Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-72075-id802

Informacje o szkoleniu

 • Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.


  ID szkolenia: 72075
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Budownictwo, architektura Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

Korzyści dla uczestników:

- zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
- utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
- poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach realizowanych według wzorców FIDIC w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
- dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

Program szkolenia:

Prawo Budowlane i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych

1.Źródła informacji o nieruchomości
Skąd czerpać wiedzę o nieruchomościach?
Kiedy można powiedzieć, że działka ma status działki budowlanej?
Jakie elementy księgi wieczystej będą kluczowe w trakcie procesu budowlanego?
Audyt nieruchomości – warsztat z identyfikacji podstawowych problemów budowlanych

2.Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym
Jakie znaczenie prawne ma studium przestrzenne?
Plan miejscowy jako podstawowy akt planistyczny.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – przeznaczenie i procedura uzyskiwania.
Dla jakich inwestycji dokumenty planistyczne są niewymagane?

3.Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym
Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
Czy dziura w ziemi jest obiektem budowlanym?
Co to są urządzenia budowlane?
Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

4.Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych
Pozwolenie na budowę.
Jak prawidłowo zidentyfikować obszar oddziaływania obiektu budowlanego.
Ograniczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
Które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem Decyzji Środowiskowej?
Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
Odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne.
Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.

5.Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur
Katalog obiektów na zgłoszenie.
Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe .
Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?

6.Przebieg procesu budowlanego
Rozpoczęcie robót budowlanych.
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
1) Inwestor,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) Projektant,
4) Kierownik budowy (robót).
Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki).
Elementy umów z uczestnikami procesu budowlanego regulowane przez Prawo Budowlane.
Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

7.Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza
Obmiar (inwentaryzacja) powykonawczy.
Inspektor Sanitarny i Strażak na odbiorach.
Dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne.

8.Oddanie obiektu do użytkowania
Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
Zakres obowiązkowej kontroli.
Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu – sankcje.

9.Samowola budowlana i jej konsekwencje
Procedura postępowania ws. samowoli budowlanej.
Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną musi liczyć się właściciel?
Jakie sankcje są przewidziane za wzniesienie samowoli?

10.Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.
Zmiana sposobu użytkowania połączona z pozwoleniem na budowę.
Skutki braku zgłoszenia dokonania zmiany sposobu użytkowania.

11.Konserwator zabytków a inwestycja budowlana
Formy ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.
Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.
Uprawnienia konserwatora zabytków.

12. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

Informacje o prelegentach:

dr Bartłomiej Latos - Radca prawny, doktor prawa, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Na bieżąco współpracuje z podmiotami Skarbu Państwa (zarząd drogami krajowymi, budownictwo drogowe) oraz prywatnymi przedsiębiorcami z branży budowlanej i remontowo-konstrukcyjnej. Doradza również w kwestiach prawnych jednostkom samorządu terytorialnego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Laureat wyróżnienia w konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego", w kategorii Radca Prawny w województwie dolnośląskim. Specjalizuje się w tematyce prawa budowlanego, nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego.

adw. Rafał Dybka - Prawnik (członek Warszawskiej Izby Adwokackiej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi. W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu. Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego. W pracy trenerskiej wykazuje umiejętność jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień prawnych oraz łatwość w przekazywaniu treści. Jest autorem licznych projektów szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Włodzimierz Gawroński - Wybitny prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach kosztorysowania, prawa budowlanego, prawa europejskiego, analizy Due diligence oraz procedury FIDIC.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie kosztorysowania oraz prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. i Jednostek samorządowych w zakresie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii realizacji projektów inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem.

Marcin Rosegnal - Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant - praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków, ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 zł netto

Cena zawiera:

-cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szkolenie dostępne jest również w wariancie z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego powyżej. Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Inwestycja:
1250 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.


Wydarzenie: Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.