Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe: dochodzenie wierzytelności, postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianie przepisów - zgodnie z przepisami aktualnymi na 2023

O szkoleniu

Obowiązująca od 2016 roku Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje tzw. postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła istotne zmiany Prawa upadłościowego w zakresie uprawnień wierzycieli, zgłaszania wierzytelności i ich zaspakajania w postępowaniu upadłościowym.

Ostatnio wprowadzone zmiany:

 • Dnia 1 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności w zakresie udziału uczestników tych postępowań w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, składania i doręczeń pism procesowych za pośrednictwem tego rejestru, elektronicznego zgłaszania wierzytelności itp. Ponadto zmianie uległy przepisy Prawa restrukturyzacyjnego dotyczące postępowania o zatwierdzenie układu.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela,
 • omówienie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2021 r.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę:

 • jakie są zasady sporządzania pism procesowych i ich niezbędna treść,
 • jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
 • jakie są zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
 • jakie są aktualne zmiany w prawie upadłościowym oraz nowym prawie restrukturyzacyjnym.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Program szkolenia

Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia ogólne

 1. Skutki wejścia w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. przepisów o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ):
  1. funkcje KRZ
  2. obwieszczenia w KRZ
  3. Dokonywanie czynności procesowych przez wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych za pośrednictwem KRZ; doręczenia za pośrednictwem KRZ; Uzyskiwanie dokumentów sporządzanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem KRZ.
    
 2. Założenia i cele wprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 3. Przesłanki otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Definicja niewypłacalności.
 4. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnice i podobieństwa.
 5. Organy postepowań restrukturyzacyjnych.
 6. Uczestnicy postępowań. Dłużnik i wierzyciele.
 7. Nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca układu.
 8. Rada wierzycieli. Kompetencje rady wierzycieli.
 9. Spis wierzytelności:
  1. pojęcie i funkcje spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  2. sporządzanie spisu wierzytelności, forma spisu,
  3. dopuszczalność zaskarżania spisu wierzytelności; sprzeciw,
  4. skutki zatwierdzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  5. spis wierzytelności spornych,
  6. wstępny spis wierzytelności.
    

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ogólne zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego.

 1. Wierzytelności objęte układem i wierzytelności, których układ nie obejmuje.
 2. Propozycje układowe.
 3. Zgromadzenie wierzycieli.
 4. Głosowanie nad układem.
 5. Przyjęcie i zatwierdzenie układu.
 6. Skutki układu.
 7. Zmiana układu.
 8. Uchylenie i wygaśnięcie układu.
 9. Układ częściowy.
   

Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych. Zakończenie i umorzenie postepowania. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

 1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu po zmianach z 1 grudnia 2021 r.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe.
 3. Postępowanie układowe.
 4. Postępowanie sanacyjne.

Prawo upadłościowe

 1. Krajowy Rejestr Zadłużonych a postępowania upadłościowe.
 2. Definicja niewypłacalności.
 3. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Skutki zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Odpowiedzialność dłużnika i osób reprezentujących dłużnika.
 4. Wpływu stan zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 5. Skutki ogłoszenia upadłości. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego.
 6. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
 7. Zgłaszanie wierzytelności i lista wierzytelności:
  1. terminy zgłaszania wierzytelności, zgłaszanie wierzytelności za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych,
  2. sprawdzanie listy wierzytelności za pośrednictwem KRZ,
  3. zaskarżanie listy wierzytelności za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.
 8. Podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo:
  1. koszty postępowania upadłościowego i zobowiązania masy upadłości,
  2. kategorie zaspokojenia wierzytelności,
  3. oddzielny plan podziału,
  4. zaskarżanie planu podziału za pośrednictwem KRZ.
    

Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Sędzia sądu okręgowego. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!