Szkolenie

PRAWNO – PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA TERENACH SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi, prawno-podatkowymi aspektami prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Szczególna uwaga zostanie skierowana na nowelizacje przepisów strefowych zarówno krajowych jak i wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Omówione zostaną znowelizowane zasady uzyskiwania zezwoleń, uprawniających do korzystania z pomocy publicznej oraz znowelizowane procedury ich zmiany, cofania i wygaszania, a także konsekwencje naruszeń warunków zezwolenia, zwrotu pomocy publicznej, odsetek, przedłużonego okresu przechowywania ksiąg i dokumentów związanych z uzyskaną pomocą publiczną oraz przedłużonym okresem przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej. Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom zasady przyznawania wsparcia dla danej inwestycji oraz ocenę intensywności pomocy publicznej. Omówione zostaną zasady ustalania dochodu zwolnionego z podatku dochodowego, kwalifikacji przychodów do działalności zwolnionej i opodatkowanej, kosztów ww. działalności oraz efektywnego wykorzystywania ulg, prowadzenia rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwach strefowych, w tym monitorowania pomocy publicznej w SSE oraz zasady dyskontowania pomocy publicznej i wydatków kwalifikowanych w SSE.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Pomoc publiczna na terenach specjalnych stref ekonomicznych – podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców w zależności od uzyskiwanego zezwolenia z uwzględnieniem nowelizacji wynikających z Wytycznych (Komisji Europejskiej) w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 i nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz nowej mapy pomocy regionalnej, obowiązujących od 1 lipca 2014 r., a także najnowszych nowelizacji przepisów prawa krajowego – ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (zmiany weszły w życie 6.01.2015 r.), rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na terenach specjalnych stref ekonomicznych, rozporządzenia dot. przetargów i rokowań organizowanych na terenie strefy (zmiany weszły w życie 25.12.2014 r.).

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE:
a) procedury udzielania zezwoleń – przetargi i rokowania, w tym nowe wymogi stawiane dla inwestycji w oparciu o znowelizowane przepisy (nowy formularz wniosku o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej, ograniczenia dla dużych przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, procedura wniosku do Ministra Gospodarki o przyznanie pomocy dla dużego przedsiębiorcy zamierzającego podjąć inwestycję na gruncie nie objętym strefą w dniu składania wniosku,
b) konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia:
– wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania,
– zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura, w tym omówienie najnowszych zmian ujednolicających zasady zmian zezwoleń dla wszystkich przedsiębiorców,
– wygaszenie zezwolenia – regulacje wynikające z ustawy o sse – zmiana przepisów ograniczająca możliwości wnioskowania o wygaszenie zezwolenia,
– cofnięcie zezwolenia – przesłanki cofnięcia zezwolenia (nowość – cofnięcie zezwolenia na wniosek inwestora) oraz zaostrzone konsekwencje cofnięcia zezwolenia wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o sse – decyzja ustalająca naczelnika urzędu skarbowego, odsetki liczone jak od zaległości podatkowej,
– zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku przechowywania ksiąg oraz przedłużenie do 10 lat okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej.
c) sukcesja praw do zezwolenia,
d) okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE – praktyka i najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące wydłużenia terminu obowiązywania zezwolenia w przypadku wydłużenia okresu istnienia SSE w Polsce,
e) okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.

3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej:
a) lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
b) wielkość przedsiębiorcy,
c) duże projekty inwestycyjne – nowa definicja i nowa intensywność,
d) pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy.

4. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu:
a) przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy,
b) przychody finansowe – lokaty, w tym owernight, obligacje, pożyczki, odsetki z rachunku bieżącego, casch poolingu, różnic kursowych, nieterminowych płatności należności,
c) przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne.

5. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej:
a) priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów,
b) podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności – alokacja kosztów proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a updop.

6. Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata):
a) ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP),
b) zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
c) ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej),
d) zaliczki na podatek dochodowy:
– zwalnianie zaliczek miesięcznych,
– zaliczki uproszczone.
e) rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O.

7. Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej:
a) moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej,
b) porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej,
c) maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej,
d) łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy.

8. Dyskontowanie:
a) znaczenie dyskontowania,
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych.

9. Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.

10. Przegląd interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

11. Dyskusja.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 690 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
29 09 2015 - Poznań
30 09 2015 - Wrocław
06 10 2015 - Łódź
12 10 2015 - Kraków
27 10 2015 - Warszawa
26 11 2015 - Olsztyn

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Cytat
Sylwia Rusinek – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy. Zawodowo od 2000 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. w ramach prowadzonej indywidualnie Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą prawno-podatkową firm, przekształceniami przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo-administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 października 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!