Praktyczne ujęcia Prawa zamówień publicznych dla wykonawców w świetle nadchodzących zmian Warsztat dla zaawansowanych

O szkoleniu

cena: 990 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
891 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 17 listopada 2015
Kto powinien wziąć udział?
Cel szkolenia
Poznanie najnowszych rozwiązań obowiązujących wkrótce w postępowaniach o zamówienie publiczne, co w konsekwencji da przewagę nad konkurencją.

Odbiorcy szkolenia
Osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzające wykonawcom.

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
a) Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy;
 zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych;
 promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części;
 limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej;
 Poleganie na zasobach innych podmiotów - wprowadzenie wymogu aby podmiot, na którego wiedzę i doświadczenie powołuje się wykonawca brał udział w wykonaniu zamówienia;
b) Elektronizacja zamówień publicznych (e-Procurement):
 obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym;
 składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poprzez profil nabywcy;
 wykorzystanie elektronicznej platformy zamówień publicznych (e-Zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
 nowe narzędzia udzielania zamówień - katalogi elektroniczne.
c) Kryteria oceny ofert:
 promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną;
 przypadki umożliwiające dopuszczenie stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny;
 Kryteria wymierne i niewymierne;
d) Ograniczania w zakresie jawności postępowania:
 zasady udostępnienia dokumentacji z postępowania;
 brak obowiązku udostępniania protokołu wraz załącznikami (w tym m.in. ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
e) większa elastyczność w zakresie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY.
a) Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
b) Odstąpienie od umowy.
c) Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
d) Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
e) Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
f) Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.
3. MECHANIZMY OBRONY PRZED BŁĘDAMI POPEŁNIANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
a) Rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
b) Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót.
c) Ochrona wykonawcy w sytuacji kiedy odwołanie nie przysługuje:
 „Informacja o stwierdzonych naruszeniach” co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
 obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”.
d) Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:
 wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
 wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“,
 odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
 koszty postępowania odwoławczego - omówienie wariantów,
 złożenie odwołanie w formie elektronicznej.
e) Kontrola zamówień przez Prezesa Urzędu.
4. KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Łukasz Czaban
 Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
 W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
 Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
 Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!