Prawo pracy w 2022

O szkoleniu

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie online poruszające najważniejsze kwestie związane z prawem pracy.

Podczas szkolenia kodeks pracy omówimy m.in. kwestie pracy zdalnej – podobieństwa i różnice miedzy telepracą a pracą zdalną. Ekspert omówi również projektowane zmiany dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu, w trakcie którego przedstawimy wszystkie zmiany w prawie pracy.

Szkolenie online to udział w szkoleniu na żywo, z możliwością zadawania pytań trenerowi na czacie oraz bezpośrednio.
Kto powinien wziąć udział?
 • kadry
 • dział HR
 • menedżerowie
 • kadra zarządzająca

Program szkolenia

I DZIEŃ SZKOLENIA

Praca zdalna – planowane zmiany

 • Praca zdalna w pełnym wymiarze, hybrydowa i okazjonalna – różnice
 • Zasady wdrożenia pracy zdalnej w organizacji
 • Niezbędna dokumentacja pracy zdalnej
 • Możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę
 • Zasady zwrotu kosztów pracownikom wykonującym pracę zdalną
 • Praca zdalna a BHP
 • Praca zdalna a RODO
 • Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną
 • Monitoring pracy zdalnej
 • Zasady składania wniosków pisemnych na pracy zdalnej

Badanie trzeźwości i na obecność w organizmie substancji działających podobnie do alkoholu – projekt

 • Zasady wdrożenia badań trzeźwości w organizacji
 • Obowiązki informacyjne wobec załogi
 • Możliwość kontroli osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Procedura wzywania Policji i Straży Miejskiej
 • Zasady przechowywania dokumentów z badań trzeźwości
 • Zasady niedopuszczania pracownika do pracy
 • Zachowanie prawa do wynagrodzenia w razie negatywnych wyników badania
 • Kontrola obecności w organizmie innych substancji działających podobnie do alkoholu
 • Zmiany zasad nakładania kar porządkowych
 • Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy

Sygnaliści – nowe obowiązki od 17 grudnia 2021 r.

 • Obowiązki pracodawcy związane z wdrożeniem procesu zgłoszeń naruszeń prawa UE
 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – zasady wdrożenia i treść
 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych a procedura antymobbingowa
 • Dodatkowe postanowienia regulaminów zgłoszeń wewnętrznych
 • Osoby, które mogą być sygnalistami
 • Zakazane czynności odwetowe
 • Nowe obowiązki z obszaru ochrony danych osobowych
 • Możliwość outsourcingu obsługi zgłoszeń zewnętrznych
 • Zgłoszenia zewnętrzne
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w praktyce

 • Zasady przechowywania dokumentacji z procesów rekrutacyjnych
 • Zasady przechowywania akt osobowych – 10 i 50 lat
 • Zasady przechowywania akt osobowych pracownika powracającego do pracy u tego samego pracodawcy
 • Wnioski urlopowe – nowe zasady przechowywania
 • 3-letni okres przechowywania ewidencji czasu pracy – jak liczymy?
 • Okres przechowywania list obecności i harmonogramów czasu pracy
 • Okres przechowywania protokołów powypadkowych i dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych
 • Zasady i okres przechowywania e-ZLA
 • Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów cywilnoprawnych
 • Zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej PPK
 • Zasady przeprowadzania corocznych przeglądów dokumentacji ZFŚS
 • Zasady przechowywania dokumentacji ZFŚS

Stanowiska urzędowe dotyczące dokumentacji pracowniczej

 • Zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia
 • Ryzyka związane z przechowywaniem dokumentacji ZUS i PIT w aktach osobowych
 • Wpływ pracownika na formę kopii dokumentacji
 • Obowiązek wskazywania adresu sądu w pouczeniu w treści wypowiedzenia umowy o pracę
 • Zwolnienie dla krwiodawców pracujących na zmiany – na dzień kalendarzowy czy dobę pracowniczą?
 • Sposób liczenia tygodnia pracy z punktu widzenia odpoczynku tygodniowego
 • Czas wolny za nadgodziny a 35-godzinny odpoczynek tygodniowy
 • Czy można zmienić zasady korzystania z przerw na karmienie w trakcie pracy zdalnej?
 • Czy można wypłacać ryczałt za nadgodziny pracownikom wykonującym pracę zdalną?
 • Skierowanie na badania okresowe a informacja o stopniu niepełnosprawności

RODO w kadrach – najnowsze stanowiska

 • Praktyki studenckie i stażyści – czy potrzebne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przechowywania dokumentów potwierdzających kwalifikacje  
 • Możliwość kopiowania legitymacji studenckich i książeczek wojskowych
 • Przechowywanie dokumentów potwierdzających status niepełnosprawnego, weterana, czy działacza opozycji antykomunistycznej
 • Zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa – czy można przechowywać, czy tylko do wglądu?
 • Umowa na zastępstwo – czy wskazywać dane zastępowanego pracownika
 • System kontroli dostępu do pomieszczeń a monitoring
 • Wywieszanie list pracowników i ich specyficznych uprawnień a RODO
 • Zasady przeglądu akt osobowych pod kątem RODO
 • Usuwanie danych z systemów kadrowych i ich anonimizacja

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – najnowsze stanowiska

 • Zasada podziału dokumentacji na zbiory
 • Zmiany w aplikacjach do obiegu wniosków urlopowych wdrożonych przed 1.1.2019 r.
 • Obowiązek informacyjny – 1 czy 2-etapowy – nowe podejście do informowania załogi
 • Skuteczność obowiązku informacyjnego względem byłych pracowników a elektronizacja
 • Możliwość wydłużenia okresu odbierania poprzedniej postaci dokumentacji
 • Możliwość opatrywania skanów dokumentów podpisami kwalifikowanymi przez firmy zewnętrzne
 • Zasady zapisywania wniosków mailowych w dokumentacji pracowniczej
 • Harmonogramy a ewidencja czasu pracy – różnice w zakresie wymagań dotyczących elektronizacji
 • Wnioski urlopowe papierowe a elektroniczny system do obiegu wniosków urlopowych
   

II DZIEŃ SZKOLENIA
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZACE KADR I PŁAC
UMOWY O PRACĘ

 • Kiedy jest konieczne wskazanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia?
 • Kiedy można odstąpić od podawania kryteriów doboru w wypowiedzeniu?
 • Co to są przyczyny niezawinione wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jak oceniać zasadność wypowiedzenia, gdy pracodawca wskazał kilka przyczyn utraty zaufania?
 • Czy za ten sam czyn można ukarać naganą a następnie zwolnić pracownika?
 • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
 • Czy niewypłacanie terminowe wynagrodzenie, ale wypłacanie go do 10 dnia kolejnego miesiąca pozwala pracownikowi rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?
 • Kiedy należy ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego na podstawie art. 53 k.p.?
 • Czy odszkodowania wyliczamy według ustawowych czy umownych okresów wypowiedzenia?
 • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

MOBBING, DYSKRYMINACJA I DOBRA OSOBISTE

 • Czy pracodawca odpowiada za molestowanie pracownika na wycieczce dofinansowanej z ZFŚS?
 • Czy naruszanie godności pracownika w krótkim okresie czasu to mobbing?
 • Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi?
 • Czy można żądać 2 zadośćuczynień z tytułu mobbingu?
 • Kontrola pracownika a mobbing, na co uważać?
 • Czy przejęcie zakładu pracy może zostać uznane za kryterium dyskryminacyjne?
 • Jak oceniać nierówne traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych?
 • Czy powołanie się na wypowiedź osoby trzeciej wyklucza odpowiedzialność za naruszeniu dóbr osobistych?
 • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników, na co uważać?
 • Jakie elementy muszą znaleźć się w pozwie pracownika dotyczącym dyskryminacji?
 • Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z dyskryminacją?

ZAKAZ KONKURENCJI

 • Czy można wprowadzić zakaz dodatkowej pracy nie tylko konkurencyjnej?
 • Czy można podpisać umowę o zakazie konkurencji z radcą prawnym?
 • Czy umowa o zakazie konkurencji przechodzi na kolejnego pracodawcę przy przejściu zakładu pracy?
 • Czy do umów o zakazie konkurencji stosujemy art. 8 k.p., czyli zasadę nadużycia prawa?
 • Jak prawidłowo uregulować termin odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji?
 • Kiedy zakaz konkurencji ustaje ze względu na niewykonywanie umowy przez drugą stronę?

CZAS PRACY

 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników mobilnych?
 • Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych w kilku spółkach z grupy kapitałowej?
 • Jak ustalać nadgodziny w zadaniowym czasie pracy?
 • Kto należy do kategorii kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych pracodawcy?
 • Na czym polega miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Na czym polega milcząca zgoda na nadgodziny?
 • Jak na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny wpływa nieprowadzenie ewidencji czasu pracy?

WYNAGRODZENIA

 • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
 • Kiedy wypowiedzenie zmieniające uzasadnia prawo pracownika do odprawy ekonomicznej?
 • Kiedy żądanie wypłaty premii może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?
 • Czy niewydanie regulaminu premiowania pomimo ustalenia zasad wypłaty premii może pozbawić pracowników wypłat z tego tytułu?
 • Czy można nie wypłacić premii w przypadku braku zysku pracodawcy, jeśli nie jest to uregulowane w przepisach dotyczących premii?
 • Czy można nabyć wynagrodzenie prowizyjne za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy?
 • Kiedy pracownik może domagać się wypłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy?
 • Czy nieudzielenie urlopu szkoleniowego uprawnia pracownika do dochodzenia odszkodowania?
 • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

ZWIĄZKI ZAWODOWE

 • Czy możliwe jest przejście zakładu pracy bez związków zawodowych?
 • Od kiedy powstają skutki prawne zmniejszenie się liczby członków związku zawodowego?
 • Kiedy wybór do władz związku może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?
 • Jakie są skutki nieprzedłożenia przez związek zawodowy informacji kwartalnej o liczbie członków?
 • Kiedy dochodzi do nadużycia ochrony związkowej?

USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY

 • Czy zmiana charakteru zatrudnienia w tej samej firmie wpływa na ocenę sądu w procesie o ustalenia istnienia stosunku pracy?
 • Na czym może polegać kontrola zleceniobiorcy, aby nie ryzykować uznania umowy za umowę o pracę?
 • Czy przy umowach zlecenia możliwe jest bieżące przydzielanie zadań i bieżąca kontrola ich wykonania?
 • Czy brak zgody zatrudniającego na opuszczenie miejsca pracy przesądzi o charakterze umowy?
 • Czy praca na budowie polegająca na wykonywaniu na bieżąco poleceń zleceniodawcy może być wykonywana jako umowa zlecania?

Czas trwania

2 dni, 10:00-15:00

Prelegenci

Trener Gamma

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 150
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa Mysłowicka 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!