Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-oraz-ochrona-danych-osobowych-zmiany-w-2015-r-interpretacja-przepisow-orzecznictwo-62387-id71

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO PRACY ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZMIANY W 2015 R., INTERPRETACJA PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO


  ID szkolenia: 62387
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  18 godz. dydaktycznych
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w oparciu o bieżąco obowiązujące przepisy prawa pracy oraz wykładnie MPiPS, PIP, GIP i orzecznictwo sądowe. Podczas szkolenia w sposób przystępny oparty na praktycznych przykładach przekazane zostaną uczestnikom rozwiązania prawne konkretnych problemów występujących w firmach.
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie jak prawidłowo powinny być formułowane umowy o pracę o różnych formach zatrudnienia i jak powinien przebiegać proces zwalniania pracowników w zależności od formy umowy i przyczyny zwolnienia
• Nabycie wiedzy oraz umiejętności tworzenia wewnętrznych aktów prawa/regulaminów dotyczących prawa pracy obowiązujących na poziomie zakładu pracy.
• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących czas pracy pracownika
• Poznanie wymaganych procedur niezbędnych, aby móc legalnie przetwarzać dane osobowe i nie narazić się na odpowiedzialność karną i cywilną
• Poznanie sposobów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej oraz legalnego przekazywania zewnętrznym podmiotom
• Poznanie skutków prawnych za nie przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie równego traktowania w zatrudnianiu
• Usystematyzowanie wiedzy, kiedy i jak zgodnie z prawem należy zgłaszać zbiory do GIODO
• Poznanie najnowszego orzecznictwo sądowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz konsekwencji na prowadzoną działalność gospodarczą za nie przestrzegania przepisów w tym zakresie
• Poznanie praktycznych aspektów ostatniej nowelizacji przepisów dotyczącej odpowiedzialności za niewykonanie decyzji GIODO
• Zapoznanie z najlepszymi praktykami i wymaganiami dotyczącymi zawierania bezpiecznych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Menedżerów oraz pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej w szczególności:
- działów kadr i płac,
- działów personalnych,
- administratorów danych osobowych,
- osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych,
- administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów,
- osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych,
- pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym,
- oraz innych pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Program szkolenia:

I. Formy zatrudnienia
1. Umowa o pracę:
• Rodzaje umów o pracę:
a) umowy terminowe: umowa na okres próbny, umowa na czas zastępstwa, umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy
b) umowa na czas nieokreślony
• Umowa przedwstępna a list intencyjny
• Forma i treść umowy o pracę
• Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika - w zależności od ilości zatrudnianych pracowników
• Zatrudnienie pracownika w wyniku przejęcia zakładu pracy lub jego części
2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło
• Podstawa prawna uregulowań dotyczących umów cywilnoprawnych.
• W jakim przypadku zawrzeć umowę zlecenia a w jakim umowę o dzieło?
• Kiedy można zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem i jakie są tego skutki?
• Porównanie umowy o pracę z umowami cywilnoprawnymi.
II. Obowiązki pracodawcy w związku z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu
III. Akty prawa wewnętrznego - w jaki sposób kształtować przepisy prawa pracy na poziomie zakładu pracy:
1. Regulamin pracy.
2. Regulamin wynagrodzeń.
3. Układ zbiorowy pracy.
4. Regulamin funduszu świadczeń socjalnych.
5. Inne uregulowania wewnętrzne.
IV. Wynagrodzenie za pracę, w 2015r.:
1. Prawo do wynagrodzenia.
2. Ochrona wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzenia: rozszerzenie uprawnień komorników.
3. Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.
V. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy:
1. Omówienie podstawowych pojęć:
• Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy
• Doba pracownicza i tydzień pracowniczy
• Odpoczynek dobowy i tygodniowy
• Okres rozliczeniowy
2. Norma i wymiar czasu pracy: ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 r. i jego konsekwencje dla rozliczania czasu pracy; jak obliczamy wymiar czasu pracy w 2015 roku?
3. Niekonstytucyjność przepisów o czasie pracy niepełnosprawnych: nowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r.
4. Charakterystyka systemów czasu pracy.
5. Czym jest rozkład czasu pracy? Kiedy i na podstawie jakich uregulowań możemy zmienić harmonogram czasu pracy pracownika?
6. Praca w godzinach nadliczbowych: szczególne przypadki rozliczania godzin nadliczbowych - godziny nadliczbowe niepełnoetatowców, godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy.
7. Zmiany w zakresie czasu pracy: wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, wprowadzenie ruchomego czasu pracy.
VI. Zmiany w stosunku pracy:
1. Uchwała SN III PZP 7/12 z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nieprzekazania przez organizację związkową w terminie określonym art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji?
Wypowiedzenie zmieniające - obowiązek konsultacji związkowej.
2. Porozumienie zmieniające.
VII. Rozwiązanie stosunku pracy:
1. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem: przez pracodawcę i pracownika.
2. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia: przez pracodawcę i pracownika.
3. Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy.
4. Jak liczyć terminy wypowiedzeń.
5. Zasady wydawania świadectw pracy: jak liczyć termin 24 miesięcy, czy można wydać wcześniej świadectwo pracy?
V. Ochrona danych osobowych - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
1. Ochrona danych osobowych w czasie zatrudnienia i po ustaniu zatrudnienia
2. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
• Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych:
a) przepis prawny
b) zgoda
c) prawnie usprawiedliwiony cel
d) realizacja umowy
e) dobro publiczne
• Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych? -warsztat
3. Przetwarzanie danych osobowych
• Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (jak szczegółowych informacji można domagać się od kandydatów do pracy?)
• Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych
• Sposoby zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych na terenie siedziby administratora danych
• Monitoring a ochrona danych osobowych
• Obowiązek informacyjny
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
• Instytucja powierzenia danych osobowych-podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo
• Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych-warsztaty
5. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych
• Polityka bezpieczeństwa
• Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
• Upoważnienia dla pracowników-warsztaty
• Umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych-warsztaty
• Protokoły z niektórych czynności np. niszczenia nośników danych osobowych
6. Rejestrowanie baz danych u GIODO
• Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego
• Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji
• Rejestracja zbiorów danych w praktyce
• Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO -warsztaty
7. Procedury zabezpieczenia danych osobowych
• Zakres obowiązku zabezpieczenia danych osobowych
• Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
• Środki bezpieczeństwa danych osobowych
8. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
• Odpowiedzialność administracyjna
• Odpowiedzialność cywilna
• Odpowiedzialność karna
9. Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
10. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników- najnowsze wytyczne GIODO
11. Monitoring i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych
• Kiedy stosowanie monitoringu jest dopuszczalne?
• Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu

Informacje o prelegentach:

Prawnik, trener Biznesu, konsultant z zakresu prawa pracy w wiodących kancelariach prawnych. Przez kilka lat pracował, jako Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zajmuje się obsługą prawną Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej min. opublikowanych w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy,wydawnictwie Infor.
Specjalizuję się w obszarach: prawa pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych oraz umów handlowych. Jest wykładowcą prawa pracy w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników firm różnej wielkości oraz administracji publicznej, W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty szkoleniowe między innymi dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Mahle, Dartom sp.z.o.o, Pharma Group Sp. z o.o
Bank Zachodni WBK, Banki Spółdzielcze, Orlen, Budimex i innych.
Jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za wiedzę i umiejętności jej przekazywania oraz dostosowania do praktyki.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1890.00 zł netto (2324.70 zł brutto)

Cena zawiera:

Pobyt: od 14.10.2015r. (kolacja) do 17.10.2015r.(obiad) • Zakwaterowanie w pokojach 2-os. • Do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) • Pełne wyżywienie • Przerwy kawowe • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Imprezę integracyjną w karczmie góralskiej • Bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy

Dostępne zniżki:

 • 10% rabat przy zgłoszeniu 3-ch lub więcej osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: PRAWO PRACY ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZMIANY W 2015 R., INTERPRETACJA PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO