Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-wodne-2020-po-nowelizacji-i-jego-stosowanie-przy-realizacji-robot-budowlanych-oraz-przy-administrowaniu-obiektami-budowlanymi-72009-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Głównym celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu najnowszej wersji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedstawione zostanie najbardziej aktualna wersja ustawy uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (to już 9 zmiana ustawy !)
• Omówione zostaną kluczowe informacje na temat nowych rozporządzeń dotyczących wymaganej jakości odprowadzanych ścieków i wód opadowych oraz przedsięwzięć wymagających ocen wodno prawnych.
• W szczególności zwrócona będzie uwaga na zagadnienia i problematykę dotykającą jednostek projektujących i prowadzących roboty budowlane oraz deweloperów i administratorów obiektów budowlanych.
• Szkolenie umożliwić ma uzyskanie wiedzy niezbędnej do skompletowania decyzji wymaganych przepisami ustawy Prawo wodne.
• W trakcie przedstawione będą zagadnienia, które do chwili obecnej budzą wciąż wątpliwości i problemy w stosowaniu. Szkolenie ma umożliwić ich wyjaśnienie, rozwiązanie w tym poprzez dyskusje ze szkolącymi.
• Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienia związane z wykonaniem i utrzymaniem tzw. urządzeń wodnych odprowadzaniem ścieków i poborem wód oraz opłatami za usługi wodne.

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy szkolenia uzyskają opartą na omówionych w jego trakcie przykładach wiedzę jak radzić sobie z problemami stosowania najnowszej wersji ciągle zmienianej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Forma szkolenia umożliwia aktywne zadawanie przez uczestników pytań tym samym pozwala na zindywidualizowane uzupełnienie i pogłębienie wiedzy przez uczestników.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
• Pracowników administracji (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych),
• Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
• Zarządców i właścicieli urządzeń wodnych,
• Inwestorów, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, biur projektowych, Kierowników Projektów, których dotyczą omawiane tematy,
• Specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż,
• Osób zainteresowanych problematyką

Program szkolenia:

1. Wody Polskie – podział kompetencji i kluczowe zadania.
• Jak wygląda obecnie zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich, do kogo kierować wnioski, kto rozpatruje odwołania?
• Na ile zmieniły się kompetencje Wód Polskich.

2. Pojęcie wody i wód.
• Jak ustawa tłumaczy pojęcie wód a jak wody?
• Istotne dla branży budowlanej różnice pomiędzy wodą w jeziorze, rzece i rowie.

3. Problemy ustalania własności wód i gruntów pod wodami.
• Kto jest właścicielem wody powierzchniowej a kto podziemnej, czyja jest woda w stawie.
• Zmieniane zasady obrotu gruntami pod wodami, jak uregulować korzystanie z gruntów związanych z wodami.

4. Granica pomiędzy wodą a lądem - linia brzegowa.
• Do czego potrzebujemy przebiegu linii brzegu, jak jest ona dziś wyznaczana?

5. Aktualne brzmienie pojęć związanych z korzystaniem z wód oraz usługami wodnymi, spodziewane zmiany.
• Jak prawidłowo powiązać zapisy Prawa wodnego dotyczące korzystania z usług wodnych i korzystania z wód z prowadzoną działalnością.

6. Urządzenia wodne w świetle aktualnych przepisów ustawy Prawo wodne.
• Jakie obiekty budowlane zaliczamy do urządzeń wodnych?
• Czy studnia chłonna to urządzenie wodne?
• Kto odpowiada za utrzymanie urządzeń wodnych.
• Rowy i wyloty kanalizacji jako urządzenia wodne.

7. Pojęcie ścieków o raz wód opadowych i roztopowych, podstawowe zasady postępowania.
• Jak wyglądają najważniejsze ograniczenia w odprowadzaniu ścieków?
• Gdzie i kiedy nie wolno odprowadzać wód opadowych i roztopowych?
• Jakie są kluczowe zapisy nowego rozporządzenia w sprawie jakości odprowadzanych ścieków i wód opadowych.

8. Zgody wodnoprawne decyzje i zgłoszenia niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia) oraz administrowania obiektami budowlanymi, zasady ich uzyskiwania, dokonywania.
• Jak wygląda w chwili obecnej zakres koniecznych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń?
• Jak wyglądają najnowsze zmiany wymagań dotyczących pozwoleń wodno prawnych?
• Które pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne są najczęściej wymagane dla wykonania i administrowania obiektami budowlanymi.
• Jak wygląda podstawowa zawartość pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawnego.

9. Ocena wodnoprawna a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
• Na czym polega dokonywanie ocen wodnoprawnych?
• Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępuje ocenę wodnoprawną?
• Jakie inwestycje wskazano w rozporządzeniu dotyczącym przedsięwzięć wymagających ocen wodnoprawnych.
• Kiedy oddziaływanie obiektu budowlanego (lub towarzyszącej mu infrastruktury) na cele środowiskowe może zablokować jego wykonanie?

10. Obowiązkowe pomiary – wymogi dla odprowadzających ścieki i pobierających wodę.
• Czy każdy posiadacz pozwolenia wodnoprawnego w tym administrator obiektu budowlanego musi prowadzić pomiary?
• Gdzie i kiedy przesyłać wyniki pomiarów?

11. Opłaty za usługi wodne – aktualne problemy i wyzwania dotyczące stosowania zmienianego systemu.
• Jakie opłaty za usługi wodne dotyczą obecnie podmiotów eksploatujących obiekty budowlane?
• Jak długo skąpać będziemy oświadczenia o opłatach za usługi wodne do Wód Polskich?
• Kiedy składać reklamacje?
• Czy istnieją sposoby na obniżenie wysokości naliczanych opłat?
• Kiedy i komu grożą opłaty podwyższone?

Informacje o prelegentach:

mgr Mariusz DykaEkspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, doświadczony trener oraz ekspert z zakresu ochrony środowiska w aspekcie zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami.

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Od 1995 r. do chwili obecnej pracownik administracji. W latach 1995-1999 pracownik administracji rządowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziale ds. Odpadów, stanowisko inspektora wojewódzkiego. Obecnie (od 2002 r.) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powołany na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach.

Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Prowadzi działalność dydaktyczno-szkoleniową od czasów pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
W szkoleniach zwraca się uwagę na praktyczny aspekt stosowania przepisów dla uzyskiwania zezwoleń i spełnienia innych wymogów egzekwowanych przez organy administracji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia.

Wydarzenie: Prawo wodne 2020 po nowelizacji i jego stosowanie przy realizacji robót budowlanych oraz przy administrowaniu obiektami budowlanymi