Szkolenie

Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem udzielania zamówień do 30 tys. euro

O szkoleniu

Program szkolenia oparty jest na najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie podwykonawstwa (nowelizacja obowiązujaca od 24 grudnia 2013r.) oraz podniesienia progu zwolnionego z ustawy z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 16 kwietnia 2014 roku i już pojawiły się pierwsze wątpliwości związane z ich stosowaniem w praktyce. Na szkoleniu trener omówi najnowsze zmiany w prawie oraz problemy związne z ich stosowaniem.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

Możliwość ograniczenia podwykonawstwa
1. Zobowiązanie do osobistego wykonania
• kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
• prac polegających zna rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw
2. Dopuszczenie do realizacji kluczowych części zamówienia przez podwykonawcę, który udostępnia zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
3. Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców

Ochrona podwykonawcy realizującego dostawę, usługę, a robotę budowlaną w zamówieniach publicznych
1. Nowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące
• umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu
• informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
• procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
2. Zasady dokonywania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku umów na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy
3. Procedura zgłaszania do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo oraz kopii umowy o podwykonawstwo
• terminy i forma dokumentów
• zgłaszanie zastrzeżeń – co może Zamawiający?
• sankcje z tytułu braku uwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo
4. Zasady postępowania w sytuacji uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
• podmioty uprawione do wystąpienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia
• zgłaszanie uwag oraz wykazywanie zasadności zapłaty wynagrodzenia
• warianty decyzyjne Zamawiającego związane z żądaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
• konsekwencje dla Wykonawcy dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
• czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia zmniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy?
• kara umowna
• prawo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego
• depozyt sądowy – procedura składania spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu
5. Jak konstruować umowę w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji – nowe wymagane elementy umowy dotyczące
• obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian
• wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
• obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian
• zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
• terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
• zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
• wysokości kar umownych, z tytułu
o braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
o nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
o nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
o braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności
Kryteria oceny ofert
1. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich znaczenia oraz sposób oceny ofert – ustalamy swoje oczekiwania co do elementów oferty podlegających ocenie
• podstawowe ustalenie: wybrać ofertę najtańszą, czy najkorzystniejszą ekonomicznie
• poprawny dobór kryteriów oceny ofert
• opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
• skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów
Warunki udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
• dokumentowanie udostępniania zasobów przez podmiot trzeci
• odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby,
• zatrudnianie podwykonawców przy realizacji zamówienia
• zmiana podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego swoje zasoby w trakcie wykonywania zamówienia
3. Ustalanie zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
4. Zasady wezwania do ponownego złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw

Zmiany w zakresie podniesienia progu stosowania ustawy do 30000 euro
1. Wady i zalety podniesienia progu wartości zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
2. Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
3. Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
• zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
• akty wewnętrzne
• kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
• zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
4. Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
5. Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy?
6. Zakres stosowania umów w formie pisemnej

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Poznań 3 - 4 lipca 2014
Hotel Ikar

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Lublin 1 - 2 lipca 2014
Hotel Huzar

Lublin

Spadochroniarzy 9

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 26 - 27 czerwca 2014
Hotel Scandic

Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 26 - 27 czerwca 2014
Hotel Scandic

Wrocław

ul. Piłsudskiego 49/57

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 czerwca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 10 - 11 czerwca 2014
Hotel Novotel

Katowice

Al. Roździeńskiego 16

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Lublin 5 - 6 czerwca 2014
Hotel Huzar

Lublin

Spadochroniarzy 9

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Poznań 24 - 25 maja 2014
Hotel Ikar

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!