Szkolenie

Prawidłowe przygotowanie i realizacja umów na dostawy i usługi informatyczne

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie poszczególnych etapów przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy i usługi informatycznie. W sposób szczególny zostanie omówiony opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem rekomendacji Prezesa UZP oraz autorska i patentowa ochrona rozwiązań z branży IT. W trakcie spotkania będzie czas na indywidualne konsultacje z trenerem.
Kto powinien wziąć udział?
zamawiających i wkonawców

Program szkolenia

Specyfika umów na IT – wprowadzenie

Pojęcie „wdrożenia”

Różne pojęcia i zakres umowy wdrożeniowej


modele umów wdrożeniowych – jedna umowa, czy wiele umów?
porównanie specyfiki umowy na IT ze specyfiką umowy zlecenia i umowy o dzieło


Zawieranie umów na IT

zasada swobody umów
ograniczenie zasady swobody umów
przepisy Kodeksu cywilnego a treść ustawy Prawo zamówień publicznych – kwestie ogólne

Co powinna zawierać prawidłowa umowa na IT? – „minimum obiektywne” oraz „minimum subiektywne” umowy wdrożeniowej a przepisy bezwzględnie oraz względnie obowiązujące

Treść umowy na IT


przedmiot
zakres współpracy między stronami (wzajemne zobowiązania)
uregulowania dotyczące personelu i podwykonawców
system wypłaty wynagrodzeń
odpowiedzialność oraz kary umowne

rodzaje odpowiedzialności
pojęcie kary umownej
wysokość kar umownych i ich miarkowanie
co warto zastrzec w umowie? – porady praktyczne

testowanie – istota w zamówieniach informatycznych
odbiory

odbiór częściowy a odbiór końcowy
odbiór dzieła a odbiór utworu – konsekwencje prawne
skutki odmowy odbioru
treść protokołu odbioru, definicja protokołu jednostronnego
odpowiedzialność za opóźnienie z dostarczeniem dzieła/utworu
odpowiedzialność za dostarczenie nieprawidłowego przedmiotu umowy

ochrona danych osobowych
odstąpienie od umowy wykonywanej prawidłowo oraz wykonywanej w sposób nienależyty

odstąpienie od umowy licencyjnej
odstąpienie od umowy zawartej na podstawie przepisów o zleceniu
odstąpienie od umowy o wykonanie dzieła

inne typowe klauzule umowne

Eksploatacja systemu

usuwanie problemów w ramach

gwarancji
rękojmi za wady
umowy serwisowej

aktualizacje

parametryzacja – tzw. „mały rozwój”
modyfikacja – tzw. „duży rozwój”

SLA – umowa dotycząca poziomu usług

Zagadnienia uzupełniające

usługi szkoleniowe
zakaz konkurencji
wdrożenie w grupie kapitałowej


Kwestie prawno – autorskie


rezultaty wdrożenia – programy komputerowe oraz dokumentacja,
definicja „programu komputerowego” – podstawowe zasady ochrony,
dokumentacja – ochrona na zasadach ogólnych,
pola eksploatacji – regulacja prawna, obszary pól eksploatacji,
umowy prawno autorskie – umowy przenoszące prawa autorskie oraz umowy licencyjne,
umowa licencyjna a sublicencja,
dostawa oprogramowania – oprogramowanie „obce” oraz „własne” wykonawcy,
utwór zależny a problem uzależniania się zamawiającego od wykonawcy, mechanizmy prawne umożliwiające zabezpieczenie się przed uzależnieniem.


Specyfika i zakres umowy na IT z uwzględnieniem odrębności wynikających z PZP


zakres świadczenia – art. 140 PZP
odpowiedzialność konsorcjantów i podwykonawców – art. 141 PZP
okres obowiązywania umowy – art. 142 -143 PZP,
możliwość wprowadzania zmian w umowie – zmiany istotne oraz zmiany nieistotne, procedura zmiany umowy – art. 144 pzp a specyfika wdrożeń informatycznych – change request
odstąpienie od umowy – art. 145 PZP
zabezpieczenie należytego wykonania umowy – art. 146 – 147 PZP

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
TRENER: Irena Skubiszak – Kalinowska

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 kwietnia 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!