Szkolenie: Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawne-zabezpieczenia-wierzytelnosci-69474

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści udziału w szkoleniu:
Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania.

Program szkolenia:

I. Dzień
1. Prawne zabezpieczenia ogólnie
2. Problematyka nadzabezpieczenia
3. Zabezpieczenia wekslowe
1) Pojęcie weksla in blanco

· minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco - elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady

· weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności

2) Poręczenie wekslowe (awal) - Przykłady

· definicja poręczenia

· miejsce poręczenia

· forma poręczenia

3) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i

poręczonego – przykłady

4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana

treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli

5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla

in blanco – przykłady, orzecznictwo

4. Poręczenie
1) Definicja poręczenia

2) Forma poręczenia

3) Rodzaje poręczenia

· poręczenie za dług istniejący

· poręczenie za dług przyszły

· poręczenie za całość długu

· poręczenie za część długu

4) Teść poręczenia

5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo

6) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenieII. Dzień


5. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja

2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady

3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu

4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo

6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie

· Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej

· Przelew całości oraz części wierzytelności

· Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny

· Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników

7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy

8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy

9) Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność

6. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego

2) Przedmiot zastawu rejestrowego

· rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo

· rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo

· rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy

3) Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności

4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu

5) Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady

6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady

7) Powstanie zastawu

8) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany

przedmiotu zastawu

7. Zastaw na prawach
1) Prawa mogące być przedmiotem zastawu

2) Forma i treść umowy zastawu

3) Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego

8. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1) Definicja

2) Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

· rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na

zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

· rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na

zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

· rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku

oraz zbiór rzeczy

3) Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz

zawieszającym – przykłady umów

4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na

zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

5) Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady

6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia

na zabezpieczenie – przykłady

7) Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenieIII. Dzień
9. Hipoteka
1) Definicja hipoteki

2) Przedmiot hipoteki

3) Zakres obciążenia nieruchomości

· Części składowe

· Przynależności

· Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

4) Wierzytelność hipoteczna

· Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności

· Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności

5) Ustanowienie hipoteki umownej - Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki

6) Powstanie hipoteki

· Ustanowienie a powstanie hipoteki

· Wpis hipoteki do księgi wieczystej

· Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej

7) Pierwszeństwo hipoteki

· Pojęcie

· Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw

8) Zmiana treści hipoteki

· Forma zmiany treści hipoteki

· Zmiana przedmiotu hipoteki

· Zmiana wierzytelności hipotecznej

· Zamiana wierzytelności hipotecznej

9) Wygaśnięcie hipoteki

10) Opróżnione miejsce hipoteczne

· Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego

· Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego

· Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki

· Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym

miejscem hipotecznym

· Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione

miejsce hipoteczne
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek Kolmex)
Termin: 15-17.11.2017 r. (w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)
Cena: 1770,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Informacje o prelegentach:

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt. prawnych zabezpieczeń wierzytelności - mec. Izabelę Heropolitańską.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1770 zł - .

Cena zawiera:

zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Prawne zabezpieczenia wierzytelności