Prawo wodne 2020 po nowelizacji i jego stosowanie przy realizacji robót budowlanych oraz przy administrowaniu obiektami budowlanymi

O szkoleniu

• Głównym celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu najnowszej wersji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedstawione zostanie najbardziej aktualna wersja ustawy uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (to już 9 zmiana ustawy !)
• Omówione zostaną kluczowe informacje na temat nowych rozporządzeń dotyczących wymaganej jakości odprowadzanych ścieków i wód opadowych oraz przedsięwzięć wymagających ocen wodno prawnych.
• W szczególności zwrócona będzie uwaga na zagadnienia i problematykę dotykającą jednostek projektujących i prowadzących roboty budowlane oraz deweloperów i administratorów obiektów budowlanych.
• Szkolenie umożliwić ma uzyskanie wiedzy niezbędnej do skompletowania decyzji wymaganych przepisami ustawy Prawo wodne.
• W trakcie przedstawione będą zagadnienia, które do chwili obecnej budzą wciąż wątpliwości i problemy w stosowaniu. Szkolenie ma umożliwić ich wyjaśnienie, rozwiązanie w tym poprzez dyskusje ze szkolącymi.
• Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienia związane z wykonaniem i utrzymaniem tzw. urządzeń wodnych odprowadzaniem ścieków i poborem wód oraz opłatami za usługi wodne.

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy szkolenia uzyskają opartą na omówionych w jego trakcie przykładach wiedzę jak radzić sobie z problemami stosowania najnowszej wersji ciągle zmienianej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Forma szkolenia umożliwia aktywne zadawanie przez uczestników pytań tym samym pozwala na zindywidualizowane uzupełnienie i pogłębienie wiedzy przez uczestników.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do:
• Pracowników administracji (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych),
• Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
• Zarządców i właścicieli urządzeń wodnych,
• Inwestorów, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, biur projektowych, Kierowników Projektów, których dotyczą omawiane tematy,
• Specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż,
• Osób zainteresowanych problematyką

Program szkolenia

1. Wody Polskie – podział kompetencji i kluczowe zadania.
• Jak wygląda obecnie zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich, do kogo kierować wnioski, kto rozpatruje odwołania?
• Na ile zmieniły się kompetencje Wód Polskich.

2. Pojęcie wody i wód.
• Jak ustawa tłumaczy pojęcie wód a jak wody?
• Istotne dla branży budowlanej różnice pomiędzy wodą w jeziorze, rzece i rowie.

3. Problemy ustalania własności wód i gruntów pod wodami.
• Kto jest właścicielem wody powierzchniowej a kto podziemnej, czyja jest woda w stawie.
• Zmieniane zasady obrotu gruntami pod wodami, jak uregulować korzystanie z gruntów związanych z wodami.

4. Granica pomiędzy wodą a lądem - linia brzegowa.
• Do czego potrzebujemy przebiegu linii brzegu, jak jest ona dziś wyznaczana?

5. Aktualne brzmienie pojęć związanych z korzystaniem z wód oraz usługami wodnymi, spodziewane zmiany.
• Jak prawidłowo powiązać zapisy Prawa wodnego dotyczące korzystania z usług wodnych i korzystania z wód z prowadzoną działalnością.

6. Urządzenia wodne w świetle aktualnych przepisów ustawy Prawo wodne.
• Jakie obiekty budowlane zaliczamy do urządzeń wodnych?
• Czy studnia chłonna to urządzenie wodne?
• Kto odpowiada za utrzymanie urządzeń wodnych.
• Rowy i wyloty kanalizacji jako urządzenia wodne.

7. Pojęcie ścieków o raz wód opadowych i roztopowych, podstawowe zasady postępowania.
• Jak wyglądają najważniejsze ograniczenia w odprowadzaniu ścieków?
• Gdzie i kiedy nie wolno odprowadzać wód opadowych i roztopowych?
• Jakie są kluczowe zapisy nowego rozporządzenia w sprawie jakości odprowadzanych ścieków i wód opadowych.

8. Zgody wodnoprawne decyzje i zgłoszenia niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia) oraz administrowania obiektami budowlanymi, zasady ich uzyskiwania, dokonywania.
• Jak wygląda w chwili obecnej zakres koniecznych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń?
• Jak wyglądają najnowsze zmiany wymagań dotyczących pozwoleń wodno prawnych?
• Które pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne są najczęściej wymagane dla wykonania i administrowania obiektami budowlanymi.
• Jak wygląda podstawowa zawartość pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawnego.

9. Ocena wodnoprawna a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
• Na czym polega dokonywanie ocen wodnoprawnych?
• Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępuje ocenę wodnoprawną?
• Jakie inwestycje wskazano w rozporządzeniu dotyczącym przedsięwzięć wymagających ocen wodnoprawnych.
• Kiedy oddziaływanie obiektu budowlanego (lub towarzyszącej mu infrastruktury) na cele środowiskowe może zablokować jego wykonanie?

10. Obowiązkowe pomiary – wymogi dla odprowadzających ścieki i pobierających wodę.
• Czy każdy posiadacz pozwolenia wodnoprawnego w tym administrator obiektu budowlanego musi prowadzić pomiary?
• Gdzie i kiedy przesyłać wyniki pomiarów?

11. Opłaty za usługi wodne – aktualne problemy i wyzwania dotyczące stosowania zmienianego systemu.
• Jakie opłaty za usługi wodne dotyczą obecnie podmiotów eksploatujących obiekty budowlane?
• Jak długo skąpać będziemy oświadczenia o opłatach za usługi wodne do Wód Polskich?
• Kiedy składać reklamacje?
• Czy istnieją sposoby na obniżenie wysokości naliczanych opłat?
• Kiedy i komu grożą opłaty podwyższone?

Czas trwania

9:30-14:30

Prelegenci

mgr Mariusz DykaEkspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, doświadczony trener oraz ekspert z zakresu ochrony środowiska w aspekcie zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami.

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Od 1995 r. do chwili obecnej pracownik administracji. W latach 1995-1999 pracownik administracji rządowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziale ds. Odpadów, stanowisko inspektora wojewódzkiego. Obecnie (od 2002 r.) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powołany na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach.

Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Prowadzi działalność dydaktyczno-szkoleniową od czasów pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
W szkoleniach zwraca się uwagę na praktyczny aspekt stosowania przepisów dla uzyskiwania zezwoleń i spełnienia innych wymogów egzekwowanych przez organy administracji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

bd.

Katowice

bd.

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
za 1 os.
430
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!