Szkolenie

Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych po nowelizacji Kontrowersje wynikające z orzecznictwa i wyroków KIO

O szkoleniu

Celem tygodniowego szkolenia jest praktyczne omówienie newralgicznych obszarów zamówień publicznych oraz zweryfikowanie zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia. Trener omówi najnowsze zmiany w prawie, a także praktyczne aspekty jego zastosowania. Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów APEXnet w zakresie kształcenia z zamówień publicznych (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 242225).
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do Zamawiających i Wykonawców. Uczestnicy otrzymają Certyfikat APEXnet poświadczający zdobytą wiedzę.

Program szkolenia

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
1. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
2. Czynności wykonywane na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
3. Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej
• biegły w zamówieniach publicznych
• tryby negocjacyjne
• doradztwo w drodze dialogu technicznego
Główne przyczyny problemów w zamówieniach publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, KIO oraz uchwał podejmowanych przez KIO w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa UZP
1. Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia publicznego
• niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części w świetle uchwał KIO
• błędy dotyczące stosowania art. 6a
2. Wadliwy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji
• niejednoznaczny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia
• warunki opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów i pochodzenia – błędy popełniane podczas kontroli korygowane przez KIO
• błędne decyzje dotyczące przyjętej formy wynagrodzenia umownego – kiedy stosujemy ryczałt, a kiedy wynagrodzenie kosztorysowe
• błąd w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzony w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego - zamówienie dodatkowe z wolnej ręki czy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego?
3. Źle dobrane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – warunki nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia
4. Lekceważenie problemu „rażąco niskiej ceny”
Kontrowersje w zamówieniach publicznych
1. Eliminacja z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców nierzetelnych i nieefektywnych – praktyczne aspekty w świetle najnowszego orzecznictwa
2. Badanie oferty pod kątem jej zgodności z treścią SIWZ oraz poprawianie omyłek
3. Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w świetle najnowszego orzecznictwa
4. Instrumenty optymalizacji wydatków w zakresie zamówień publicznych, których przedmiotu nie można opisać z góry co do zakresu („zamówienia wirtualne”) - na przykładzie zakupów części zamiennych, biletów lotnicznych, usług napraw urządzeń
• umowa ramowa
• prawo opcji
Możliwość ograniczenia podwykonawstwa w zamówieniach publicznych
1. Zobowiązanie do osobistego wykonania
• kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
• prac polegających zna rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw
2. Dopuszczenie do realizacji kluczowych części zamówienia przez podwykonawcę, który udostępnia zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
3. Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców

Obowiązki Zamawiającego dotyczące udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 €
1. Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
2. Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
• Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
• Akty kierownictwa wewnętrznego
• Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
• Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Najważniejsze zmiany wynikające z nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
1. Obowiązkowe przejście na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym
2. Podział zamówienia jako środek wsparcia dla MŚP
3. rezygnacja z definicji najkorzystniejszej oferty jako oferty z najniższą ceną - zamówienia należy udzielać na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego
4. Jednolity europejski dokument zamówienia oraz szersze niż dotychczas wykorzystywanie bazy e-Certis,
5. środki służące zapewnieniu, by przy realizacji zamówień publicznych Wykonawcy przestrzegali obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy
6. Wprowadzenie wymogu aby podmiot, na którego wiedzę i doświadczenie powołuje się wykonawca brał udział w wykonaniu zamówienia
7. Wprowadzenie szczególnego rodzaju współpracy zamawiającego z wykonawcami pn. partnerstwo innowacyjne
8. Nowe narzędzia udzielania zamówień - katalogi elektroniczne
9. Ułatwienia w korzystaniu z procedury dialogu konkurencyjnego i procedury konkurencyjnej z negocjacjami (obecne negocjacje z ogłoszeniem)
10. Krótsze terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert
11. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Runda pytań – omówienie wybranych zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Czas trwania

5 dni

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Jastrzębia Góra 25 - 29 sierpnia 2014
Hotel Astor

Jastrzębia Góra

Rozewska 38

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Jastrzębia Góra 18 - 22 sierpnia 2014
Hotel Astor

Jastrzębia Góra

Rozewska 38

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Jastrzębia Góra 30 czerwca - 4 lipca 2014
Hotel Astor

Jastrzębia Góra

Rozewska 38

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
Pokój 2-os.
1980 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie.
Zapisz się
Cena 2
Pokój 1-os.
2380 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!