Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-na-przelomie-20122013-roku-najnowsze-interpretacjeproponowane-zmiany-47022-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami stosowania przepisów z prawa pracy

Szkolenie skierowane jest do:

• Kierownicy Działów Kadr, Pracownicy działów kadrowo-płacowych, księgowości

Program szkolenia:

1. Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
2 października 2012.
2. Święto w dniu wolnym z pięciodniowego tygodnia pracy a obowiązek oddania innego dnia wolnego.
3. Od kiedy należy stosować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
4. Nowe obowiązki pracodawcy związane z potrącaniem z wynagrodzenia za pracę
w przypadku zajęć komorniczych, obowiązujące od 3 maja 2012 roku.
5. Dokumenty, które pracodawca jest zobowiązany przekazać komornikowi.
6. Obowiązki informacyjne w zakresie zajęć komorniczych w stosunku do przyszłego
i poprzedniego pracodawcy.
7. Zasady potrącania z wynagrodzenia.
8. Zajęcie wynagrodzenia.
9. Zajęcie wierzytelności.
10. Dopuszczalność potrącania alimentów bez postępowania egzekucyjnego.
11. Dopuszczalność potrącania ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS.
12. Różnice w uwzględnianiu zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia za urlop i w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
13. Dopuszczalność potrącania w przypadku umów cywilnoprawnych.
14. Brak podstaw w regulaminie wynagradzania wypłaty określonego świadczenia,
a konsekwencje skarbowe w zakresie braku możliwości uwzględniania go w kosztach pracodawcy.
15. Skutki prawne wprowadzenia przepisów kodeksu pracy do regulaminu wynagradzania.
16. Badania lekarskie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, pakiety medyczne, dofinansowanie okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym, telefony i samochody służbowe, w aspekcie konieczności odprowadzania składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.
17. Obowiązki pracodawcy w zakresie żądania numeru NIP i PESEL od pracownika.
18. Dokumenty, jakich może żądać pracodawca od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
19. Stanowiska GIODO w zakresie związanym z zatrudnieniem pracowników.
20. Czy kierownicy mają prawo wglądu do pasków wynagrodzeń podległych pracowników?
21. Świadek wręczania wypowiedzenia a ochrona danych osobowych.
22. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników i osób współpracujących.
23. Czy można zbierać i przechowywać CV, listy motywacyjne i inne dokumenty przesyłane w procesie rekrutacyjnym.
24. Dopuszczalność kontroli zawartości służbowego komputera pracownika, jego czasu pracy na programach komputerowych w aspekcie najnowszego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z marca 2012 roku.
25. Czy należy zapewnić badania lekarskie i szkolenia BHP osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych?
26. Świadczenia finansowane z ZFŚS i środków obrotowych pracodawcy, w tym: świadczenia urlopowe, wypoczynek dla pracowników i członków ich rodzin - różne formy (wycieczki, imprezy integracyjne, wczasy, wczasy pod gruszą itp.) świadczenia rzeczowe (okolicznościowe), (bony, paczki, bilety na imprezy sportowe, kulturalne itp. świadczenia na rzecz byłych pracowników (emerytów i rencistów), zapomogi dla pracowników i byłych pracowników-emerytów , rencistów i inne świadczenia pozapłacowe.
27. Szczegółowe zasady rozwiązywania umów bez wypowiedzenia (art. 52 i 53 kodeksu pracy).
28. Modyfikacja kodeksowej ochrony przedemerytalnej we wchodzącej w życie
1 stycznia 2013 roku, nowej ustawie emerytalnej.
29. Proponowane zmiany w prawie pracy w zakresie czasu pracy (wydłużone okresy rozliczeniowe, bank czasu pracy).
30. Proponowane zmiany w zasadach naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
31. Proponowane zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony

Informacje o prelegentach:

inspektor pracy, były pracownik
i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych; autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Prawo pracy na przełomie 2012/2013 roku-najnowsze interpretacje,proponowane zmiany