Szkolenie

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in.: przepisy regulujące postępowanie restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe, w tym najnowsze zmiany w tych przepisach, prowadzenie i przebieg postępowań restrukturyzacyjnych, układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym, prawa i obowiązki wierzycieli, prowadzenie postępowania upadłościowego, skutki ogłoszenia upadłosći, podział funduszy.

Obowiązująca od 2016 roku Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje tzw. postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła istotne zmiany Prawa upadłościowego w zakresie uprawnień wierzycieli, zgłaszania wierzytelności i ich zaspakajania w postępowaniu upadłościowym.

Ostatnio wprowadzone zmiany:
Dnia 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy nowelizacji prawa upadłościowego w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej oraz innych przepisów Prawa upadłościowego (w tym, co do zgłaszania wierzytelności).
Dodatkowo 5 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. tarczę 4.0, która przewiduje między innymi nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Wprowadzone rozwiązanie ma obowiązywać do 30 czerwca 2021 r. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu udzielenie pomocy w wykonaniu przez dłużnika już istniejących zobowiązań, jednakże w uproszczonej procedurze. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne nie jest w pełni samodzielnym trybem, ale pewnego rodzaju modyfikacją postępowania o zatwierdzenie układu. Najważniejsza różnica polega na udzieleniu ochrony dłużnikowi przed prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz wypowiedzeniem mu kluczowych umów, z punktu widzenia prowadzonego przedsiębiorstwa, już na etapie postępowania przedsądowego.
Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela,
 • omówienie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 24 marca 2020 r.
 • omówienie najnowszych zmian wprowadzonych przez tarczę 4.0, mających na celu ochronę dłużnika, czyli uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę:

 • jakie są zasady sporządzania pism procesowych i ich niezbędna treść,
 • jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
 • jakie są zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
 • jakie są aktulane zmiany w prawie upadłościowym oraz nowym prawie restrukturyzacyjnym.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Program szkolenia

Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia ogólne.

 1. Założenia i cele wprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 2. Przesłanki otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Definicja niewypłacalności.
 3. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnice i podobieństwa.
 4. Krajowy Rejestr Zadłużonych.
 5. Organy postepowań restrukturyzacyjnych.
 6. Uczestnicy postępowań. Dłużnik i wierzyciele.
 7. Nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca układu.
 8. Rada wierzycieli. Kompetencje rady wierzycieli.
 9. Spis wierzytelności:
  1. pojęcie i funkcje spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  2. sporządzanie spisu wierzytelności, forma spisu,
  3. dopuszczalność zaskarżania spisu wierzytelności; sprzeciw,
  4. skutki zatwierdzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  5. spis wierzytelności spornych,
  6. wstępny spis wierzytelności.
    

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ogólne zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego.

 1. Wierzytelności objęte układem i wierzytelności, których układ nie obejmuje.
 2. Propozycje układowe.
 3. Zgromadzenie wierzycieli.
 4. Głosowanie nad układem.
 5. Przyjęcie i zatwierdzenie układu.
 6. Skutki układu.
 7. Zmiana układu.
 8. Uchylenie i wygaśnięcie układu.
 9. Układ częściowy.

Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych. Zakończenie i umorzenie postepowania. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

 1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe.
 3. Postępowanie układowe.
 4. Postępowanie sanacyjne.
 5. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Prawo upadłościowe z uwzględnieniem zmian w 2020 roku.

 1. Definicja niewypłacalności.
 2. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Skutki zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Odpowiedzialność dłużnika i osób reprezentujących dłużnika.
 3. Wpływu stan zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 4. Przygotowana likwidacja.
 5. Skutki ogłoszenia upadłości. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego.
 6. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
 7. Zgłaszanie wierzytelności i lista wierzytelności:
  1. terminy zgłaszania wierzytelności, forma i treść zgłoszenia,
  2. zaskarżanie listy wierzytelności.
    
 8. Podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo:
  1. koszty postępowania upadłościowego i zobowiązania masy upadłości,
  2. kategorie zaspokojenia – zmiany,
  3. oddzielny plan podziału.

Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

1 dzień (godz. 10.00-16.00)
2 dzień (godz. 09.00-15.00)

Prelegenci

Cytat

Sędzia sądu okręgowego. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 - 7 września 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 6 - 7 września 2021

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!