Prawidłowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - praktyki, niuanse i błędy zamawiających na podstawie ćwiczeń

O szkoleniu

Weź udział w naszym intensywnym szkoleniu "Prawidłowe Czynności w Postępowaniu o Udzielenie Zamówienia Publicznego" i zdobądź niezbędne umiejętności do skutecznego działania w obszarze zamówień publicznych.

Nasze szkolenie pomoże uczestnikom uniknąć pułapek i błędów, na które można natrafić w trakcie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dzięki praktycznym przykładom, analizie orzecznictwa oraz omówieniu stanowiska doktryny, uczestnicy poznają kluczowe aspekty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także będą gotowi na niezapowiedziane kontrole, wyjaśnienia treści specyfikacji, jak również na samodzielną, bezbłędną organizację przetargów.

Nie czekaj dłużej, zapisz się już dziś!

Kto powinien wziąć udział?
 • Pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Specjalistów zajmujących się zamówieniami publicznymi w firmach i instytucjach prywatnych.
 • Osób pracujących w jednostkach sektora publicznego, które uczestniczą w procedurach zamówień publicznych.
 • Przedsiębiorców, którzy chcą lepiej zrozumieć procesy i zasady związane z zamówieniami publicznymi, aby skutecznie ubiegać się o kontrakty publiczne.

Program szkolenia

1.    Wyjaśnienia i zmiany SWZ:
a)    Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:
-    wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, a wniosek o zmianę SWZ bądź wyjaśnienie intencji Zamawiającego;
-    jak liczyć terminy nakładające obowiązek udzielenia odpowiedzi i ile czasu ma zamawiający na przygotowanie stanowiska?
-    czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji?
-    Prawo do udzielania wyjaśnień SWZ, a odpowiedzi wyłącznie na wybrane pytania widziane przez pryzmat zasady równego traktowania wykonawców.
b)    Zmiana SWZ:
-    czym jest „uzasadniony przypadek”?
-    do kiedy najpóźniej może być dokonana?
-    obowiązek przedłużenia terminu składania ofert – jakie sytuacje obejmuje i jak długi okres musi uwzględniać aby uznać go za właściwy?
-    dlaczego Zamawiający nie może w trakcie trwania procedury zwiększyć ilość części na które podzielił zamówienie i w jakich innych przypadkach oraz na jakiej podstawie należy unieważnić postępowanie?
2.    Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:
a)    Podstawy wykluczenia wykonawcy:
-    określone w ustawie PZP i ustawie sankcyjnej;
-    sposoby oceny występowania podstaw wykluczenia – model prosty, pośredni i unijny;
-    dlaczego unijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne wynikającego z rozporządzenia rady (ue) 833/2014 nie należy mylić z przesłankami wykluczenia?
b)    Warunki udziału w postępowaniu:
-    czy weryfikowanie warunków określonych przez Zamawiającego podmiotowym środkiem dowodowym jest obowiązkowe?
-    dlaczego żądanie podmiotowych środków dowodowych dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta otrzymał najwyższą ocenę?   
-    jak sprawdzić czy postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu wykonawca spełniał przez cały czas trwania postępowania?
c)    Podmiotowe środki dowodowe:
-    czym są i czym się różnią podmiotowe od przedmiotowych środków dowodowych?
-    które z podmiotowych środków dowodowych mają być złożone wraz z ofertą?
-    dlaczego podmiotowe środki dowodowe złożone bez uprzedniego wezwania Zamawiającego nie mogą być oceniane?
-    zasada „jednokrotnego wezwania w obrębie tego samego dokumentu” – z czego wynika i na czym polega?
-    przypadki rezygnacji z zapowiedzianego w SWZ wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
-    aktualność podmiotowych środków dowodowych, a aktualność oświadczenia wstępnego – kiedy dokument należy uznać za niewystarczający oraz problem z dokumentami sporządzonymi po terminie składania ofert.
d)    Procedura odwrócona:
-    na czym polega i czym się różni od „procedury nieodwróconej”?
-    kiedy może być stosowana?
-    przypadki zwalniające wykonawców ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia wstępnego;
3.    Badanie i ocena ofert
a)    Badanie ofert pod kątem występujących tam omyłek:
-    Czym są oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki powodujące niezgodność oferty z dokumentami zamówienia?
-    Jak poprawić omyłkę w ofercie?
-    Jaki to jest „odpowiedni termin” na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia?
-    Czy zakwestionowanie sposobu poprawienia omyłki uprawnia Zamawiającego do zatrzymania wadium?
b)    Przesłanki odrzucenia ofert, w tym:
-    Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny i związane z tym problemy:
·    Czym jest i jak należy rozumieć pojęcie „rażąco niska cena”?
·    Zawartość wezwania do wyjaśnień – dlaczego tzw. wezwanie blankietowe jest niewystarczające?
·    Przypadki bezprawnego wezwania – czy można skutecznie kwestionować sam fakt wezwania do wyjaśnień RNC?
·    Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
·    Ponowne wezwanie do wyjaśnień w świetle orzecznictwa;
-    Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

·    Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
·    Jak traktować manipulacje dokonywane przez wykonawcę mające zwiększyć ilość uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach?
·    Fałszowanie dokumentów i podawanie nieprawdziwych danych wprowadzających w błąd zamawiającego;
·    Składanie ofert „na słupa”.
-    Błąd w obliczeniu ceny
·    różnice pomiędzy błędem, a omyłką rachunkową;
·    nieprawidłowa stawka podatku VAT w ofercie.
-    Niezgodność oferty z przepisami ustawy w tym:
·    powierzenie całości zamówienia podwykonawcy?
·    wymóg wskazania części zamówienia powierzanej podwykonawcy, a określenie zakresu procentowego przez wykonawcę?
-    Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia:
·    dlaczego wizja lokalna to nie zawsze dobry pomysł?
·    jaka jest alternatywa dla wizji;
·    wymagania przy wizji lokalnej wynikające z przepisów ustawy.
4.    Zakończenie postępowania
a)    Zawarcie umowy w sprawie zamówienia:
-    informowanie o wyborze oferty – zakres podawanych informacji i sposób przekazania;
-    klauzula standstill;
-    co w sytuacji kiedy wybrany wykonawca odmawia zawarcia umowy lub zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie?
b)    Unieważnienie postępowania w tym przypadki:
-    ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższającej kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
·    czy konieczne jest wskazanie najkorzystniejszej oferty aby unieważnić postępowanie na podstawie tej przesłanki?
·    czy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia musi być co najmniej równa wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania?
·    czy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z żądaniem (roszczeniem) o zwiększenie kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia?  
·    czy istnieje obowiązek udokumentowania faktu, że zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty;
-    wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
·    czym jest „istotna zmiana okoliczności”?
·    jak należy definiować interes publiczny i dlaczego nie jest to to samo co interes zamawiającego?
-    postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
·    czy upłynięcie terminu realizacji zamówienia podanego datą umożliwia unieważnienie postępowania?
·    jakie są przesłanki unieważnienia umowy?
·    Czym jest „wada nieusuwalna”?
c)    Zmiana wyniku postępowania w wyniku autokontroli zamawiającego.
5.    Błędy podczas dokumentowania przebiegu postępowania
a)    Sporządzenie protokołu postępowania:
-    jego zawartość – czy ograniczenie się do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie wystarczające?
-    kto musi go podpisać i jakim podpisem?
-    protokół pisemny czy elektroniczny?
b)    Załączniki do protokołu:
-    czy wyjaśnienia oferty, rażąco niskiej ceny lub informacja o poprawieniu w ofercie omyłek może być udostępniona wnioskującym o to dopiero po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania?
-    czy raport z realizacji umowy oraz analiza potrzeb i wymagań stanowią załączniki do protokołu?
-    zwrot wykonawcom materiałów składanych wraz z ofertami;
-    udostępnianie danych osobowych, a rozporządzenie RODO?

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa UZP, praktyk. Autor licznych publikacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Scandic

Gdańsk

woj. pomorskie

Hotel Focus

Poznań

woj. wielkopolskie

Hotel Swing

Kraków

woj. małopolskie

Hotel Focus Premium

Lublin

woj. lubelskie

Hotel Scandic

Wrocław

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 399
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!