Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa ochrony środowiska, w tym ustaw odpadowych

O szkoleniu

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z prawa ochrony środowiska omawia: ustawę Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawę o odpadach, ustawę o efektywności energetycznej, ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową, ustawę o Inspekcji Ochrony środowiska i wybrane problemy kodeksu karnego.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu w kompleksowy sposób przedstawimy najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska, w tym:

 • LCP - specyfika zezwoleń i pozwoleń odpadowych,
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w BDO, 
 • projektowane zmiany  Dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych (la podmiotów posiadających pozwolenia zintegrowane)
 • kontrolę urządzeń klimatyzacyjnych i innych związanych z F-gazami i SZWO
 • procedurę zgłoszenia dla instalacji nie wymagającej pozwolenia na korzystanie ze środowiska, zgłoszenie  do CEEB
 • decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu
 • zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości
 • zasady dokonywania kontroli środowiskowej przed WIOŚ i inne organy kontrolne, w tym Inspekcję Wodną
 • a także wymierzane kary za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi zmianami w prawie ochrony środowiska i wynikającymi z nich obowiązkami dla przedsiębiorców. Uczestnicy uzyskają i rozszerzą swoją wiedzę na temat podstawowych obowiązków w zakresie prawa ochrony środowiska:

 • pozyskają informacje nt. ważnych terminów realizacji określonych obowiązków sprawozdawczych i opłatowych
 • uzyskają praktyczne porady dotyczące zgłoszonych problemów i przypadków
 • pozyskają wiedzę o grożących przedsiębiorcom karach oraz o prawach podmiotów kontrolowanych podczas kontroli prowadzonej przez WIOŚ
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do wszystkich podmiotów / przedsiębiorstw, które korzystają ze środowiska i w związku z tym ich działalność podlega regulacjom prawa ochrony środowiska w zakresie: uzyskiwania pozwoleń, dokonywania zgłoszeń, wpisów do właściwych rejestrów i baz danych, terminów sprawozdawczości i dokumentacji środowiskowej.

Program szkolenia

 1. Struktura prawa ochrony środowiska - wprowadzenie:
   
  • wpływ przepisów unijnego prawa ochrony środowiska na przedsiębiorców
  • konieczność przestrzegania prawa miejscowego przez przedsiębiorców (wpływ m.in. programów ochrony powietrza, planów miejscowych, form ochrony przyrody  na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej)
    
 2. Prawa i obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:
   
  • instalacja, urządzenie, zakład - podstawowe pojęcia
  • pozwolenia na korzystanie ze środowiska i zwolnienia z obowiązku ich uzyskania
  • pozwolenia zintegrowane  -  projekt zmiany dyrektywy IED (o emisjach przemysłowych)
  • rejestr średnich źródeł spalania paliw i zmiany w zakresie zgłoszeń, zgłoszenia do CEEB
  • istotna zmiana w instalacji
  • podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia i ich podstawowe obowiązki (pomiary i ich raportowanie – nowe rozporządzenie wykonawcze, ewidencja, sprawozdawczość – sprawozdania do marszałka i PRTR, raportowanie ESG – w tym najnowsze zmiany przepisów)
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
  • standardy emisyjne i standardy jakości  środowiska
  • obowiązki w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO i f-gazów), uwzględniające nowe rozporządzenia unijne i nowe obowiązki rejestrowo-sprawozdawcze
  • decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
    
 3. Najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska:
   
  • zgody wodnoprawne
  • opłaty w nowym prawie wodnym
  • status wód opadowych i roztopowych
  • ocena wodnoprawna, analiza ryzyka
  • opłata za zmniejszenie naturalnej retencji
  • zmiany zezwoleń w gospodarowaniu odpadami – monitoring wizyjny, operat przeciwpożarowy, zabezpieczenie roszczeń itp.,
  • baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), sprawozdawczość odpadowa
  • audyt energetyczny
    
 4. Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:
   
  • uprawnienia kontrolne Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ), urzędu marszałkowskiego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  • wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora
  • prawa i obowiązki kontrolowanego
  • sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań
  • nowe kary wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
    
 5. Panel dyskusyjny - pytania, przykłady, konsultacje.

Czas trwania

I dzień 10:00-17:00
II dzień 9:00-16:00

Prelegenci

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!