PRAWO BUDOWLANE Proces budowlany, remonty, przebudowy oraz utrzymanie obiektów budowlanych - w praktyce wraz z projektowanymi zmianami. - 5.06.2013 r. GDAŃSK

O szkoleniu

Należność za:
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 490 zł netto + 23% VAT (materiały autorstwa wykładowcy)

SZKOLENIA FINANSOWANE W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników Odpowiedzialnych w zakładzie pracy za procedury procesu budowlanego jak i za utrzymanie obiektów budowlanych podczas eksploatacji i użytkowania, jak również do pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Program szkolenia

PRAWO BUDOWLANE
Proces budowlany, remonty, przebudowy
oraz utrzymanie obiektów budowlanych
- w praktyce wraz z projektowanymi zmianami.

Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane jest podstawowym aktem prawnym regulującym proces budowlany oraz zasady utrzymania obiektów budowlanych podczas ich eksploatacji i użytkowania. Ważne są również interpretacje definciji ustawowych dotyczących procesu budowlanego, w tym pojęcie budowy, robót budowlanych, przebudowy, remontu, rozbiórki jak i zakres działania i kompetencji Organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Podstawowe uwarunkowania lokalizacyjne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy).
Projekt budowlany (zakres i forma projektu budowlanego uzgodnienia).
Dodatkowe uzgodnienia, opinie, pozwolenia.
Postępowanie przed organem administracji architektoniczno-budowlanej (zakres sprawdzenia wniosku o pozwolenie na budowę, wezwanie inwestora do uzupełnienia dokumentacji, strony postępowania, w tym udział organizacji społecznych na prawach strony, terminy załatwienia sprawy).
Decyzja ostateczna i roboty przygotowawcze

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych przed rozpoczęciem robót budowlanych (art. 9 ustawy Prawo budowlane).

Do kogo składa się wniosek o odstępstwo?
Kto wydaje upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo?
Kiedy odstępstwo nie będzie możliwe?
Obiekty i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29), procedura zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Jakie roboty podlegają procedurze zgłoszenia?
Komu zgłaszać wykonanie robót i jakie dokumenty dołączyć do zgłoszenia?
Aspekty prawne milczącej zgody organu administracji architektoniczno budowlanej.
Kiedy organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia i nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę?
Co się dzieje gdy wykonano roboty budowlane bez zgłoszenia?
Przyłącza do obiektów budowlanych, definicje i zwolnienie z obowiązku zgłoszenia, zastosowanie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Definicje przyłączy.
Jakie przyłącza można zrealizować zgodnie z przepisami?
Jak wygląda procedura realizacji przyłącza na zgłoszenie, a jak według przepisów branżowych?
Czym przyłącze różni się od sieci i instalacji?
Procedura wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku bez przyłączy?
Odstępstwa dokonane w czasie prowadzenia robót budowlanych (art. 36a ustawy Prawo budowlane).

Jak odstąpić od projektu zgodnie z przepisami?
Co to jest istotne odstępstwo?
Co grozi za istotne odstępstwa?
Kiedy można budować inaczej niż zaprojektował to architekt?
Kto decyduje o charakterze odstępstw?
Pozwolenie na budowę w trakcie realizacji inwestycji

Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę - na co uważać aby pozwolenie nie wygasło w trakcie budowy, kiedy zgodnie z przepisami decyzja wygasa, czy decyzja wygasa z mocy prawa, czy jej wygaśnięcie stwierdza organ, co zrobić z inwestycją gdy pozwolenie na budowę wygasło.
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę- jak można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę, kto jest stroną takiego postępowania, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, czy można przenieść pozwolenie na budowę tylko w odniesieniu do części inwestycji.
Decyzja o wejściu na teren nieruchomości sąsiedniej

Jak uzyskać zgodę właściciela na wejście na teren jego działki, co zrobić przy braku wyrażenia takiej zgody, kiedy wystąpić do organu o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, co zrobić w sytuacji, gdy właściciel nie stosuje się do decyzji organu, jak naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania - procedura, dokumenty, kto jest stroną takiego postępowania, kiedy organ może wnieść sprzeciw.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązkowa kontrola inwestycji (terminy, przedmiot kontroli).
Kary z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli (zażalenie na postanowienie, wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie kary, przykładowe kary, procedura naprawcza).
Strony postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie.
Kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego.
Samowola budowlana i sposoby jej legalizacji (opłata legalizacyjna).

Rozbiórka obiektu.
Warunki legalizacji obiektu wymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Opłata legalizacyjna (zażalenie na postanowienie, wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, czy można umorzyć opłatę, przykładowe opłaty).
Samowole budowlane popełnione przed 1.01.1995 r. (rozbiórka, legalizacja).
Kary a opłata legalizacyjna.
Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w prawie budowlanym.
Utrzymanie, remont oraz przebudowa obiektów budowlanych.

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.
Rodzaje okresowych kontroli obiektów budowlanych.
Uprawnienia organów nadzoru budowlanego w użytkowanych obiektach budowlanych.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Omówienie planowanych zmian w przepisach ustawy Prawo budowlane

Omówienie projektu nowelizacji ustawy prawo budowlane, która przewiduje mi.in możliwość realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce bądź działkach, na których został zaprojektowany na podstawie zgłoszenia, do którego należy dołączy projekt budowlany. Dodatkowo nowelizacja nakłada na projektanta dodatkowy obowiązek polegający na określeniu obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. Ustawodawca rezygnuje również z obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń dostawców mediów oraz ogranicza kategorię obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Metodyka zajęć: Wykład i dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Czas trwania

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9.00

Prelegenci

Szkolenie prowadzi: Pan TOMASZ OSIECKI
Ekspert Prawa budowlanego. Specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym. Prowadzi szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym także dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Autor licznych artykułów na temat Prawa budowlanego, współ autor książki „Kontrakty budowlane bez ryzyka”

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel „SCANDIC GDAŃSK"

80-895 Gdańsk

ul. Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
z materiałami szkoleniowymi
b.d.
Cena zawiera:
  • Cena 490 netto obejmuje wykład z prezentacją multimedialną materiały szkoleniowe autorstwa wykładowcy, certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe oraz lunch
Zapisz się

Organizator

Konspekt
58-314 Wałbrzych
Palisadowa 43/4
woj. dolnośląskie
Prowadzimy działalność edukacyjną obejmującą swoim zasięgiem teren całego kraju. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń, seminariów i konferencji. Już od ponad 20 lat staramy się spełniać Państwa oczekiwania, zapewniając dostęp do kompleksowej w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa faksem, mailem lub przez stronę www.konspekt.com.pl ; warunki płatności przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Konspekt
58-314 Wałbrzych Palisadowa 43/4
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!