Praktyczny trening z zamówień publicznych na podstawie ćwiczeń z uwzględnieniem wyników kontroli, wniosków z orzecznictwa oraz wyłapanych błędów

O szkoleniu

PRAKTYCZNY TRENING Z PZP!

Potrzebujesz konkretnej wiedzy, która zostanie wyjaśniona w najprostszy sposób? Nasza propozycja tego kursu może być rozwiązaniem Twoich codziennych problemów! To tutaj znajdziesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące i skomplikowane pytania dotyczącej Prawa Zamówień Publicznej ! To na tym szkoleniu otrzymasz wyjątkową ekspercką wiedzę z najwyższej póki!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study, orzecznictwo na podstawie błędów z wyników kontroli.

Kto powinien wziąć udział?

Kurs kierowany do:

 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Wykonawców
 • Kontrolerów

Program szkolenia

I. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy.

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 1. Czy wysokość żądanego ubezpieczenia może być równa wartości zamówienia?
 2. Czy członkowie konsorcjum mogą sumować wartość posiadanych polis w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu?
 3. Czy zamawiający ma prawo zaakceptować złożoną polisę OC wystawioną po terminie składania ofert?
 4. Czy można polegać na polisie oc podmiotu udostępniającego zasoby?

Zdolność finansowa wykonawcy:

 1. Czy wykonawca może przedstawić informację o posiadanych środkach finansowych z kilku rachunków w różnych bankach aby suma kwot potwierdzała stawiany warunek?
 2. Czy w ramach stawianego warunku zdolności finansowej Zamawiający może wymagać jej potwierdzenia wyłącznie zdolnością kredytową?
 3. Czy członkowie konsorcjum mogą sumować swoją zdolność kredytową aby wspólnie wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu?

Przesłanki wykluczenia:

 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych - jakie podmiotowe środki dowodowe dotyczące karalności winien złożyć wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej?
 2. Czy informacja z KRK dotycząca cudzoziemca będącego wspólnikiem, komplementariuszem lub osobą pełniącą funkcje zarządcze/nadzorcze potwierdza w wystarczający sposób brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 PZP?;
 3. Wykonawca, który nie sprawdził się przy wcześniejszym zamówieniu – czyli kiedy warto przewidywać przesłankę wykluczenia z art. 109 ust 1 pkt 7 PZP?
 4. Dlaczego nie należy żądać od Wykonawcy oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dotyczącego podmiotu udostępniającego zasoby?

II. Zwiększenie zakresu realizowanego zamówienia bez skomplikowanego postępowania.

Prawo opcji w praktyce:

 1. Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 2. Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 3. W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 4. Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
 5. Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 6. Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?

Wznowienia zamówienia:

 1. Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 2. W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w domu netach zamówienia?

Zamówienia podobne udzielane w trybie z wolnej ręki.

Poszerzenie zakresu zamówienia zmianą umowy:

 1. Co to jest zmiana niskowartościowa?
 2. Czy zamawiający musi ją przewidzieć w dokumentach zamówienia, a jej wartość doliczyć ustalając wartość szacunkową?        
 3. Dlaczego w ramach określonych w przepisie wartości granicznych zmian umowy, tj. 10% i 15% wartości wynagrodzenia, należy uwzględniać zarówno zmiany umowy zwiększające, jak i zmniejszające zakres świadczenia?
 4. Czy zmiana umowy na podstawie 455 ust. 2 polegająca tylko na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy bez zmiany zakresu zamówienia lub zobowiązania wykonawcy jest zgodna z ustawą?

Wybrane zagadnienia w najnowszym orzecznictwie KIO.

 1. Inny adres strony internetowej prowadzonego postępowania niż strona na której zamieszczane były wymagane informacje;
 2. Czy można udzielić zamówienia z wolnej ręki na modernizację posiadanego systemu IT, gdy inni Wykonawcy oferują wdrożenie równoważnego nowego systemu?
 3. Próbki w zamówieniach publicznych - można utajnić, czy nie?
 4. Wskazanie błędnej stawki podatku VAT dla zamawianych produktów w treści SWZ;

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych:

 1. W jakich okolicznościach zamawiający może ograniczyć korzystanie z podwykonawstwa?
 2. Co zrobić kiedy wykonawca deklaruje powierzenie wykonania całości zamówienia podwykonawcy?
 3. Kiedy żądać w ofercie informacji o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy i nazw proponowanych podwykonawców?
 4. Czy na etapie postępowania lub realizacji zamówienia wykonawca może zmienić informację z oferty, że „nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy”?

Unieważnienie postępowania:

 1. Czy upływ terminu wykonania zamówienia stanowi powód do unieważnienia postępowania?
 2. Czy można zrezygnować z przeprowadzenia zapowiedzianych negocjacji w trybie podstawowym prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2) PZP i unieważnić postępowania z uwagi na przekroczenie kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
 3. Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, a możliwość unieważnienia postępowania;
 4. Czym jest istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publiczny?

Nowe standardowe formularze ogłoszeń unijnych.

 1. Jakie ogłoszenia przewidziane w Pzp mieszczą się w pojęciach:
 2. Plan zakupu,
 3. Procedura konkurencyjna;
 4. Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia;
 5. Wyniki;
 6. Modyfikacja umowy;
 7. Zmiana.
 8. Obowiązek informowania w ogłoszeniu o zamówieniu o obowiązku zgłoszeniowym w sprawie zagranicznych wkładów finansowych:
 • jakich zamówień dotyczy, jak realizować w/w obowiązek,
 • od kiedy obowiązuje?
  1. Najważniejsze zmiany dotyczące obowiązkowych informacji zamieszczanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia
  2. Jak przekazywać ogłoszenia UPUE od 25.10.2023 r.

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Scandic

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Łódź

woj. łódzkie

Hotel Rzeszów

Rzeszów

woj. podkarpackie

Hotel Qubus

Kielce

woj. wielkopolskie

Focus Hotel Premium

Lublin

woj. lubelskie

Novotel Centrum

Katowice

woj. śląskie

Hotel Scandic

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Szkolenie online 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!