Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-budowlane-2020-czyli-jak-nalezy-prowadzic-inwestycje-budowlana-w-swietle-najnowszych-przepisow-72002-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z największą od 2003 roku nowelizacją ustawy Prawo Budowlane, która miała miejsce w dniu 01.01.2017 r. z uwzględnieniem późniejszych, a także projektowanych zmian.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
• osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
• inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
• deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
• nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
• nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
• organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
• właścicieli lub zarządców nieruchomości

Program szkolenia:

I. Nowelizacja Prawa budowlanego – omówienie planowanych zmian ustawowych – nowe regulacje dotyczące projektu budowlanego, zmiana zakresu uprawnień projektantów, abolicja w sprawie samowoli budowlanych i inne.

1. Definicje legalne w procesie inwestycyjnym m.in. obiekt budowlany, obszar oddziaływania obiektu, instalacje, dokumentacja geodezyjna, zabudowa śródmiejska, parking, działka budowlana. Nowe interpretacje.

2. Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Dz.U.2018.1496.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy.

4. Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy wynikające z nowelizacji prawa budowlanego.

5. Wniosek o pozwolenie na budowę w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

6. Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7. Instalacje wewnątrz budynku – procedury prawne oraz interpretacje.

8. Procedura uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych z uwzględnieniem zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem od 1 stycznia 2018r.

9. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego: strony postępowania administracyjnego, ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę.

• Zatwierdzenie projektu budowlanego.

10. Decyzja o pozwoleniu na budowę – zmiana art.28 Prawa Budowlanego – możliwość przystąpienia do realizacji robót na podstawie nieostatecznej (wykonalnej) decyzji o pozwoleniu na budowę – w świetle nowelizacji Prawa budowlanego.

11. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę, zmiana art. 37 Prawa budowlanego.

12. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych - art.29 w związku z art.30 Prawa Budowlanego z uwzględnieniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019.1524.

- Nowy katalog obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
• Dokumentacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
• Kwestia ustanawiania nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
• Zmiana obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego.

13. Obiekty zabytkowe – nowe regulacje prawne.

14. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nowe regulacje art. 54 Prawa budowlanego.

15. Pozwolenie na użytkowanie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Dz.U.2017.1529

• Nowy katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie, omówienie procedury oraz najczęściej pojawiających się uchybień ze strony inwestora i ich wpływ na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
• Obowiązkowa kontrola obiektu. Wzór protokołu, ustalenia kontroli i ich wpływ na ostateczne zakończenie procesu inwestycyjnego.
• Omówienie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących kwalifikacji obiektu jako wymagającego pozwolenia na użytkowanie.
• Istotne odstąpienie od projektu budowlanego.

16. Kara z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

17. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu jako konsekwencja naruszenia przez inwestora art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane - omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

• Sposób naliczania kary.
• Środki zaskarżenia oraz sposób ich formułowania przez inwestora.

18. Samowole budowlane - specyfika postępowań legalizacyjnych przed organami nadzoru budowlanego, nowe regulacje prawne.

• Konsekwencje realizacji inwestycji bez uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz z naruszeniem art. 30 Prawa Budowlanego.
• Procedura legalizacyjna przed organami nadzoru budowlanego - omówienie art. 48 i 49 b ustawy Prawo Budowlane wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.
• Opłata legalizacyjna - sposób naliczania, możliwość zaskarżenia, wniosek o rozłożenie na raty, wniosek o umorzenie opłaty legalizacyjnej – nowe regulacje ustawowe. Wprowadzenie stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do Prawa budowlanego.
• Procedury naprawcze przed organami nadzoru budowlanego - omówienie art. 50-51 Prawa Budowlanego wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.

19. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego

20. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

21. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Informacje o prelegentach:

Dr inż. Jerzy Dylewski - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Główny specjalista od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 460 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia.


Wydarzenie: Prawo Budowlane 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów