Prawo pracy w praktyce z uwzględnieniem orzecznictwa – nowe regulacje i nadchodzące zmiany

O szkoleniu

Zapisz się na szkolenie i dowiedź się jak wyglądają w praktyce nowe przepisy i jak bezbłędnie się po nich poruszać.

Na specjalnie dedykowanym szkoleniu, poznasz m.in:

 • Nowe regulacje i nadchodzące zmiany w prawie pracy,
 • Zasady na jakich pracownik będzie mógł występować o zmianie warunków zatrudnienia, jakich zmian i jak często będzie mógł się domagać,
 • Zagadnienia praktyczne w zakresie badań profilaktycznych,
 • Jakie są zasady kierowania na badania okresowe w okresie epidemii Covid-19,
 • Zagadnienia praktyczne w zakresie czasu pracy w 2022 roku,
 • Jak prawidłowo ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • Praktyczne orzecznictwo.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie prawo pracy przeznaczone jest dla pracowników używających prawa pracy jako codziennego narzędzia zarządzania pracownikami, zobowiązanych do podejmowania szybkich i trafnych decyzji personalnych, oceny pism kierowanych do pracowników i partnerów społecznych oraz wspierania merytorycznego innych jednostek organizacji.

Program szkolenia

Nowe regulacje i nadchodzące zmiany w prawie pracy, w szczególności:

 • Nowe obowiązki pracodawcy wprowadzone ustawą o obronie Ojczyzny,
 • Nowe regulacje w zakresie zatrudniania na czas określony oraz postanowienia, które należało będzie wpisywać w umowach o pracę
 • Nowe rozszerzone obowiązki informacyjne: O czym pracodawca będzie musiał informować pracowników po nawiązaniu stosunku pracy? Jakie informacje będą musiał być dostępne dla pracowników przez cały okres zatrudnienia? W jaki sposób nowe informacje trzeba będzie przekazywać pracownikom?
 • Zasady na jakich pracownik będzie mógł występować o zmianie warunków zatrudnienia, jakich zmian i jak często będzie mógł się domagać?
 • Zasady na jakich pracodawca będzie mógł stosować pracę zdalną. Jaki rodzaj pracy zdalnej będzie możliwy do stosowania bez szczególnych wewnętrznych regulacji prawnych? W jakich przypadkach pracownik będzie mógł domagać się pracy zdalnej?
 • Zasady poprawnego przygotowania i stosowania kanału zgłoszeń dla sygnalistów, za pośrednictwem którego będą zawiadamiać o zauważonych naruszeniach prawa,
 • Dwa tryby w oparciu o które pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość zatrudnionych. Na jakich zadach trzeba będzie zorganizować prewencyjną kontrolę trzeźwości i obecności w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu? Jakie urządzenia trzeba będzie zakupić, żeby kontrola była przeprowadzona poprawnie? W jakich przypadkach kontrole będzie przeprowadzać policja? Czy trzeba będzie zmienić regulamin pracy w związku z nowymi przepisami dotyczącymi pracy pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu? Jak takie kontrole wpłyną na dokumentację pracowniczą i czas pracy?
 • Zakres rewolucyjnych zmian w uprawnieniach rodzicielskich. Jakie nowe zwolnienia i urlopy zostaną wprowadzone? Na jakich nowych zasadach pracownicy będą korzystać z urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego? W jakich sytuacjach i na jakich zasadach pracownik będzie korzystał z elastycznej organizacji pracy?

Zagadnienia praktyczne w zakresie badań profilaktycznych:

 • Czy podczas kontrolnych badań lekarskich konieczne jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o zakończeniu leczenia, wystawionego przez lekarza leczącego?
 • Czy należy w skierowaniu na badania profilaktyczne informować o niepełnosprawności pracownika?
 • Czy w części A akt osobowych powinny być gromadzone i przechowywane kopie czy oryginały skierowań oraz orzeczeń o zdolności do pracy?
 • Czy można przyjąć pracownika do pracy bez badań wstępnych, jeżeli pokaże np. kopię skierowania na badania od poprzedniego pracodawcy?
 • Jakie są zasady kierowania na badania okresowe w okresie epidemii Covid-19 i co trzeba będzie zrobić po jej zakończeniu?
 • Czy badania okresowe przeprowadzone obecnie trzeba będzie powtórzyć w okresie 180 dni od zakończenia epidemii?
 • Jak w poprawny sposób poinformować pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badanie okresowe?

Zagadnienia praktyczne w zakresie dokumentacji pracowniczej:

 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe?
 • Czy można kopiować do akt osobowych legitymację weterana?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej?
 • Czy można kopiować orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Czy w części B akt osobowych można gromadzić dokumenty związane ze służbą wojskową pracownika?
 • Gdzie się umieszcza zgodę na potrącenia z wynagrodzenia?
 • Czy pracownik może złożyć wiążący wniosek, żeby wydać mu np. elektroniczną kopię jego akt osobowych?
 • Czy do każdego świadectwa pracy musi być sporządzana dodatkowa informacja dotycząca dokumentacji pracowniczej? Czy są świadectwa pracy, wraz z którymi się takiej informacji nie wydaje?
 • Czy pracownik ma zwrócić poprzednie świadectwo pracy, jeżeli dostanie nowe w wyniku sprostowania poprzedniego?
 • Co zrobić egzemplarzem świadectwa pracy posiadanym w aktach, jeżeli się wyda nowe świadectwo pracy w wyniku wniosku o sprostowanie?
 • Czy trzeba robić audyt dokumentacji pracowniczej? Jakie dokumenty trzeba usuwać?
 • Jak się postępuje z nieaktualnymi danymi w kwestionariuszach osobowych?
 • Czy jeżeli akta osobowe są papierowe to można założyć do nich podczęści elektroniczne (na dokumenty, które wpływają do pracodawcy, jako elektroniczne)?
 • Czy można mieć podczęści w aktach osobowych tylko dla niektórych pracowników albo różne podczęści dla różnych kategorii pracowników?
 • Czy w umowie o pracę zawartej na zastępstwo podaje się imię i nazwisko osoby zastępowanej? A jeśli nie imię i nazwisko – to jakie dane?
 • Czy trzeba mieć zgodę osoby zawiadamianej o wypadku na przetwarzanie jej danych osobowych? Czy takiej osobie trzeba przekazywać dodatkowe informacje?

Zagadnienia praktyczne w zakresie czasu pracy:

 • Jak się sporządza ewidencję czasu pracy pracownika pracującego w ruchomym czasie pracy?
 • Jak się zaznacza absencje w ewidencji czasu pracy?
 • Jakie są ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej? Jak się ustala średniotygodniowy limit godzin nadliczbowych?
 • Czy można odwołać zgodę na łączenie przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej?
 • Czy oddanie czasu wolnego/dnia wolnego za nadgodziny zapewni odpoczynek tygodniowy?
 • Jak poprawnie wzywać do pracy w dni wolne, żeby nie naruszyć okresu odpoczynku tygodniowego?
 • Gdzie przechowywać ewidencje czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej?
 • Jak powinna być sformułowana i odczytywana zgoda lekarza na niestosowanie ograniczeń w zakresie czasu pracy do pracownika ze stopniem niepełnosprawności?
 • Jaki jest okres rozliczeniowy obowiązujący pracownika niepełnosprawnego?
 • Jak zapewniać odpoczynek w razie podróży służbowej w porze nocnej?
 • Jakie szkolenia zaliczane są do czasu pracy zgodnie z wyrokiem TSUE?
 • Czy pracownik na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim może brać udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe?

Zagadnienia praktyczne w zakresie urlopów wypoczynkowych:

 • Jak poprawnie udzielić urlopu zaległego?
 • Jak poprawnie sporządzić plan urlopów?
 • W jakiej sytuacji pracownik ma prawo wykorzystać urlop wypoczynkowy niezależnie od planu urlopu?
 • Jakie sytuacje powodują, że urlop wypoczynkowy się nie rozpoczyna albo przesuwa? Kiedy należy udzielić część niewykorzystanego urlopu? Kto o tym decyduje?
 • Czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, zanim wykona on badania kontrolne?
 • Jak prawidłowo ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku równoległego zatrudnienia?
 • Jak prawidłowo ustalić urlop uzupełniający, w tym w przypadku pracownika niepełnosprawnego?
 • Na jakich zasadach można odwołać pracownika z urlopu? Czy można odwołać też z czasu wolnego za godziny nadliczbowe udzielonego łącznie z urlopem wypoczynkowym?
 • Jakie są konsekwencje „przeszkadzania” pracownikowi w trakcie urlopu wypoczynkowego?
 • Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego między datą podpisania porozumienia, a ustania zatrudnienia?
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia? Ile urlopu bieżącego, a ile zaległego można udzielić?
 • Czy można udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia, gdy to pracownik wypowiedział umowę o pracę? Czy pracownik może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia?
 • Na jakich zasadach zwalnia się pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Zagadnienia praktyczne dotyczące uprawnień krwiodawców oraz zwolnień od pracy z innych tytułów, w szczególności:

 • Jakie są uprawnienia krwiodawców w okresie epidemii Covid-19? Jak powinno wyglądać poprawne dokumentowanie faktu oddania krwi lub jej składników?
 • Czy można trzymać w dokumentacji pracowniczej zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi przez pracownika?
 • Kto decyduje o dacie oddania krwi – pracodawca, czy pracownik?
 • Na jakich zasadach pracownik zwalnia się w celach prywatnych i jakie są ograniczenia w zakresie odpracowywania takich wyjść?
 • Na jakie śluby przysługuje urlop okolicznościowy?
 • Jak postępować z dokumentami dotyczącymi urlopów okolicznościowych? Czy można kopiować do akt wnioski o urlop okolicznościowy i dokumenty z urzędu stanu cywilnego?

Zagadnienia praktyczne dotyczące uprawnień rodzicielskich:

 • Jak się liczy czas trwania ciąży w sytuacji przedłużenia się umowy o pracę do dnia porodu?
 • Jak rozwiązuje się umowa na zastępstwo kiedy pracownik wraca do pracy po okresie korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich? (różne przypadki),
 • Na jakich zasadach pracownik występuje o urlop wychowawczy, a na jakich o zmniejszenie etatu w trakcie urlopu wychowawczego?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który wraca do pracy po urlopie rodzicielskim?

Praktyczne orzecznictwo, w szczególności:

 • Czy pracodawca może zakazać noszenia widocznych symboli religijnych lub światopoglądowych? (wyrok TS UE),
 • Czy kierownik musi egzekwować przestrzegania zasad współżycia społecznego przez swoich podwładnych? Czy kadra kierownicza musi zwracać pracownikom uwagę na nieprawidłowe zachowanie?
 • Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jeżeli nie był wcześniej karany karami porządkowymi?
 • Czy można zwolnić za polubienie określonych wpisów w portalach społecznościowych?
 • Jakie jest czas dla zakładowej organizacji związkowej na skonsultowanie zamiaru wypowiedzenia? jak poprawnie liczyć termin?
 • Czy można zwolnić za niezaakceptowanie porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia zaproponowanego przez pracodawcę?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za przewinienie z poprzedniego stosunku pracy u tego samego pracodawcy?
 • Jak się odróżnia porzucenie pracy od zwolnienia się bez wypowiedzenia?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do pracy i nieinformowaniu o posiadaniu zwolnienia lekarskiego?
 • Czy powierzenie pracy na 3 miesiąca pod koniec roku i na 3 miesiące na początku kolejnego roku kalendarzowego to nadużycie?
 • Jakie stanowisko pracy można zaproponować pracownikowi, który został zwolniony z art. 53 Kodeksu pracy i chce wrócić do pracy?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie z powodu rażącego niedbalstwa?
 • Czy możliwa jest blankietowa zgoda na potrącenia z wynagrodzenia?

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!