Praktyczne przykłady funkcjonowania zamówień publicznych po nowelizacji, a orzecznictwo

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA:
1890 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 1-os.)
1690 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 2-os.)
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
1701 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 7 października 2015 (pokój 1-os.)
1521 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 7 października 2015 (pokój 2-os.)

Czy wiesz, że...
... w wyniku skargi na orzeczenie KIO złożone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pojawiły się dwa pierwsze orzeczenia Sądów Okręgowych – w Nowym Sączu i Warszawie – dotyczące liczenia terminów w zamówieniach publicznych bez uwzględniania sobót?

Cel szkolenia
Zdobycie umiejętności prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy PZP, w tym poznanie zasad obowiązujących w sytuacji złożenia oferty z odwróconym VATem.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Specjaliści ds. zamówień publicznych
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
Członkowie Komisji Przetargowych
Pracownicy merytoryczni wnioskujący o udzielenie zamówienia
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
Kierownicy jednostek finansów publicznych

Po szkoleniu...
Z łatwością zastosujesz właściwe wzory w przygotowywanych postępowaniach, zgodne z najnowszą linią orzeczniczą KIO.

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
POPRAWNE PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Ocena poprawności ustalenia wartości zamówienia, w tym
 różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
 zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
 zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych
 szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE
 udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych
2. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
 warunki nieproporcjonalne lub niezwiązane z przedmiotem zamówienia
 ocena Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
 żądanie wykazu wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostaw lub usług w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów […]
 dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia, możliwość i warunki złożenia przez Wykonawców innych dokumentów, zagrożenia
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów w świetle orzecznictwa KIO i kontroli Prezesa UZP
 możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
 realne udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia
 wymagania odnośnie udowodnienia zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego – zawartość pisemnego zobowiązania lub innego dowodu
4. Błędnie określone kryteria oceny ofert:
 w jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny – zamówienia powszechnie dostępne o ustalonych standardach
POPRAWNOŚĆ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Badanie i ocena ofert
 uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
 korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
 korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
 lekceważenie przypadków zmowy wykonawców
2. Zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
3. Rażąco niska cena
OSTATNIE ZMIANY W PZP
1. Ocena oferty z odwróconym VAT-em
2. Zmiana zasad stosowania klauzul waloryzacyjnych w przypadku umów długoterminowych (jak tworzyć klauzule umowne)
PROBLEMY PRZY REALIZACJI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
2. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
3. Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
4. Odstąpienie od umowy
5. Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?
NAJCIEKAWSZE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI IMPLEMENTACJI DYREKTYW UE w 2016 ROKU
1. Obowiązkowe przejście na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym
2. Podział zamówienia jako środek wsparcia dla MŚP
3. rezygnacja z definicji najkorzystniejszej oferty jako oferty z najniższą ceną - zamówienia należy udzielać na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego
4. Jednolity europejski dokument zamówienia oraz szersze niż dotychczas wykorzystywanie bazy e-Certis
jakościowych w stanowisku doktryny oraz orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej i Krajowej Izby Odwoławczej
 kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
 kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
 przypadki stosowania kilku kryteriów cenowych
5. Wymagania, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
6. Liczenie terminów
 regulacje Kodeksu Cywilnego w zakresie liczenia terminów
 obliczanie terminów na wniesienie odwołania z uwzględnieniem rozporządzenia Rady nr 1182/71 - czy dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty rzeczywiście należy uwzględniać przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach
 wyjątki określone w Prawie Zamówień Publicznych
5. Środki służące zapewnieniu, by przy realizacji zamówień publicznych Wykonawcy przestrzegali obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy
6. Wprowadzenie wymogu aby podmiot, na którego wiedzę i doświadczenie powołuje się wykonawca brał udział w wykonaniu zamówienia
7. Wprowadzenie szczególnego rodzaju współpracy zamawiającego z wykonawcami pn. partnerstwo innowacyjne
8. Nowe narzędzia udzielania zamówień - katalogi elektroniczne
9. Ułatwienia w korzystaniu z procedury dialogu konkurencyjnego i procedury konkurencyjnej z negocjacjami (obecne negocjacje z ogłoszeniem)
10. Krótsze terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert
11. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Łukasz Czaban
 Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
 W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
 Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
 Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok

Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" , Materiały szkoleniowe, Zakwaterowanie , Wyżywienie , Dostęp do EDUstrefy , Certyfikat z hologramem ,Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!