Szkolenie

Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji Kurs doskonalący

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA:
2380 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 1-os.)
1980 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 2-os.)
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
2142 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 15 czerwca 2015 (pokój 1-os.)
1782 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 15 czerwca 2015 (pokój 2-os.)
Kto powinien wziąć udział?
zy wiesz, że...
... Pierwsze dane statystyczne związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy mówią, iż odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę, spadł z 93% do poziomu 33% (w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE) oraz z 85% do poziomu 45% (w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE), co może wskazywać na błędną interpretację przepisu art. 91 ust. 2a przez wielu Zamawiających?

Cel szkolenia
Zdobycie umiejętności prawidłowego wdrożenia zmian wynikających z ostatniej nowelizacji ustawy PZP oraz poznanie zarówno jej mocnych, jak i słabych stron.

Płacisz raz i zyskujesz:

Profesjonalne szkolenie z zamówień publicznych od strony praktycznej
Indywidualne doradztwo eksperta (po zajęciach)
Wypoczynek nad morzem
Szkolenie on-line w prezencie


Szkolenie odbędzie się w komfortowych warunkach Hotelu Astor położonym jedynie 100 metrów od plaży. Poza urokami jednej z najpiękniejszych nadmorskich miejscowości, uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość korzystania z atrakcji hotelowych: basenu krytego, sauny, siłowni i kręgielni. W programie szkolenia także: grill z gawędziarzem, wycieczka meleksami po okolicy, wizyta w najlepszym na wybrzeżu drink barze.

Program szkolenia

Program
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
Czynności wykonywane na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej
biegły w zamówieniach publicznych
tryby negocjacyjne
doradztwo w drodze dialogu technicznego

Główne przyczyny problemów w zamówieniach publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, KIO oraz uchwał podejmowanych przez KIO w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa UZP

Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia publicznego

niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części w świetle uchwał KIO
błędy dotyczące stosowania art. 6a

Wadliwy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji

niejednoznaczny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia
warunki opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów i pochodzenia – błędy popełniane podczas kontroli korygowane przez KIO
błędne decyzje dotyczące przyjętej formy wynagrodzenia umownego – kiedy stosujemy ryczałt, a kiedy wynagrodzenie kosztorysowe
błąd w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzony w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego - zamówienie dodatkowe z wolnej ręki czy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Źle dobrane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – warunki nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia
Lekceważenie problemu „rażąco niskiej ceny”

Kontrowersje w zamówieniach publicznych

Eliminacja z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców nierzetelnych i nieefektywnych – praktyczne aspekty w świetle najnowszego orzecznictwa
Badanie oferty pod kątem jej zgodności z treścią SIWZ oraz poprawianie omyłek
Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w świetle najnowszego orzecznictwa
Instrumenty optymalizacji wydatków w zakresie zamówień publicznych, których przedmiotu nie można opisać z góry co do zakresu („zamówienia wirtualne”) - na przykładzie zakupów części zamiennych, biletów lotnicznych, usług napraw urządzeń

umowa ramowa
prawo opcji

Możliwość ograniczenia podwykonawstwa w zamówieniach publicznych

Zobowiązanie do osobistego wykonania

kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
prac polegających zna rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw

Dopuszczenie do realizacji kluczowych części zamówienia przez podwykonawcę, który udostępnia zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców


Obowiązki Zamawiającego dotyczące udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 €

Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp

zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
akty kierownictwa wewnętrznego
kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nowa ustawa PZP – planowana do uchwalenia jesienią 2015 roku, z terminem obowiązywania od 18 kwietnia 2016 roku – omówienie najważniejszych zmiany wynikające z implementacji nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

Obowiązkowe przejście na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym
Podział zamówienia jako środek wsparcia dla MŚP
rezygnacja z definicji najkorzystniejszej oferty jako oferty z najniższą ceną - zamówienia należy udzielać na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego
Jednolity europejski dokument zamówienia oraz szersze niż dotychczas wykorzystywanie bazy e-Certis,
środki służące zapewnieniu, by przy realizacji zamówień publicznych Wykonawcy przestrzegali obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy
Wprowadzenie wymogu aby podmiot, na którego wiedzę i doświadczenie powołuje się wykonawca brał udział w wykonaniu zamówienia
Wprowadzenie szczególnego rodzaju współpracy zamawiającego z wykonawcami pn. partnerstwo innowacyjne
Nowe narzędzia udzielania zamówień - katalogi elektroniczne
Ułatwienia w korzystaniu z procedury dialogu konkurencyjnego i procedury konkurencyjnej z negocjacjami (obecne negocjacje z ogłoszeniem)
Krótsze terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert
Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego


Runda pytań – omówienie wybranych zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Czas trwania

5 DNI

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

JASTRZĘBIA GÓRA 29 czerwca - 3 lipca 2015
HOTEL ASTOR

JASTRZĘBIA GÓRA

Rozewska 38

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
POK. 1 OS.
2380 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Zakwaterowanie Wyżywienie E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
POK. 2 OS.
1980 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Zakwaterowanie Wyżywienie E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!