Praktyczne zamówienia publiczne - ćwiczenia, case study, orzecznictwo na podstawie błędów z wyników kontroli i z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych

O szkoleniu

Chcesz być nabieżąco w ważnych zmianach, które obejmują Prawo zamówień publicznych? Świetnie się składa, bo nasza najnowasza propozycja kursu jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą wdrażać praktyczną i najnowszą  wiedzę z zamówień publicznych. To na tym szkoleniu otrzymasz wyjątkową ekspercką wiedzę z najwyższej póki!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study, orzecznictwo na podstawie błędów z wyników kontroli i z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych.

Kto powinien wziąć udział?

Kurs kierowany do:

 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Wykonawców
 • kontrolerów

Program szkolenia

I. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy.

Doświadczenie w realizacji zamówienia:

 1. Czy można przyjąć, że ma się do czynienia z jednym zamówieniem, pomimo zawarcia odrębnych umów?
 2. Treść dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia – czy Zamawiający może podważać treści referencji jako niekompletnych?
 3. Doświadczenie zdobyte u Zamawiającego przeprowadzającego postępowanie – czy konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia?

Zdolność techniczna lub zawodowa wykonawcy zaangażowana w inne przedsięwzięcia gospodarcze - kiedy i jak podważać dostępność wykazanego przez wykonawcę potencjału jeśli są wątpliwości Zamawiającego czy będzie on mógł być faktycznie wykorzystany w realizację zamówienia publicznego?

 Przesłanki wykluczenia:

 1. Czym są wiarygodne przesłanki o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy PZP;
 2. Czy autor dokumentacji projektowej może być kierownikiem robót?
 3. Czy małżonkowie prowadzący odrębną działalność gospodarczą jako osoby fizyczne mogą składać odrębne oferty w tym samym postępowaniu?
 4. Czy wcześniejsze wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 lub 10, pozwala ubiegać się mu o następne zamówienia i składać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu?
 5. Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż progi UE;
 6. Ogólnounijny zakaz dalszego wykonywania umów przez rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 – dlaczego art. 5k rozporządzenia sankcyjnego nie może być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania

Poleganie na zasobie podmiotu trzeciego.

 1. Jak zweryfikować, czy podmiot ten rzeczywiście udostępnia deklarowanym zasób?
 2. Jaki zakres robót, podmiot trzeci musi wykonywać w ramach umowy o podwykonawstwo oddając do dyspozycji zamawiającego zasób doświadczenia.
 3. Czy wykonawca może skorzystać z doświadczenia podmiotu trzeciego jeżeli zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane lub usługi?
 4. Dlaczego weryfikując podmiot trzeci pod kątem braku podstaw do wykluczenia należy żądać oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej?

II. Badanie ofert i pojawiające się przy tym błędy umykające uwadze Zamawiających.

Kiedy upływa wyznaczony termin na złożenie dokumentów wyznaczony do godziny 12:00 – czy dokument dostarczony o godzinie 12:00 i 48 sekund jest złożony w terminie?

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny:

 1. Co to jest rażąco niska cena?
 2. Czy oferta z ceną niższą o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert zawsze wymaga wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
 3. Czym są istotne części składowe i dlaczego nie tylko cena całkowita oferty podlega badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny?
 4. Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
 5. Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?

Równoważność przy opisie przedmiotu zamówienia.

 1. Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
 2. Udowodnienie równoważności przez wykonawcę:
 • Dlaczego musi nastąpić na etapie składania ofert?
 • Czy może nastąpić poprzez wskazanie linku do strony internetowej zawierającej dane oferowanego produktu?
 • Czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca?

Obowiązek odrzucenia oferty, złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
 2. Jak traktować manipulacje cenowe dokonywane przez wykonawcę polegające na celowym przerzucaniu część kosztów np. z prawa opcji, do podstawowego zakresu zamówienia?
 3. Składanie ofert „na słupa”.

Poprawianie omyłek.

 1. Inna omyłka – kiedy istotnie nie zmienia treści oferty?
 2. Kiedy mamy do czynienia z omyłką, a kiedy błędem w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem oferty?
 3. Czym jest oczywistość omyłki?
 4. Jak rozumieć zapis „z uwzględnieniem konsekwencji dokonywanych poprawek”?

III. Wybrane elementy związane z umowami o zamówienie publiczne.

Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne:

 1. Różnica pomiędzy waloryzacją wynikającą z przepisu art. 436 i art. 439.
 2. Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie cena świadczenia jest zmienna (np. dostawa paliwa, energii elektrycznej czy gazu)? 
 3. Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
 4. Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać waloryzację?
 5. Jak ustalić poziom zmiany cen uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia?

Metody zmiany waloryzacji:

 • Uproszczona;
 • Szczegółowa;
 • Koszykowa;

Klauzule i wskaźniki waloryzacyjne;

Fakultatywne klauzule waloryzacyjne:

 1. Jak konstruować klauzule umożliwiające zmianę umowy?
 2. Czy można przewidzieć zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy?

Zmiany umowy w sprawie zamówienia w tym nowe wymagania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

 1. Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?
 2. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 3. Zmiany niskowartościowe;
 4. Relacja pomiędzy art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r., a art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – czy powołanie się na art. 48 wymaga publikacji w BZP lub przekazania UPUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia?

Kontrowersje przy zapisach w umowach o zamówienie publiczne:

 1. Klauzula umożliwiająca dowolne rozwiązywanie umowy przez jej strony;
 2. Czy zmiana elementu będącego przedmiotem oceny w kryteriach oceny ofert jest dopuszczalna?
 3. Kiedy zmiana umowy jest nieistotna?

Narzędzia umożliwiające zwiększenie zakresu realizowanego zamówienia:

 • Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;
 • Prawo opcji;
 • Wznowienia zamówienia;
 • Zamówienie podobne udzielane w ramach procedury z wolnej ręki

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechnice Warszawskiej oraz autorskie zajęcia na Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanym przez ApexNet. Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Autor książek: „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r.”, „Protest, Odwołanie, Skarga – praktyczny przewodnik po środkach ochrony prawnej” oraz współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”. Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Eurocentrum Golden Floor

Warszawa

woj. mazowieckie

Hanza Tower

Szczecin

woj. zachodniopomorskie

Hotel Altus

Poznań

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 199
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Szkolenie online 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!