Szkolenie: Prawidłowe prowadzenie postępowania i wydawania decyzji administracyjnych przez pracowników administracji publicznej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawidlowe-prowadzenie-postepowania-i-wydawania-decyzji-administracyjnych-przez-pracownikow-administracji-publicznej-39065-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
• Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prawidłowego stosowania procedur związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego i wydawaniem decyzji administracyjnych.
Korzyści dla uczestników
• Szkolenie umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia postępowania administracyjnego, a w szczególności w zakresie tematyki dotyczącej właściwego wydawania decyzji administracyjnych.
• Udział w szkoleniu pozwoli uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji samorządowej (gminy, powiaty, miasta, starostwa) i rządowej oraz do podmiotów wydających decyzje administracyjne.

Program szkolenia:

1. Sprawy, do których ma zastosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego
• Co to jest sprawa administracyjna?
• Sprawy wyłączone ze stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego
2. Zasady postępowania administracyjnego
• Omówienie zasad postępowania administracyjnego
• Praktyczne stosowanie zasad
3. Organ a urząd-kiedy pisma kieruje urząd a kiedy organ?
• Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym
4. Właściwość rzeczowa i miejscowa organu
• Wyłączenia pracownika od prowadzenia sprawy
• Wyłączenia organu
• Przekazanie pism skierowanych niewłaściwie
5. Prowadzenie postępowania administracyjnego -wszczęcie postępowania administracyjnego - forma (wzór)
• Wszczęcie z urzędu
• Wszczęcie na wniosek strony
• Wzór oświadczenia kierownika jednostki w zakresie oceny wykonywania kontroli zarządczej
6. Uczestnicy postępowania administracyjnego - prawa i obowiązki
• Strony postępowania
• Organizacja społeczna
• Świadek
• Biegły
• Prokurator
7. Pełnomocnik strony
• Forma pełnomocnictwa
• Pełnomocnictwo ogólne a pełnomocnictwo szczególne
• Opłata skarbowa od pełnomocnictwa i egzekucja tej opłaty
• Prawidłowe doręczenie pism
• Poświadczenie pism za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika
• Wielość pełnomocników
8. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym
• Jak obliczać terminy
• Zawiadomienia o przedłużeniu terminu
• Sankcje karne
9. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym
• Doręczenia osobom przebywającym za granicą
• Fikcja doręczenia
• Doręczenie zastępcze
• Kidy istnieje konieczność stosowania zwrotnego potwierdzenia odbioru
• Problemy z właściwym doręczeniem
10. Wezwania i zawiadomienia w postępowaniu administracyjnym
• Konieczne elementy pism
• Podstawa prawna stosowania ww pism
11. Dowody i ich ocena
• Dokumenty urzędowe a dokumenty prywatne
• Przesłuchania świadków
• Przesłuchanie stron
• Protokół z czynności
• Opinia biegłego
• Rozprawa administracyjna
12. Protokoły i adnotacje
• Istotne elementy
• Dokumentowanie przeprowadzonych czynności w sprawie
13. Przeglądanie akt sprawy
• Wydawanie kserowanych akt sprawy na wniosek strony
• Wydawanie uwierzytelnionych akt sprawy
• Protokół z przeglądania akt sprawy
14. Decyzja administracyjna
• Istotne elementy decyzji (cztery elementy)
• Jakie ma znaczenie data wydania a jakie odebrania decyzji przez stronę
• Sprostowanie decyzji
• Uzupełnienie decyzji
• Zmiana, uchylenie i wygaśnięcie decyzji
• Ostateczność decyzji
• Wykonalność decyzji
• Wstrzymanie rygoru wykonania decyzji
15. Postanowienia
• Forma
• Wykonalność
• Podstawa prawna
• Omówienie wzoru postanowienia
16. Tryb odwoławczy
• Rozpoznanie odwołania w I instancji, w tym badanie wymogów formalnych odwołania
• Przekazanie akt sprawy do organu odwoławczego – forma, podstawa prawna
• Postępowanie organu I instancji w przypadku wydawania decyzji przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania
• Postępowanie organu w przypadku uchylenia decyzji przez sąd administracyjny
17. Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnych
• Możliwość zastosowania ww. trybów
• Podstawy prawne
• Omówienie wzorów ww. decyzji
18. Zawieszenie i umorzenie postępowania
• Kiedy zawieszamy postępowanie z urzędu a kiedy na wniosek stron
• Sposób postępowania w ww. sprawach
19. Metryka sprawy administracyjnej
• Cel stosowania metryki
• Wzór metryki sprawy administracyjnej
• Wyłączenia ze stosowania
20. Odpowiedzialność pracownika za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa
21. Dyskusja

Informacje o prelegentach:

doświadczony prawnik i administratywista, ekspert w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, praktyk, prowadzący na co dzień postępowania administracyjne, wykładowca z duzym doświadczeniem, wysoko oceniana przez słuchaczy szkoleń z jej udziałem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 - ZW

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Prawidłowe prowadzenie postępowania i wydawania decyzji administracyjnych przez pracowników administracji publicznej