Praktyczne podejście do sporządzania kart charakterystyki z uwzględnieniem zmian związanych z wdrożeniem rozporządzenia 2020/878/UE

O szkoleniu

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce spełnić wymagania dotyczące przepisów związanych z obrotem chemikaliami, zebrać potrzebne dane, dokonać klasyfikacji mieszaniny, określić zawartość etykiety, opracować kartę charakterystyki i ją notyfikować w przypadku mieszanin stwarzających zagrożenie. Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki, niewłaściwe oznakowanie opakowań, brak spełnienia wymagań dotyczących notyfikacji wyrobów zawierających substancje szczególnego ryzyka grozi sankcjami w wyniku kontroli prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska czy Inspekcję Transportu Drogowego lub Służby Celne.

Przewiduje się rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez uczestników. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne przykłady (m.in. w oparciu o przesłane przez uczestników dane), które pomogą w pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Prosimy o przesłanie przed szkoleniem przykładowych kart charakterystyki, które za Państwa zgodą mogą zostać poddane weryfikacji w jego trakcie. Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących, transportujących oraz wykorzystujących chemikalia.

Program szkolenia

 1. Obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny – podstawa prawna
   
 2. Podstawowe narzędzia i informacje pomocne przy opracowywaniu kart charakterystyki:
  • plan pracy opracowania karty charakterystyki,
  • przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji,
  • pozyskiwanie i ocena informacji niezbędnych do wykonania karty charakterystyki,
  • prezentacja informacji w sekcji 3 karty charakterystyki.
   
 3. Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin:
  • kryteria klasyfikacji mieszanin, uzupełnianie sekcji 2.1.,
  • sekcja 2.2. karty charakterystyki – dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (ogólne, zapobieganie, reagowanie, przechowywanie, usuwanie), określanie identyfikatorów dla przykładowej substancji lub mieszaniny, zwroty uzupełniające wynikające z innych uregulowań prawnych.
   
 4. Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC
   
 5. Przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji w pozostałych sekcjach karty charakterystyki
   
 6. Omówienie zmian w zawartości kart charakterystyki /Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)/ oraz projektowanych zmian w rozporządzeniu 1272/2008/WE związanych z wprowadzaniem nowych kategorii zagrożeń
   
 7. Błędy i trudności występujące przy sporządzaniu karty charakterystyki; najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony organów kontrolnych
   
 8. Dodatkowe wymagania dotyczące przekazywania informacji, kody UFI, notyfikacja do ECHA oraz praktyczne wskazówki dotyczące rozpowszechniania kart charakterystyki
   
 9. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Wykładowca ceniony za fachowość i wyjątkowo komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej,  i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!