Szkolenie

PRAWO PRACY ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZMIANY W 2015 R., INTERPRETACJA PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO

O szkoleniu

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w oparciu o bieżąco obowiązujące przepisy prawa pracy oraz wykładnie MPiPS, PIP, GIP i orzecznictwo sądowe. Podczas szkolenia w sposób przystępny oparty na praktycznych przykładach przekazane zostaną uczestnikom rozwiązania prawne konkretnych problemów występujących w firmach.
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie jak prawidłowo powinny być formułowane umowy o pracę o różnych formach zatrudnienia i jak powinien przebiegać proces zwalniania pracowników w zależności od formy umowy i przyczyny zwolnienia
• Nabycie wiedzy oraz umiejętności tworzenia wewnętrznych aktów prawa/regulaminów dotyczących prawa pracy obowiązujących na poziomie zakładu pracy.
• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących czas pracy pracownika
• Poznanie wymaganych procedur niezbędnych, aby móc legalnie przetwarzać dane osobowe i nie narazić się na odpowiedzialność karną i cywilną
• Poznanie sposobów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej oraz legalnego przekazywania zewnętrznym podmiotom
• Poznanie skutków prawnych za nie przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie równego traktowania w zatrudnianiu
• Usystematyzowanie wiedzy, kiedy i jak zgodnie z prawem należy zgłaszać zbiory do GIODO
• Poznanie najnowszego orzecznictwo sądowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz konsekwencji na prowadzoną działalność gospodarczą za nie przestrzegania przepisów w tym zakresie
• Poznanie praktycznych aspektów ostatniej nowelizacji przepisów dotyczącej odpowiedzialności za niewykonanie decyzji GIODO
• Zapoznanie z najlepszymi praktykami i wymaganiami dotyczącymi zawierania bezpiecznych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Kto powinien wziąć udział?
Menedżerów oraz pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej w szczególności:
- działów kadr i płac,
- działów personalnych,
- administratorów danych osobowych,
- osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych,
- administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów,
- osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych,
- pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym,
- oraz innych pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Program szkolenia

I. Formy zatrudnienia
1. Umowa o pracę:
• Rodzaje umów o pracę:
a) umowy terminowe: umowa na okres próbny, umowa na czas zastępstwa, umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy
b) umowa na czas nieokreślony
• Umowa przedwstępna a list intencyjny
• Forma i treść umowy o pracę
• Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika - w zależności od ilości zatrudnianych pracowników
• Zatrudnienie pracownika w wyniku przejęcia zakładu pracy lub jego części
2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło
• Podstawa prawna uregulowań dotyczących umów cywilnoprawnych.
• W jakim przypadku zawrzeć umowę zlecenia a w jakim umowę o dzieło?
• Kiedy można zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem i jakie są tego skutki?
• Porównanie umowy o pracę z umowami cywilnoprawnymi.
II. Obowiązki pracodawcy w związku z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu
III. Akty prawa wewnętrznego - w jaki sposób kształtować przepisy prawa pracy na poziomie zakładu pracy:
1. Regulamin pracy.
2. Regulamin wynagrodzeń.
3. Układ zbiorowy pracy.
4. Regulamin funduszu świadczeń socjalnych.
5. Inne uregulowania wewnętrzne.
IV. Wynagrodzenie za pracę, w 2015r.:
1. Prawo do wynagrodzenia.
2. Ochrona wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzenia: rozszerzenie uprawnień komorników.
3. Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.
V. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy:
1. Omówienie podstawowych pojęć:
• Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy
• Doba pracownicza i tydzień pracowniczy
• Odpoczynek dobowy i tygodniowy
• Okres rozliczeniowy
2. Norma i wymiar czasu pracy: ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 r. i jego konsekwencje dla rozliczania czasu pracy; jak obliczamy wymiar czasu pracy w 2015 roku?
3. Niekonstytucyjność przepisów o czasie pracy niepełnosprawnych: nowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r.
4. Charakterystyka systemów czasu pracy.
5. Czym jest rozkład czasu pracy? Kiedy i na podstawie jakich uregulowań możemy zmienić harmonogram czasu pracy pracownika?
6. Praca w godzinach nadliczbowych: szczególne przypadki rozliczania godzin nadliczbowych - godziny nadliczbowe niepełnoetatowców, godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy.
7. Zmiany w zakresie czasu pracy: wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, wprowadzenie ruchomego czasu pracy.
VI. Zmiany w stosunku pracy:
1. Uchwała SN III PZP 7/12 z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nieprzekazania przez organizację związkową w terminie określonym art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji?
Wypowiedzenie zmieniające - obowiązek konsultacji związkowej.
2. Porozumienie zmieniające.
VII. Rozwiązanie stosunku pracy:
1. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem: przez pracodawcę i pracownika.
2. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia: przez pracodawcę i pracownika.
3. Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy.
4. Jak liczyć terminy wypowiedzeń.
5. Zasady wydawania świadectw pracy: jak liczyć termin 24 miesięcy, czy można wydać wcześniej świadectwo pracy?
V. Ochrona danych osobowych - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
1. Ochrona danych osobowych w czasie zatrudnienia i po ustaniu zatrudnienia
2. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
• Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych:
a) przepis prawny
b) zgoda
c) prawnie usprawiedliwiony cel
d) realizacja umowy
e) dobro publiczne
• Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych? -warsztat
3. Przetwarzanie danych osobowych
• Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (jak szczegółowych informacji można domagać się od kandydatów do pracy?)
• Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych
• Sposoby zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych na terenie siedziby administratora danych
• Monitoring a ochrona danych osobowych
• Obowiązek informacyjny
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
• Instytucja powierzenia danych osobowych-podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo
• Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych-warsztaty
5. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych
• Polityka bezpieczeństwa
• Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
• Upoważnienia dla pracowników-warsztaty
• Umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych-warsztaty
• Protokoły z niektórych czynności np. niszczenia nośników danych osobowych
6. Rejestrowanie baz danych u GIODO
• Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego
• Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji
• Rejestracja zbiorów danych w praktyce
• Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO -warsztaty
7. Procedury zabezpieczenia danych osobowych
• Zakres obowiązku zabezpieczenia danych osobowych
• Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
• Środki bezpieczeństwa danych osobowych
8. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
• Odpowiedzialność administracyjna
• Odpowiedzialność cywilna
• Odpowiedzialność karna
9. Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
10. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników- najnowsze wytyczne GIODO
11. Monitoring i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych
• Kiedy stosowanie monitoringu jest dopuszczalne?
• Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu

Czas trwania

18 godz. dydaktycznych

Prelegenci

Cytat
Prawnik, trener Biznesu, konsultant z zakresu prawa pracy w wiodących kancelariach prawnych. Przez kilka lat pracował, jako Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zajmuje się obsługą prawną Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej min. opublikowanych w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy,wydawnictwie Infor.
Specjalizuję się w obszarach: prawa pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych oraz umów handlowych. Jest wykładowcą prawa pracy w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników firm różnej wielkości oraz administracji publicznej, W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty szkoleniowe między innymi dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Mahle, Dartom sp.z.o.o, Pharma Group Sp. z o.o
Bank Zachodni WBK, Banki Spółdzielcze, Orlen, Budimex i innych.
Jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za wiedzę i umiejętności jej przekazywania oraz dostosowania do praktyki.

Gdzie i kiedy

Zakopane 15 - 17 października 2015
Hotel Czarny Potok ***

Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 22 - 24 czerwca 2015
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
(2324.70 zł brutto)
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 14.10.2015r. (kolacja) do 17.10.2015r.(obiad) • Zakwaterowanie w pokojach 2-os. • Do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) • Pełne wyżywienie • Przerwy kawowe • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Imprezę integracyjną w karczmie góralskiej • Bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!