Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach

O szkoleniu

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz wybranymi zmianami, w tym zakresie, które wprowadza Polski Ład.
W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach sse. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych, a także zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego - dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad dyskontowania na przykładzie liczbowym, a także będą miel możliwość zapoznania się z nowym formularzem CIT-8S i prezentacji danych na nowym formularzu. W tracie zajęć omówioną zostaną także zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkich do księgowych oraz właścicieli prowadzących działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Zachęcamy również do wzięcia udziału osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem działalności na obszerze SSE, 

Program szkolenia

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia udzielonego zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych.

 • Okres ważności udzielonych zezwoleń
 • Treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia
 • Konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
 • Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy - obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej

 • Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
 • Wielkość przedsiębiorcy
 • Duże projekty inwestycyjne
 • Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE - działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa

 • Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej
 • Działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych

Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych

 Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne

 • Zasady obliczania wysokości zwolnienia
 • Co jest kosztem kwalifikowanym
 • Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego

Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu

 • przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy
 • przychody finansowe
 • przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne

Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej

Określenie dochodu z działalności zwolnionej

 • Zakres działalności generującej dochód zwolniony
 • Kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą
 • Dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego

Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata)

 • Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej -  konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z  działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty  na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)  oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych)
 • Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem  uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności  zwolnionej w kolejnych latach
 • Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
 • Zaliczki na podatek dochodowy

Dyskontowanie

 • znaczenie dyskontowania
 • moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
 • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych- na czym polega
 • Ustalenie limitu przysługującej pomocy
 • Dyskontowanie wydatku i pomocy publicznej – przykład liczbowy

Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej

 • Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej
 • Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej
 • Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej
 • Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy

Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT - 8/O. Nowy Formularz CIT-8S. Nowe formularze dla podatników PIT

Wybrane zmiany dla przedsiębiorców strefowych wprowadzane przepisami Polskiego Ładu

Wybrane zmiany dla przedsiębiorców strefowych oraz prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu wprowadzane przepisami Polskiego Ładu

 • doprecyzowanie zakresu zwolnienia podatkowego
 • zaostrzenie definicji kosztów kwalifikowanych inwestycji - ograniczenia w zakresie kwalifikowania wydatków inwestycyjnych
 • limit pomocy publicznej a inwestycje, które nie zostały rozpoczęte lub inwestycje zaniechane
 • zmiany dotyczące warunku zatrudnieniowego w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji oraz zmiany dotyczące zmian decyzji o wsparciu - ujednolicenie zasad dotyczących zmian decyzji o wsparciu  analogiczne jak w przypadku przepisów o  SSE
 • wprowadzenie ustawowej definicji rozpoczęcia inwestycji
 • dochody z praw własności intelektualnej w SSE i PSI
 • ograniczenie zakresu przedmiotowego Decyzji o wsparciu – wskazanie w Decyzji wyłącznie tych kodów PKWiU, które odpowiadają działalności gospodarczej, która będzie prowadzona w związku z realizacją nowej inwestycji
 • mała klauzula GARR

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

 

Czas trwania

9.30-14.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi ceniony prawnik i doradca podatkowy. 

Szczegółowe informacje o wykładowcy uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 573 999 468

Gdzie i kiedy

Online 27 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 26 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Online 23 luty 2022

Gdzie i kiedy

Online 12 styczeń 2022

Rejestracja

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu oraz przeglądarka Chrome lub Firefox. Dzień przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia. Na platformie jest możliwość zadawania pytań poprzez ikonę Chat.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!