Prawnicy vs. nowa ustawa PZP - kompleksowy kurs doskonalący praktyczne stosowanie przepisów

O szkoleniu

Uwaga! To nie jest zwykłe szkolenie!

Zapraszamy na 3-dniowy kurs z zamówień publicznych - Prawnicy vs. nowa ustawa Pzp!
Na uczestników czeka potężny zastrzyk praktycznej wiedzy o nowej ustawie Pzp pod okiem 3 wybitnych Prawników.

Na kursie dowiesz się min. o:
- najważniejszych aspektach proceduralnych dotyczących prowadzenia postępowań wg Pzp 2021
- elektronizacji postępowań w praktyce
- umowach w zamówieniach publicznych i środki ochrony prawnych w nowym Pzp.
Szkolenie jest prowadzone w formule online, dzięki czemu możesz oglądać online w swoim mieście lub w jednym z trzech zaproponowanych przez nas.
Kto powinien wziąć udział?
 • Prawników

Program szkolenia

Dzień 1. Trener Iwona Holka

Temat: Aspekty proceduralne dotyczące prowadzenia postępowań wg Pzp2021.

1. Analiza przesłanek wykluczenia obligatoryjnych i fakultatywnych w PZP2021

 • podstawy prawne
 • orzecznictwo TSUE i KIO
 • podmiotowe środki dowodowe i zasady ich składania i uzupełniania;

2. Przesłanki odrzucenia oferty: omówienie

3. Termin związania ofertą wg nowych regulacji i zasady wyboru oferty po terminie TZO;

4. Terminy w PZP2021

5. Procedura odwrócona w nowych regulacjach;

6. Schemat postępowania powyżej progów unijnych;

7. Schemat postępowania w tryb podstawowy: szczegółowe omówienie wariantu z fakultatywnymi negocjacjami.

 

Dzień 2. Trener Wioleta Bajda

Temat: Elektronizacja postępowań w praktyce

1. Wprowadzenie

 • dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych, a elektronizacja
 • obszary elektronizacji, a ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • etapy elektronizacji
 • nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy Pzp związane z elektronizacją – omówienie
 • Platforma E-zamówienia – dlaczego każdy zamawiający musi posiadać konto na platformie? Funkcjonalności obecne i przyszłe;

2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

 • Forma elektroniczna, a postać elektroniczna - czym się różni, znaczenie prawne, przykłady;
 • środki komunikacji elektronicznej służące do: przekazywania ofert, wniosków, oświadczenia wstępnego; komunikacji między stronami w pozostałym zakresie
 • Forma oferty/wniosku/wstępnego oświadczenia – problemy praktyczne
 • wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej
 • możliwość odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej – jako wyjątek od zasady
 • możliwość wymagania przez zamawiającego użycia innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządzeń lub formatów plików
 • obowiązki zamawiającego w zakresie informowania o środkach komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikowania się: ogłoszenie o zamówieniu (DZ.U. UE, BZP); specyfikacja warunków zamówienia, opis potrzeb i wymagań
 • wszystko o formatach danych (które formaty są dopuszczalne w świetle przepisów?), orzecznictwo KIO
 • wszystko o kompresji danych w kontekście zamówień publicznych, nowe orzecznictwo KIO
 • formaty podpisów – jakie są prawidłowe? Jak formułować wymagania SWZ/OPiW w tym zakresie?
 • Wadium w formie niepieniężnej – co to znaczy oryginał w postaci elektronicznej?

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

 • Dokument elektroniczny - nowa definicja
 • Cyfrowe odwzorowanie – kto poświadcza, jak się składa, czego dotyczy?
 • Czym są dokumenty wystawione przez tzw. upoważnione podmioty?
 • Dokumenty wystawione przez inne niż upoważnione podmioty, czyli przez kogo?
 • Praktyczne omówienie form wszystkich dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu – z pomocną tabelą;
 • Oświadczenia i dokumenty bez wymogu określonego formatu danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Sposób i tryb przekazywania w postępowaniu dokumentów zawierających informacje prawnie chronione
 • Sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które zostały sporządzone w języku obcym;
 • E-odpisy z rejestrów (e-ZUS, e-KRK, e-KRS, e-CEDiG, itp.), inne dokumenty elektroniczne – jakie dokumenty w postępowaniu wykonawca może pozyskać w postaci elektronicznej? Omówienie i wskazanie zasad badania i oceny takich dokumentów;
 • Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a kwestie związane z elektronizacją.

4. Podpisy elektroniczne

 • kwalifikowany podpis elektroniczny – typy (wewnętrzny, zewnętrzny, otoczony), znaczniki czasu algorytm skrótu SHA, pieczęć elektroniczna: składanie podpisów elektronicznych; walidacja podpisów krajowych, zagranicznych; proces walidacji zgodny z wymaganiami prawa; jakie oprogramowanie wybrać do walidacji? Narzędzia do walidacji - różnice, podobieństwa, plusy, minusy, ryzyka;
 • podpis zaufany/profil zaufany: składanie podpisów zaufanych; walidacja podpisu zaufanego – jak radzić sobie z problemami z odczytaniem plików podpisanych podpisem zaufanym; jak je odczytać, jak sprawdzić podpis zaufany; raporty z weryfikacji
 • podpis osobisty: jak złożyć podpis osobisty; jak sprawdzić podpis osobisty, jakich narzędzi do weryfikacji użyć;
 • pliki z różnymi podpisami elektronicznymi – jak weryfikować?
 • znak graficzny podpisu a skuteczność podpisu elektronicznego;

5. Dokumentowanie postępowania i nowe zasady udostępniania protokołu i załączników.

6. Panel pytań i odpowiedzi.


Dzień 3. Trener Damian Michalak

Temat: Umowy w zamówieniach publicznych i środki ochrony prawnej

Umowy w zamówieniach publicznych

 1. Zmiana koncepcji relacji zamawiający-wykonawca.
 2. Klauzule abuzywne, czyli jakich postanowień nie wolno zamieszczać w umowach.
 3. Przykłady niedozwolonych i kontrowersyjnych zapisów umownych.
 4. Kary umowne w ujęciu praktycznym: cel, przesłanki nałożenia, wymagalność, kumulacja.
 5. Limit kar umownych – na jakim poziomie go kształtować i jak poprawnie zapisać.
 6. Metody waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy z uwzględnieniem zmian cen i kosztów.
 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nowe przepisy, wyjątki od reguły, szerszy zakres zabezpieczenia.
 8. Przykłady wadliwych zapisów w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych.
 9. Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne i odstąpienie od niej. Przepisy KC i Pzp, skutki, różnice.
 10. Zmiany umów o zamówienie publiczne – omówienie wszystkich podstaw aneksowania kontraktów publicznych z uwzględnieniem przykładów i kontrowersji.
 11. Przykłady dobrych i złych praktyk w zapisach umów

Środki ochrony prawnej i rozwiązywanie sporów

 1. Podstawy odwoławcze.
 2. Możliwość zaskarżania treści umów.
 3. Pełnomocnictwa przed KIO.
 4. Konstrukcja zarzutów i możliwe rozstrzygnięcia KIO.
 5. Sąd zamówień publicznych.
 6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – nowe dyrektywy postępowania.
 7. Ugoda pomiędzy wykonawcą a zamawiającym – ograniczenia.
 8. Ugoda a przesłanki zmiany umowy.

Czas trwania

3 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

DAMIAN MICHALAK

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 146

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów z sektora publicznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP.

 

IWONA HOLKA

Edukacja

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu – podyplomowe studia Zarządzanie Projektami i jest w trakcie Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie
Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.
 

WIOLETA BAJDA

Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Edukacja

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających (w tym sektorowych i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) i wykonawców (w tym m.in. sektor budowlany i informatyczny), również w ramach projektów współfinansowanych z środków. Doradzała m.in. przy dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.

Doświadczenie

Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców, również w ramach projektów współfinansowanych z środków UE. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed KIO i sądami okręgowymi.

Gdzie i kiedy

Online 25-27 maj 2021

Gdzie i kiedy

Gdynia 25-27 maj 2021
Hotel Mercure

81-372 Gdynia

Armii Krajowej 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25-27 maj 2021
Nosalowy Dwór****

34-500 Zakopane

Droga Oswalda Balzera 21D

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Mielno 25-27 maj 2021
Hotel Ferry

76-032 Mielno

Wakacyjna 4

woj. zachodniopomorskie

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp; spotkania z ekspertami po godzinach przez 3
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę w pokoju 1-osobowym
2 090
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • zakwaterowanie, nocleg
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp; spotkania z ekspertami po godzinach przez 3
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę w pokoju 2-osobowym
1 940
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp; spotkania z ekspertami po godzinach przez 3
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!