PRAWO PRACY DLA PRAKTYKÓW 2015/2016 – ZMIANY, ORZECZNICTWO, ROZWIĄZANIA PRAWNE, PRAKTYKA STOSOWANIA

O szkoleniu

Doskonalenie umiejętności związanych z zastosowaniem prawa pracy w praktyce funkcjonowania komórki kadrowej, działu personalnego oraz na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych. Istotnym celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy wchodzących w życie od początku 2016 r. W rezultacie szkolenia, uczestnicy podniosą swoje umiejętności związane z przygotowywaniem umów bezterminowych oraz umów na czas określony w oparciu o zasady obowiązujące od 2016 r., sporządzaniem wypowiedzeń umów o pracę, wystawianiem świadectw pracy, udzielaniem urlopów rodzicielskich, wychowawczych i ojcowskich – z zastosowaniem nowelizacji wchodzącej w życie od 2 stycznia 2016 r., udzielaniem urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych i bezpłatnych, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz w wielu innych, ważnych obszarach prawa pracy. Ekspert kładzie nacisk na wskazanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych.
Kto powinien wziąć udział?
Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

Terminy
09 12 2015 - 10 12 2015 - Poznań
09 12 2015 - 10 12 2015 - Wrocław
14 12 2015 - 15 12 2015 - Warszawa
15 12 2015 - 16 12 2015 - Wrocław
16 02 2016 - 17 02 2016 - Warszawa
25 04 2016 - 26 04 2016 - Poznań

Program
1. Stosowanie przepisów o zakazie dyskryminacji i ochronie danych osobowych przy prowadzeniu spraw kadrowych:
• Niebezpieczne pytania w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.
• Jakich sformułowań unikać w ogłoszeniu rekrutacyjnym?
• W jakich sytuacjach różnicowanie wynagrodzeń pracowniczych może prowadzić do roszczeń pracownika w sądzie pracy a kiedy można niektórym pracownikom płacić więcej niż innym?
• Weryfikacja danych pracownika przez banki i inne instytucje a zasady bezpiecznego postępowania działu kadrowego.

2. Nowe zasady zawierania umów o pracę (od 2016 r.) oraz inna dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika:
• Zawieranie umów bezterminowych i terminowych po nowelizacji przepisów od 2016 r. – nowe limity dla zatrudnienia terminowego.
• Nowelizacja w zakresie umów o pracę na okres próbny.
• Niuanse prowadzenia teczki osobowej pracownika (m.in. obcojęzyczna dokumentacja w teczce, akta osobowe dla pracownika zatrudnionego po przerwie, technika zatarcia kary porządkowej, i in.).
• Zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia i po rozwiązaniu umowy.
• Badania wstępne, okresowe i kontrolne w stanie prawnym od kwietnia 2015 r.
• Inna dokumentacja istotna przy zatrudnieniu nowego pracownika (szkolenia bhp, informacja o warunkach zatrudnienia, kwestionariusze osobowe i in.).

3. Umowy zlecenia i o dzieło w kontekście nasilonych kontroli PIP i ZUS.

4. Czasowa i stała zmiana warunków zatrudnienia:
• Czy pracownikowi może przejściowo zmienić stanowisko bez pytania o zdanie?
• Jakie są różnice pomiędzy aneksowaniem umowy o pracę a wypowiedzeniem zmieniającym formułowanie wypowiedzenia zmieniającego?
• Czy Państwowa Inspekcja Pracy często kontroluje zaświadczenia o szkoleniach bhp i orzeczenia lekarskie oraz co grozi za luki pomiędzy badaniami lekarskimi?

5. Formułowanie przyczyny zwolnienia, okresy wypowiedzenia po zmianach prawnych od 2016 r. oraz inne aspekty związane z procedurą zwalniania pracowników:
• W jakim trybie można rozstać się z pracownikiem?
• Jak przeprowadzić proces zwolnienia pracownika krok po kroku?
• Jaką przyczynę wypowiedzenia umowy podać, aby nie przegrać sprawy w sądzie pracy?
• Czy dobrym powodem wypowiedzenia są takie przyczyny jak utrata zaufania, częste choroby, likwidacja stanowiska pracy, niestaranne wykonywanie obowiązków, współpraca z firmą konkurencyjną?
• Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia po zmianach prawnych?
• Ustalanie okresu wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony oraz terminowych – po zmianach prawnych od 2016 r.
• Kiedy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy z dnia na dzień i jak to uzasadnić?
• Co zrobić, gdy pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia lub zwolnienia dyscyplinarnego?
• Czy pracownik może zablokować rozwiązanie umowy o pracę nie podejmując korespondencji z poczty?
• Czy związki zawodowe mogą uniemożliwić proces zwolnienia pracownika?
• Kogo nie można zwolnić z pracy oraz czy są wyjątki od szczególnej ochrony niektórych pracowników?
• Czy pracownik w okresie wypowiedzenia ma takie same uprawnienia i obowiązki jak pozostałe osoby, w tym czy powinna go obejmować podwyżka dokonywana w zakładzie pracy?
• Kiedy zwalniany pracownik ma prawo do odprawy pieniężnej oraz czy są sytuacje, w których pracownik traci prawo do uzyskania odprawy?
• Czy pracownik musi zwrócić samochód służbowy na każde wezwanie pracodawcy?

6. Wydawanie świadectwa pracy:
• Kiedy wydać świadectwo pracownikowi zatrudnionemu bezterminowo – a kiedy jeśli pracownik jest zatrudniony na czas określony?
• Wydawanie świadectw pracy z zastosowaniem kontrowersyjnych przepisów Kodeksu pracy dotyczących umów terminowych.
• Wydawanie duplikatu świadectwa.
• Świadectwo w przypadku śmierci pracownika.
• Czy można wstrzymać wydanie świadectwa pracy gdy pracownik nie chce się rozliczyć z powierzonego mu telefonu, komputera, samochodu lub innego mienia należącego do pracodawcy?

7. Czas pracy – planowanie i rozliczanie w aktualnym stanie prawnym:
• Na co szczególnie zwracać uwagę przy planowaniu czasu pracy – w tym nowe przepisy o ruchomym czasie pracy w kontekście problemu doby pracowniczej?
• Czas dojazdu do biura, pobrania narzędzi, rozliczenia kasy, itp. a czas pracy.
• Jak rozlicza się nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – kiedy nalicza się dodatek 50% a kiedy 100%?
• Jak zorganizować odpracowanie wyjścia prywatnego aby nie powstawały nadgodziny?
• Czy za pracę w sobotę można dodatkowo zapłacić – jeśli pracownik nie chce odbioru w formie dnia wolnego?
• Obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy – w tym czy rzeczywiście pracownicy pracujący przy komputerach mają prawo do 5 minutowych przerw oraz czy od pracownicy karmiącej można się domagać zaświadczenia lekarskiego?
• Jak zmieniły się przepisy w zakresie harmonogramów czasu pracy?
• Czy można doraźnie zmienić grafik – interpretacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej?
• Czy jeśli pracownik zostaje po godzinach bez pisemnego polecenia pracodawcy może domagać się w sądzie dodatkowego wynagrodzenia za pracę nadliczbową?
• Czy za pracę w zagranicznej podróży służbowej w święto należy się dzień wolny?
• Czy dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego wliczany jest do czasu pracy?
• Czy można wprowadzać dyżury cało-weekendowe?
• Czy pracownik który późno w nocy wróci z podróży służbowej może w kolejnym dniu spóźnić się do pracy lub w ogóle do niej nie przyjść?

8. Udzielanie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności:
• W jaki sposób ustala się urlop proporcjonalny?
• Dokumentacja potwierdzająca wymagany staż pracy (m.in. przy pracy za granicą, pracy na roli, okresy edukacji).
• Czy można zmienić ustalony termin urlopu bez uzyskania zgody pracownika?
• Czy pracownik może wyłączyć telefon służbowy w czasie urlopu i unikać jakichkolwiek innych kontaktów z kierownikiem?
• Co dzieje się, gdy pracownik zachoruje w trakcie urlopu a co dzieje się w sytuacji, gdy choroba dotyczy dziecka pracownika?
• Czy pracownik ma pełną dowolność w zakresie terminu wykorzystania urlopu na żądanie i sposobu wnioskowania o ten urlop?
• Czy można odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie gdy skorzystanie z tego prawa przez pracownika byłoby dla zakładu pracy bardzo kłopotliwe?
• Kiedy udziela się pracownikowi urlopu okolicznościowego, z uwagi na jakie konkretnie relacje rodzinne należy się urlop na pogrzeb oraz ślub?
• Czy krwiodawcy mogę informować o swoim zwolnieniu „po fakcie” – tj. dopiero po powrocie do pracy czy też powinni zgłosić planowaną nieobecność wcześniej?
• W jakich sytuacjach pracownikowi należą się zwolnienia na załatwianie spraw urzędowych i działalność społeczną i kto za to płaci?
• Czy można „niechcący” udzielić pracownikowi zgody na urlop szkoleniowy?
• Udzielanie pracownikom urlopu bezpłatnego.

9. Szczególne uprawnienia pracownika-rodzica po zmianach prawnych od 2016 r.:
• Jakie urlopy i zwolnienia należą się pracownikom-rodzicom po zmianach prawnych?
• Wymiar urlopu rodzicielskiego i dzielenie go na części po nowelizacji przepisów od 2016 r.
• Wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego z uwagi na łączenie z pracą – nowe zasady od 2016 r.
• Zmiany prawne w zakresie urlopu wychowawczego.
• Nowe zasady udzielania urlopu ojcowskiego – możliwość dzielenia na części i wydłużenie czasu na wykorzystanie
• Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy – kłopotliwe konsekwencje likwidacji zasady proporcjonalnego obniżenia urlopu wypoczynkowego oraz zawieszenie biegu przedawnienia.
• Nowe terminy składania wniosków o urlopy.
• Wprowadzenie możliwości wykorzystywania zwolnienia na dziecko „na godziny”.

10. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy:
• Czy inspektorzy PIP mają zwyczaj wcześniejszego uprzedzania pracodawców o swojej wizycie?
• Czy kontrola jest przeważnie skutkiem skargi niezadowolonego pracownika?
• Czy można odmówić inspektorowi okazania dokumentów tłumacząc to tajemnicą przedsiębiorstwa?
• Kto personalnie odpowiada za nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli?
• W jakiej wysokości nakładane są grzywny?
• Co wolno a czego nie wolno inspektorowi PIP w trakcie kontroli?
• Czy inspektorowi PIP trzeba zapewnić oddzielne pomieszczenie na czas kontroli?
• Do czego inspektor pracy może zobowiązać firmę po kontroli?

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (2 dni 14 godzin)

Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!