Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawne-i-organizacyjne-aspekty-procesu-szkolen-ewaluacja-i-audyt-systemu-szkolen-73555-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zwiększanie efektywności procesu szkoleniowego wymaga stałego doskonalenia, uzupełnienia wiedzy i korzystania z najlepszych rozwiązań. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami przepisów prawnych w tym obszarze, a także usprawnienie działalności szkoleniowej w organizacji. Celem zajęć jest również pokazanie dobrych praktyk dotyczących procedur szkoleniowych oraz omówienie wzorów i przykładów dokumentów – umów, regulaminów, ankiet i raportów. Ważną częścią szkolenia jest wskazanie w jaki sposób organizacja może sprawdzić „jak pracują pieniądze” wydawane na budowanie kapitału ludzkiego w organizacji. Dzięki omówieniu tematyki ewaluacji i audytu jest możliwe zidentyfikowanie obszarów dobrze funkcjonujących, a także wytypowanie obszarów do usprawnienia – tak, aby mogły powstać plan i polityka szkoleń oparte na racjonalnych przesłankach.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierownicy i pracownicy działów kadr, działów personalnych, działów (zespołów) odpowiadających za szkolenia i rozwój pracowników. Menedżerowie nadzorujący w ramach swojej funkcji (personalnej lub innej) obszar szkoleń i rozwoju.

Program szkolenia:

FORMALNO – PRAWNE PODSTAWY SZKOLENIA ZATRUDNIONYCH

 • Podnoszenie kwalifikacji – definicja według przepisów kodeksu pracy.
 • Równe traktowanie – również w odniesieniu do szkoleń.
 • Zastosowanie art. 103 k.p. – skutki dla pracodawców i dla pracowników.
 • Obowiązki pracownika związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na innych zasadach i bez zgody pracodawcy
 • Podział i podstawy przyznawania indywidualnych świadczeń.
 • Urlop szkoleniowy – za co, w jakim wymiarze, kiedy i dla kogo
 • Studia podyplomowe i inne studia.
 • Pozostałe świadczenia dla pracowników.

PROBLEMATYKA UMÓW PRACODAWCA-PRACOWNIK

 • Aktualne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej pracowników.
 • Znaczenie umów szkoleniowych
 • Pojęcie skierowania, a szkolenie z inicjatywy pracodawcy.
 • Wzory/ przykłady umów pracodawca-pracownik (inicjatywa/zgoda pracodawcy).

KWESTIE FINANSOWE I PODATKOWE ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI

 • Finansowanie szkoleń – zakres finansowania szkoleń pracowników, standardy.
 • Finansowanie części procesu szkoleniowego.
 • Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji.
 • Skreślenie z listy studentów, a zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów szkolenia.
 • Granice roszczenia pracodawcy o zwrot kosztów szkolenia.
 • Opodatkowanie nauki pracowników podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Koszty podatkowe a finansowanie nauki pracowników.

OBOWIĄZEK SZKOLENIOWY I CZAS SZKOLENIA

 • Rodzaje szkoleń, a czas pracy.
 • Polecenie pracodawcy uczestnictwa w szkoleniu.
 • „Obowiązek” szkoleniowy – możliwości ze strony pracodawcy.
 • Szkolenia w dni wolne od pracy.
 • Dojazd pracownika na szkolenia.

NORMY WEWNĘTRZNE – PODSTAWA SYSTEMU SZKOLEŃ

 • Szkolenia w systemie wewnętrznych aktów prawnych organizacji.
 • Regulacje wewnętrzne dotyczące szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.
 • Tworzenie, doskonalenie procedury szkoleniowej – 5 kroków
 • Regulaminy, procedury, zarządzenia dotyczące szkoleń… – wzory/przykłady dokumentów wraz z załącznikami.

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE, NIEZBĘDNE, DODATKOWE – MOŻLIWOŚCI PRACODAWCY

 • Jakie szkolenia są obligatoryjne?
 • Szkolenia niezbędne w procesie pracy.
 • Szkolenia dodatkowe (fakultatywne).
 • Szkolenia tzw. “motywacyjne” – dobre i złe praktyki.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE SZKOLEŃ

 • Szczegółowa procedura przygotowania planu szkoleń w zakładzie pracy.
 • Zasady planowania szkoleń – 3 podejścia w firmach
 • Tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe i inne szkolenia
 • Tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów
 • Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów
 • Zatwierdzenie planu i budżetu szkoleń – formalne zasady
 • Przykład planu szkoleń w organizacji.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE W SYSTEMIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

 • Racjonalizacja podejścia do szkoleń w organizacji.
 • System szkoleń wewnętrznych – zasady tworzenia systemu i dokumentacja.
 • Kaskadowanie wiedzy i umiejętności.
 • Przykłady w zakresie szkoleń wewnętrznych – rozwiązania systemowe wraz z dokumentami.

EWALUACJA SZKOLEŃ – ZASADY I DOKUMENTACJA PROCESU

 • Ewaluacja szkoleń jako formalna podstawa decyzji kadrowych i organizacyjnych.
 • Poziomy w ocenie szkoleń.
 • Ocena wiedzy, postaw, umiejętności i ocena efektów szkolenia.
 • Ankiety, rozmowy, testy i inne narzędzia w praktyce firm.
 • Przykłady ankiet do oceny szkoleń.
 • Ocena skuteczności szkoleń w skali całej organizacji.
 • Ewaluacja szkoleń w praktyce – rekomendacje dla uczestników.
 • Przykład rocznego raportu podsumowującego obszar szkoleń w organizacji.

AUDYT JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU SZKOLEŃ W ORGANIZACJI. ELEMENTY OCENY W AUDYCIE I ZASADY JEGO PROWADZENIA

 • Cele i metodologia audytu systemu szkoleń.
 • Jakość działań związanych z oceną efektywności polityki szkoleniowej.
 • Kultura organizacyjna i czynniki wspierające podnoszenie efektywności polityki szkoleń.
 • Strategia/polityka szkoleń – ocena i weryfikacja.
 • Raport podsumowujący audyt – co powinien zawierać (przykład).

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – KONSULTACJE DLA UCZESTNIKÓW

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń