Prawo pracy – wybrane zagadnienia

O szkoleniu

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi i nietypowymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz omówienie planowanych zamin przepisów w 2022/2023 roku.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do działów kadr, HR, menadżerów, działów personalnych oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresy prawa pracy.

Program szkolenia

1. Nawiązanie stosunku pracy:

 • Informacje potrzebne menedżerom o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę:
  • Jakie pytania można zadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – celowość pytań, a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony prywatności kandydata do pracy
 • Jak wybrać najbardziej optymalną formę zatrudnienia korzystając z wachlarza rodzajów umów:
  • dostępność i zakres stosowania umowy na czas próbny
  • praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących umów na czas określony
  • umowy na zastępstwo
  • umowa na czas nieokreślony
 • obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
 • prawidłowe powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych
 • zasady przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, w tym skrócony okres archiwizacji akt pracowniczych 

2. Czas pracy – planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola:

 • gotowość a dyspozycyjność pracownika do wykonywania pracy
 • czym jest dyscyplina czasu pracy pracownika
 • wymiar czasu pracy
 • normy czasu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego
 • przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
 • ustalanie czasu pracy podległych pracowników w okresie rozliczeniowym, tworzenie i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy (harmonogramach)
 • monitorowanie pracy zdalnej przez pracodawcę
 • raportowanie pracy zdalnej przez pracownika
 • praca w porze nocnej
 • zarządzanie limitami nadgodzin:
  • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  • polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
  • rekompensowanie pracy w nadgodzinach
  • praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata
  • praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • czas wliczany i nie wliczany do czasu pracy – delegacja służbowa, szkolenia obowiązkowe i rozwojowe, badania lekarskie, spotkania integracyjne
 • dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
 • czas pracy pracownika niepełnosprawnego
 • czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających w imieniu pracodawcy
 • czas pracy pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe za zgodą / skierowaniem pracodawcy i bez
 • obowiązek pracownika potwierdzenia obecności w pracy (lista obecności, karta zegarowa) a ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia za pracę
 • jak unikać błędów w rozliczaniu czasu pracy – problemy z praktyki
 • obowiązki pracodawcy dotyczące tworzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy
 • problematyka różnorodnych form – papierowej, elektronicznej – prowadzenia dokumentacji czasu pracy

3. Urlopy pracownicze w 2022 roku – zasady, uprawnienia, szczególne przypadki:

 • planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • uprawnienia pracownika do pierwszego urlopu i kolejnych
 • udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie:
 • konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego
 • przesunięcie terminu urlopu
 • odwołanie pracownika z urlopu
 • szczególne przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika („wysłanie na urlop”)
 • specyfika regulacji wewnętrznych „urlopu na żądanie”
 • szczególne zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem:
  • urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy po zmianach
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
  • praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
  • opieka nad dzieckiem do lat 14 – wymiar godzinowy, podział zwolnienia na części
 • urlopy okolicznościowe oraz całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia pracowników od pracy
 • inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe i dodatkowe
 • skuteczność wnioskowania pracowników o poszczególne urlopy pracownicze

4. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych; wyłączenia odpowiedzialności w szczególnych przypadkach

 • kontrola zwolnień lekarskich prowadzona przez pracodawcę – uprawnienia, obowiązki
 • uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli ewidencji czasu pracy

5. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy:

 • wymogi i sankcje dla pracodawców i działów HR w zakresie ochrony prywatności kandydatów do pracy, pracowników i ich rodzin oraz współpracowników
 • praktyka wypełniania podstawowych obowiązków pracodawcy:
  • prawidłowego zatrudniania pracowników
  • organizowania i kierowania procesem pracy
  • ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP
  • zapewnienia socjalnych potrzeb pracowników
 • odpowiedzialność pracodawcy i konsekwencje prawne naruszeń na terenie zakładu pracy przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych
 • zabezpieczenie interesów pracodawcy przez stosowanie monitoringu – wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS
 • kontrola miejsc pracy, kontrola osobista, stanu trzeźwości a wymogi ochrony dóbr osobistych pracownika
 • procedury kontroli pracowników – zakres, tworzenie i wdrażanie
 • pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy

6. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji:

 • dyspozycja i podporządkowanie
 • lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej
 • obowiązek dbałości o dobro pracodawcy
 • obowiązek ochrony i konsekwencje przetwarzania danych osobowych
 • należyta staranność
 • odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:
  • wymogi formalne udzielenia kary porządkowej
  • sprzeciw od kary porządkowej
  • uznanie kary porządkowej za niebyłą
  • kara dyscyplinarna po postępowaniu dyscyplinarnym lub bez
 • odpowiedzialność materialna i warunki jej stosowania:
  • za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
  • wina umyślna i nieumyślna pracownika

7. Dyscyplinowanie pracowników:

 • prawne podstawy stosowania kontroli pracy jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy
 • wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia i możliwe skutki prawne odmowy)
 • dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, scenariusz rozmowy dyscyplinującej
 • prawne aspekty okresowej oceny podwładnych

8. Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa:

 • czasowa zmiana stanowiska lub miejsca pracy poleceniem służbowym
 • polecenie pracy zdalnej
 • zmiana warunków pracy lub płacy w ramach wypowiedzenia zmieniającego / porozumienia stron

9. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę:

 • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
 • kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy:
  • na mocy porozumienia stron
  • za wypowiedzeniem jednej ze stron
  • bez wypowiedzenia
  • wypowiedzeniem zmieniającym
 • z przyczyn niedotyczących pracownika
 • okresy wypowiedzenia, terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy
 • kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
  • ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna
  • wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika
 • kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat
 • przyczyny i uzasadnienie wypowiedzeń:
  • negatywna ocena pracy
  • utrata zaufania
  • działalność konkurencyjna
  • przyczyny niezawinione
  • uwzględnianie interesów pracodawcy
 • świadectwo pracy – treść, termin wystawienia, korekta błędów
 • terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

10. Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku
11. Wprowadzone oraz planowane zmiany w prawie pracy w 2022 roku:

 • kompleksowe uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy
 • uregulowanie zasad prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców
 • nowa regulacja podróży służbowych kierowców
 • uelastycznienie zatrudniania cudzoziemców na podstawie procedury uproszczonej
 • wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance)
  • urlop ojcowski, rodzicielski, opiekuńczy udzielany pracownikowi
  • regulacja usprawiedliwionej absencji pracownika jako czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych pracownika
  • elastyczna organizacja pracy pracującym rodzicom dzieci do lat 8
 • urlopy wypoczynkowe: zrównanie wymiaru dla wszystkich zatrudnionych, rezygnacja z 10-letniego stażu pracy
 • wdrożenie dyrektywy UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o sygnalistach)
 • wdrożenie dyrektywy UE 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (tzw. dyrektywa informacyjna)

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik, ukończyła także studia podyplomowe z ,,Psychologii zarządzania”. Doświadczony praktyk, od 2008 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, współpracuje z wieloma firmami, na co dzień zajmując się zagadnieniami związanymi z prawem pracy; w szczególności z zatrudnianiem i zwalnianiem, nawiązywaniem stosunku pracy, płacami, ubezpieczeniami społecznymi, a także zagadnieniami miękkiego HR. Autorka artykułów z zakresu prawa pracy na łamach „Naszego Forum”. Od 14 lat prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok

Zakopane

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
z zakwaterowaniem w 1-osobowym pokoju
2 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • parking
 • wyżywienie - 2 obiady oraz 2 kolacje
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę bez zakwaterowania
1 150
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Anvix Sp. z o.o.
31-511 Kraków
Rakowicka 10b/4
woj. małopolskie
Działamy dla Państwa już od 1989 toku. W tym okresie nasze wsparcie w procesie doskonalenia kwalifikacji swoich pracowników uzyskało ponad 6 000 firm. Jesteśmy jednym z założycieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jesteśmy elastyczni Dzięki wspó...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!