Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zmiana ustawy od 15.08.2015.

O szkoleniu

15 sierpnia 2015 zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawimy prawne i praktyczne skutki znowelizowanych przepisów.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z licznymi zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi do ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjni (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Podczas szkolenia przedstawimy:
• znowelizowane regulacje prawne oraz nowe instytucje normujące zarówno zagadnienia związane z postępowaniem przed wojewódzkim sądem administracyjnym jak i NSA,
• skutki, jakie poszczególne zmiany wywołają w działalności orzeczniczej organów administracji publicznej,
• wskazówki dotyczące zastosowania zmienionych przepisów w praktyce,
• aktualne orzecznictwo NSA,
• katalog najczęstszych uchybień procesowych, w tym stanowiących podstawę do wymierzenia organom grzywny.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim pracowników administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, odpowiedzialnych za wydawanie rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, uchwał, rozporządzeń) podlegających kontroli sądów administracyjnych.

Adresatami szkolenia są również prawnicy, pracownicy korporacji prawniczych (adwokaci, radcowie prawni) stykający się z materią kontroli sądowoadministracyjnej (np. poprzez sporządzanie skarg, wniosków, skarg kasacyjnych, opinii, zażaleń) oraz reprezentujący klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Program szkolenia

1. Uzasadnienie zmian wprowadzonych w ustawie.

2. Główne kierunki zmian:
a. usprawnienie, uproszczenie postępowania sądowego w pierwszej i drugiej instancji,
b. uwzględnienie ustaleń Trybunału Konstytucyjnego i orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi,
c. wyeliminowanie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczącym wykładni przepisów ustawy regulującej postępowanie przed sądami administracyjnymi.

3. Zmiany poszczególnych przepisów:
a. zmiany przepisów ogólnych:
o zmiana w zakresie kognicji sądów administracyjnych,
o zrównanie uprawnień doradców podatkowych i rzeczników patentowych z uprawnieniami pozostałych profesjonalnych pełnomocników,
o zmiany zasad wyłączenia sędziego z orzekania w danej sprawie,
o nowe obowiązki organu dotyczące publicznego ogłoszenia o wniesieniu skargi,
o rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do reprezentowania organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym (zmiany podmiotowe pełnomocnictwa),
o zmiana w zakresie obliczania ustawowego terminu na przesłanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy,
o zmiany w zakresie zasad i trybu dokonywania autokontroli przez organ administracji publicznej,
o zmiany dotyczące rozpoznawania skarg na uchwały lub akty, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a.,
o zmiany w zakresie obowiązywania skutków prawnych wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu,
o wprowadzenie obowiązku wzajemnego doręczania pism procesowych przez profesjonalnych pełnomocników (wyłączenia z obowiązku),
o rozszerzenie katalogu spraw rozpoznawanych w trybie uproszczonym,
o zmiany w zakresie przesłanek zawieszenia postępowania oraz umorzenia zawieszonego postępowania sądowego,
o zmiany w zakresie udostępniania wyroków wydawanych na posiedzeniu niejawnym,
o zmiany w zakresie terminów sporządzenia uzasadnienia wyroku,
o rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych,
o rozszerzenie kompetencji sądów administracyjnych do merytorycznego orzekania w sprawie (zasady i przykłady),
o wprowadzenie odpowiedzialności finansowej (zadośćuczynienia) organu administracji publicznej za niewykonanie wyroku sądu,
o zmiany w zakresie uwzględniania skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie sprawy przez organ administracji publicznej,
o zmiany w zakresie określenia w sentencji wyroku części, co do której uwzględniono skargę,
o zmiany w zakresie rozstrzygania o wykonalności uchylonego aktu lub czynności (art. 152 p.p.s.a.),
o zmiana zakresu związania oceną prawną wyrażoną w prawomocnym wyroku,
o zmiany w zakresie wymierzania grzywny organowi w trybie art. 54, 154 i 155 p.p.s.a.,
b. zmiana przepisów dotyczących postępowania przed sądem pierwszej instancji:
o rozszerzenie trybu autokontroli przez sąd pierwszej instancji,
o przyznanie kompetencji do umorzenia postępowania kasacyjnego,
c. zmiana przepisów dotyczących postępowania przed sądem drugiej instancji:
o rozszerzenie katalogu skarg kasacyjnych rozpoznawanych na posiedzeniu niejawnym,
o wprowadzenie zasady reformatoryjnego orzekania przez sąd drugiej instancji,
o zmiana w zakresie wyłączenia z postępowania kasacyjnego spraw dotyczących kwestionowania postanowień o odrzuceniu skargi,
o zmiana w zakresie obligatoryjnych elementów skargi kasacyjnej,
o zmiana zasady obliczania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy,
d. zmiany przepisów dotyczących kosztów postępowania:
o wprowadzenie możliwości odstąpienia w uzasadnionych przypadkach od zasądzenia przez sąd pierwszej instancji kosztów w całości lub w części,
o rozszerzenie katalogu ustawowych zwolnień z kosztów sądowych.

4. Ocena skutków znowelizowanej ustawy dla działalności organów administracji publicznej.

5. Pytania, dyskusja.

Czas trwania

23.09.2015, środa, godz. 10.00 - 16.00

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada kilkunastoletnią praktykę w stosowaniu przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz procedury administracyjnej. Autorka licznych publikacji, prowadzi szkolenia oraz wykłady na wyższej uczelni.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor Milenium Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł BRUTT
1 463
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://www.jgt.pl/szkolenia/prawo_administracyjne_1502ppu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!