Prawo pracy dla początkujących

O szkoleniu

Zapraszamy na praktyczne szkolenie warsztatowe, na którym omówimy regulacje prawne i zasady dotyczące nawiązywania stosunku pracy, trwania zatrudnienia i zakończenia zatrudnienia. Szkolenie jest połączone z ćwiczeniami.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z przepisami Kodeksu pracy i rozporządzeń z zakresu prawa pracy
 • przedstawienie zasad zatrudniania pracowników a także obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracownika
 • zwrócenie uwagi na ważne zmiany i nowości, jakie zostały wprowadzone w przepisach prawa pracy w 2023 roku.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z zatrudnianiem pracowników, krok po kroku - od nawiązania stosunku pracy, aż do jego zakończenia
 • możliwość przećwiczenia samodzielnego przygotowania różnych dokumentów, które powstają w związku ze stosunkiem pracy
 • uzyskanie wiedzy popartej wieloma praktycznymi przykładami z doświadczenia wykładowcy
 • wyjaśnienie wątpliwości i możliwość uzyskania praktycznych wskazówek
Kto powinien wziąć udział?
 • osoby, które zaczynają swoją „przygodę” w działach kadr i płac
 • pracownicy, którzy mają potrzebę usystematyzowania swojej wiedzę, uzupełnienia jej, powtórzenia
 • członkowie związków zawodowych
 • przedstawiciele pracowników w firmie
 • społeczni inspektorzy pracy
 • menedżerowie zespołów.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Źródła prawa pracy w Polsce

 • Kodeks Pracy, ustawy, rozporządzenia
 • hierarchia źródeł prawa pracy
 • układy zbiorowe pracy i regulaminy
 • inne przepisy wewnątrzzakładowe

Stosunek pracy i podstawowe zasady prawa pracy

 • definicja
 • domniemanie istnienia stosunku pracy
 • różnica pomiędzy umową o pracę a umową cywilno-prawną (zlecenie, dzieło)
 • sposoby nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę
 • zakres przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia, zgoda na monitoring

Umowa o pracę

 • rodzaje umów o pracę
 • limity umów na czas określony
 • forma umowy o pracę – pisemna czy ustna
 • informacja o zatrudnieniu art. 29 Kp

Ćwiczenie: samodzielne sporządzenie umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę

 • sposoby rozwiązania
  • porozumienie stron
  • wypowiedzenie
  • rozwiązanie bez wypowiedzenia
  • zwolnienie dyscyplinarne
  • wygaśnięcie stosunku pracy

Ćwiczenie: samodzielne sporządzanie różnych wariantów rozwiązania umowy o pracę.

Świadectwo pracy

 • zakres danych w świadectwie pracy
 • omówienie Rozporządzenia sprawie dokumentacji pracowniczej

Ćwiczenie: sporządzenie świadectwa pracy na podstawie wcześniejszego zatrudnienia.

Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy

 • prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar
 • zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • urlop na żądanie
 • skierowanie przez pracodawcę na zaległy urlop wypoczynkowy
 • 5 dni urlopu na opiekę, 2 dni wolne na „siłę wyższą”
 • dni wolne na opiekę nad dzieckiem
 • urlopy bezpłatne

Czas pracy

 • normy czasu pracy
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy – ćwiczenia z układaniem harmonogramu planowanego i rozliczeniowego
 • praca w dni wolne, niedziele i święta
 • praca w porze nocnej
 • okresy odpoczynku i przerwy w pracy

DZIEŃ II

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

 • instytucje w Polsce ds. orzekania o niepełnosprawności i związane z tym konsekwencje w zatrudnieniu dla pracodawcy
 • stopnie niepełnosprawności
 • czym różnią się schorzenia szczególne i specjalne
 • ograniczenia w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością
 • przywileje pracowników z niepełnosprawnością (urlop, czas pracy, rehabilitacja, …)
 • obowiązki pracodawcy (PFRON)
 • możliwości dotacji do tworzenia nowych stanowisk pracy lub dofinansowań do zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Ćwiczenie: wypełnianie wniosków o dofinansowanie, wypełnianie dokumentacji do PFRON

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika
 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • szkolenie w dziedzinie BHP (wstępne, okresowe)
 • ocena ryzyka zawodowego i instrukcje BHP
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • zadania służby BHP

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – akta osobowe pracowników

 • co jest dokumentacją pracownicza
 • akta osobowe – jak je prowadzić
 • jakie dokumenty należy obowiązkowo ewidencjonować
 • inne rodzaje dokumentacji pracowniczej – ćwiczenia
 • zasady dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Omówienie Rozporządzenia sprawie dokumentacji pracowniczej

Ćwiczenie: zakres danych, jakie należy zgromadzić w aktach osobowych A-E

Urlopy wypoczynkowe

Ćwiczenie: wyliczanie urlopu wypoczynkowego dla

 • pracowników zatrudnionych na część etatu
 • pracowników zmieniających wymiar etatu, zmieniających pracodawcę, korzystających z urlopu bezpłatnego.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • zakres zadań i obowiązków pracownika
 • zakres zadań i obowiązków dla stanowiska pracy
 • obowiązki pracodawcy
 • obowiązki pracownika
 • zakaz konkurencji

Ćwiczenie: sporządzenie zakresu zadań i obowiązków na wybrane stanowisko pracy.

Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników

 • Omówienie z kodeksu pracy katalogu kar porządkowych i kar materialnych

Ćwiczenie: napisanie kary upomnienia lub kary nagany dla pracownika

Pytania uczestników, dyskusje, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Audytor z zakresu prawa pracy i jakości. Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia w działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 6 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z własnego konta na platformie PUESC. Będzie konieczne zalogowanie się na konto przy wykorzystaniu aktualnego hasła (prosimy, by uczestnicy znali hasło i login umożliwiające zalogowanie się do obu platform). Osoby, które nie posiadają konta na obu platformach, prosimy o ich założenie przed szkoleniem - czas oczekiwania na aktywowanie konta wynosi obecnie do 24 h.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!