Szkolenie

Prawo Budowlane 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z największą od 2003 roku nowelizacją ustawy Prawo Budowlane, która miała miejsce w dniu 01.01.2017 r. z uwzględnieniem późniejszych, a także projektowanych zmian.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:
• osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
• inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
• deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
• nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
• nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
• organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
• właścicieli lub zarządców nieruchomości

Program szkolenia

I. Nowelizacja Prawa budowlanego – omówienie planowanych zmian ustawowych – nowe regulacje dotyczące projektu budowlanego, zmiana zakresu uprawnień projektantów, abolicja w sprawie samowoli budowlanych i inne.

1. Definicje legalne w procesie inwestycyjnym m.in. obiekt budowlany, obszar oddziaływania obiektu, instalacje, dokumentacja geodezyjna, zabudowa śródmiejska, parking, działka budowlana. Nowe interpretacje.

2. Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Dz.U.2018.1496.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy.

4. Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy wynikające z nowelizacji prawa budowlanego.

5. Wniosek o pozwolenie na budowę w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

6. Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7. Instalacje wewnątrz budynku – procedury prawne oraz interpretacje.

8. Procedura uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych z uwzględnieniem zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem od 1 stycznia 2018r.

9. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego: strony postępowania administracyjnego, ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę.

• Zatwierdzenie projektu budowlanego.

10. Decyzja o pozwoleniu na budowę – zmiana art.28 Prawa Budowlanego – możliwość przystąpienia do realizacji robót na podstawie nieostatecznej (wykonalnej) decyzji o pozwoleniu na budowę – w świetle nowelizacji Prawa budowlanego.

11. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę, zmiana art. 37 Prawa budowlanego.

12. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych - art.29 w związku z art.30 Prawa Budowlanego z uwzględnieniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019.1524.

- Nowy katalog obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
• Dokumentacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
• Kwestia ustanawiania nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
• Zmiana obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego.

13. Obiekty zabytkowe – nowe regulacje prawne.

14. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nowe regulacje art. 54 Prawa budowlanego.

15. Pozwolenie na użytkowanie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Dz.U.2017.1529

• Nowy katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie, omówienie procedury oraz najczęściej pojawiających się uchybień ze strony inwestora i ich wpływ na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
• Obowiązkowa kontrola obiektu. Wzór protokołu, ustalenia kontroli i ich wpływ na ostateczne zakończenie procesu inwestycyjnego.
• Omówienie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących kwalifikacji obiektu jako wymagającego pozwolenia na użytkowanie.
• Istotne odstąpienie od projektu budowlanego.

16. Kara z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

17. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu jako konsekwencja naruszenia przez inwestora art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane - omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

• Sposób naliczania kary.
• Środki zaskarżenia oraz sposób ich formułowania przez inwestora.

18. Samowole budowlane - specyfika postępowań legalizacyjnych przed organami nadzoru budowlanego, nowe regulacje prawne.

• Konsekwencje realizacji inwestycji bez uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz z naruszeniem art. 30 Prawa Budowlanego.
• Procedura legalizacyjna przed organami nadzoru budowlanego - omówienie art. 48 i 49 b ustawy Prawo Budowlane wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.
• Opłata legalizacyjna - sposób naliczania, możliwość zaskarżenia, wniosek o rozłożenie na raty, wniosek o umorzenie opłaty legalizacyjnej – nowe regulacje ustawowe. Wprowadzenie stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do Prawa budowlanego.
• Procedury naprawcze przed organami nadzoru budowlanego - omówienie art. 50-51 Prawa Budowlanego wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.

19. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego

20. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

21. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Prelegenci

Cytat

Dr inż. Jerzy Dylewski - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Główny specjalista od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Gdzie i kiedy

Katowice 26 maja 2020
bd.

Katowice

bd.

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 7 maja 2020
bd.

Poznań

bd.

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 7 kwietnia 2020
bd.

Kraków

bd.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 kwietnia 2020
bd.

Warszawa

bd.

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 11 marca 2020
bd.

Wrocław

bd.

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za 1 os.
460 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!