Prawo ochrony środowiska w teorii i praktyce (POŚ)

O szkoleniu

Kompleksowe szkolenie przedstawiające ostatnie zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska , ustawie o odpadach , o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustaw związanych gospodarką opakowaniami oraz ich odpadami które są źródłem nowych istotnych wymagań prawnych dotyczących podmiotów i instalacji.
Najistotniejsze zmiany możemy podzielić na dwie grupy:
1.Nowelizacja Prawa ochrony środowiska jest źródłem istotnych zmian w kwestii pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych oraz emisyjnych m.in.
-nowe rozporządzenie w sprawie rodzaju instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego
-zakres wniosków i decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych,
-zakres wniosków dotyczących pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza
- mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystywania
- raport początkowy ochrona gleb i wód podziemnych
2.Nowelizacja ustaw dotyczących gospodarki odpadami wymusza nowe podejście do dokumentowania gospodarki odpadami:
-nowe karty przekazania odpadów
-nowe wzory ewidencji odpadów
-zmiany w formie sprawozdawczości dotyczące rocznych sprawozdań
-zmiany terminu wygaśnięcia decyzji zezwalających prowadzenie odzysku odpadów
-nowe wymagania do selektywnego zbierania
-składanie deklaracji, zawiadomienie o wysokości opłaty i decyzje o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
-zmiany dotyczące sprawozdań i przepisów karnych.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs dla specjalistów ds. ochrony środowiska przeznaczony jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji, jak również dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematyką. Na szkolenie zapraszamy także przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych oraz kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami z ewidencji odpadów i ochrony środowiska.

Program szkolenia

I DZIEŃ (7 h)
1. Prawo wspólnotowe – podstawowe zasady oraz dyrektywy.
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 26 sierpnia 2013 roku ( Dz. U. z 2013 poz.1232 z późniejszymi zmianami):
• układ i zawartość oraz powiązania z innymi ustawami regulującymi zagadnienia ochrony środowiska,
• obowiązki organizacji i przedsiębiorstw wynikające bezpośrednio z ustawy, dotyczące funkcjonowania oraz procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Przepisy wykonawcze do ustawy POŚ:
• omówienie przepisów
• realizacja przepisów wykonawczych w praktyce (uzyskiwanie pozwoleń, zgłaszanie, opracowanie informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszenie opłat)
• omówienie zmian dotyczących pozwoleń zintegrowanych
• omówienie nowych zasad sporządzania wniosku
o wydanie pozwoleń w zakresie emisji gazów i pyłów.
3. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska:
• podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków,
• aktualne terminy realizacji obowiązków sprawozdawczości,
• zasady obowiązkowego sporządzenia raportu dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBIZE),
• zasady prowadzenia monitoringu korzystania ze środowiska i obowiązki z nich wynikające,
• obowiązki ewidencyjne i ich podstawy prawne - wymagania aktualne oraz planowane zmiany,
• rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.
4. Realizacja inwestycji a Prawo Ochrony Środowiska - omówienie podstawowych obowiązków prawnych z uwzględnieniem nowej klasyfikacji przedsięwzięć wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
II DZIEŃ (7 h)
1. Ustawy powiązane z Prawem Ochrony Środowiska:
• zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa,
• postępowanie z substancjami chemicznymi (REACH),
• baterie i akumulatory – zasady pobierania i zwrotu ,dokumentowania przyjęcia akumulatorów, wymagana sprawozdawczość w zakresie pobranej opłaty depozytowej – obowiązujące w 2011 roku,
• obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
2. Gospodarka odpadami - Ustawa o odpadach z 2013 R i akty wykonawcze do tej ustawy:
• omówienie definicji i pojęć takich jak :
o klasyfikacja odpadów,
o odpad niebezpieczny,
o utrata statutu odpadów,
o produkty uboczny,
o zasada bliskości,
o opłata produktowa,
a. Omówienie zmian związanych z zasadą bliskości.
b. Zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne - przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
c. Zasady prowadzenia niezbędnych uzgodnień administracyjnych (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów, wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka Województwa.

3. Warsztat: Odpady - prowadzenie nowych , kart przekazania, ewidencji oraz sprawozdawczość:
• forma prowadzenia nowych kart przekazania odpadów,
• zasady sporządzania nowych dokumentów potwierdzania wykonania odzysku i recyklingu,
• przygotowanie nowych ewidencji odpadów,
• przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach.
4. Egzamin i wręczenie certyfikatów.
5. Dyskusja panelowa oraz podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

9-15:15

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Środowiskiem, pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania (jakość i środowisko), audytor środowiskowy (uprawnienia IRCA), doradca i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o

30-504 Kraków

ul. Kalwaryjska 69

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
brutto
1 051
Cena zawiera:
  • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek
Zapisz się

Organizator

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków
Kalwaryjska 69
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza szkoleniowego faxem na numer: (12) 653 20 13 , (12) 295 08 00 lub elektronicznie na adres : szkolenia@czj-infox.pl O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków Kalwaryjska 69
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!