Prawne uwarunkowania gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie – analiza rozwiązań systemowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz usta

O szkoleniu

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: postępowanie z odpadami w okresie pandemii, określanie wysokości opłaty (obowiązek selektywnej zbiórki, zmiana charakteru zawiadomienia o wysokości opłaty), akty prawa miejscowego (zawartość regulaminu utrzymania czystości, szczegółowego zakresu świadczenia usług).

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) wprowadzono szereg rewolucyjnych zmian w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszelkie dokonane zmiany z odniesieniem do praktyki ich wprowadzania i egzekwowania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • kompleksowa analiza regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579)
 • określenie wpływu tej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 • omówienie odrębnych regulacji określających sposób postępowania z odpadami komunalnymi w okresie pandemii.

Zmiany przepisów odnoszą się do:

 • postępowania z odpadami w okresie pandemii,
 • kwestii związanych z określaniem wysokości opłaty (obowiązek selektywnej zbiórki, zmiana charakteru zawiadomienia o wysokości opłaty),
 • aktów prawa miejscowego (zawartość regulaminu utrzymania czystości, szczegółowego zakresu świadczenia usług),
 • kwestii systemowych.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach - zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów w normalnych warunkach prawnych i w okresie pandemii.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych,
 • pracownicy spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi),
 • a także do podmioty prowadzące działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Program szkolenia

 1. Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
   
 2. Realizacja wytycznych Ministerstwa Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 a ochrona danych osobowych (RODO) i dodatkowe koszty z tym związane. Postępowanie z odpadami zgodnie z wytycznymi a harmonogram w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych. Rezygnacja z selektywnej zbiórki odpadów, ograniczenia w działaniu PSZOK.
   
 3. Polecenie wojewody w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych w instalacjach komunalnych. Koszty zagospodarowania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Sposób zagospodarowania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Magazynowanie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Wpływ polecenia wydanego przez wojewodę na posiadane decyzje.
   
 4. Uprawnienia wojewody w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (specustawa). Skutki epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 a środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (część budżetów samorządowych).
   
 5. Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 a decyzja rady gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
   
 6. Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów – obowiązki gmin.
   
 7. Elementy regulaminu utrzymania czystości i porządku.
   
 8. Określanie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasady ponoszeni opłaty.
   
 9. Status nieruchomości niezamieszkałych.
   
 10. Nowe zasady organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
   
 11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
   
 12. Kompostowanie bioodpadów a wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja w sprawie utraty prawa do zwolnienia z opłaty.
   
 13. Brak segregacji odpadów – decyzja określająca wysokość opłaty.
   
 14. Zmiany w szczegółowym zakresie świadczenia usług.
   
 15. Nowe zasady funkcjonowania PSZOK.
   
 16. Instalacja komunalna – nowe zasady funkcjonowania.
   
 17. Zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych).
   
 18. Obowiązki informacyjne i kontrolne nałożone na wójtów (burmistrzów, prezydentów).
   
 19. Zmiany w przepisach sankcjonujących – w tym sankcja dla gmin za niewdrożenie rozwiązań systemowych w wys. od 1000 zł do 100 000 zł.
   
 20. Analiza zmian prawnych w innych aktach prawnych prowadzonych nowelizacja, w tym w szczególności w ustawie o odpadach i prawie ochrony środowiska.
   
 21. Analiza przepisów przejściowych.
   
 22. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Dr prawa, członek etatowy samorządowego kolegium odwoławczego orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. Wspólpracownik kancelarnii prawnej w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego prawa odpadowego. Przez 5 lat był doradcą prawnym spółki komunalnej, wcześniej - doradca prezydenta miasta ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Wykładowca uniwersytecki. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawnych aspektów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz postępowania administracyjnego. Realizował wiele szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych dla pracowników administracji samorządowej różnego szczebla.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!