Plany przeciwdziałania
- Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.

9. Planowanie komunikacji
- Dystrybucja informacji- test: postawa negocjacyjna
- Sprawozdawczość
- Jakość w projekcie?
- Planowanie, jakości
- Zapewnienie, jakości
- Sterowanie, jakością
- Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

10. Zamknięcie projektu
- Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI – co z tego wykorzystać dla projektów B+R?
- Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
- Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi?
- Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.
Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, w procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzania projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1800 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Szkolenie, kurs: PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R