Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

O szkoleniu

W trakcie szkolenia omówimy m.in.: zakres stosowania przepisów ustawy, kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (rodzaje korzystania z wód i usług wodnych, rodzaje urządzeń) a kiedy zgłoszenie wodnoprawne, rodzaje inwestycji i działań wymagające uzyskania oceny wodnoprawnej, sytuacje, w których można wystąpić o przyrzeczenie wodnoprawne i co ono gwarantuje, wymagania odnoszące się do zabudowy oraz zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, sytuacje, w których następuje zmiana stosunków wodnych na gruncie, kiedy wstępuje się w prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego a kiedy i na jakich warunkach można przejąć prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, możliwość przedłużenia czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, jakie obowiązki mogą być nałożone na zakład po zakończeniu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Cele szkolenia:
omówienie zmian wprowadzanych kolejnymi ustawami o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, w tym ustawą z dnia 11 września 2019 r.,
usystematyzowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie się z najnowszymi zmianami w Prawie wodnym, pomoc w wyjaśnieniu praktycznych sytuacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy poznają:

 • regulacje organizacyjne i prawne obowiązujące od 01.01.2018 r.,
 • zmiany wprowadzone kolejnymi ustawami o zmianie ustawy Prawo wodne, w tym wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.
 • podstawowe informacje dotyczące przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Prawa wodnego z 2017 r. (m.in. w sprawie szczegółowego zakresu wymagań i warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; w sprawie rodzajów inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej),
 • przykłady stosowania nowych przepisów w praktyce.

Na szkoleniu mają Państwo możliwość skonsultowania z wykładowcą konkretnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej. Postaramy się wyjaśnić Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy organów administracji terenowej i rządowej,
 • pracownicy przedsiębiorstw i biur sporządzających operaty wodnoprawne, których dotyczą omawiane regulacje.

Program szkolenia

 1. Zasady ogólne nowej ustawy:
  • zakres stosowania,
  • podział na dorzecza i regiony wodne,
  • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
  • wyrażenia ustawowe,
  • podział wód oraz jednolite części wód.
    
 2. Korzystanie z wód:
  • rodzaje korzystania z wód,
  • usługi wodne,
  • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
  • zmiany terminów wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
  • wody wykorzystywane do kąpieli – kąpieliska.
    
 3. Ochrona wód:
  • cele ochrony wód i cele środowiskowe,
  • zasady ochrony wód,
  • ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych,
  • kto i kiedy jest zobowiązany do opracowania analizy ryzyka.
    
 4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym:
  • zmiany dotyczące realizacji ochrony przeciwpowodziowej,
  • planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • warunki dla planowanej zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zawarte w przepisach wykonawczych,
  • pozwolenia wodnoprawne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • zakazy wykonywania prac na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych.
    
 5. Budownictwo wodne i melioracje wodne:
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
  • obiekty i roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach,
  • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
  • urządzenia melioracji wodnych.
    
 6. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:
  • własność wód i obowiązki ich właścicieli w zakresie utrzymywania wód,
  • linia brzegu i zasady jej ustalania,
  • organy wykonujące prawa właścicielskie,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych wodami,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz urządzeń wodnych,
  • rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona.
    
 7. Zgoda wodnoprawna:
  • rodzaje zgód wodnoprawnych,
  • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
  • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
  • czym jest instrukcja gospodarowania wodą i kiedy jest wymagana,
  • obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • strony w postępowaniu wodnoprawnym,
  • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
  • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa,
  • przypadki, w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
  • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • obowiązki nakładane po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia,
  • możliwość przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na inny zakład,
  • podstawowe zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych,
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • obowiązujące terminy,
  • warunki wniesienia sprzeciwu,
  • możliwość nałożenia obowiązku wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
  • ocena wodnoprawna,
  • przypadki, w których ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko,
  • rodzaje inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej określone w przepisach wykonawczych,
  • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne,
  • dokumenty wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego.
    
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza:
  • odszkodowania w trybie administracyjnym,
  • rodzaj odszkodowań przysługujących w trybie cywilnym,
  • organy właściwe w sprawach odszkodowań.
    
 9. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.

Czas trwania

2 dni robocze, poniedziałek i piątek, 10.00-16.00

Prelegenci

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 14-17 październik 2022
Online 9-12 grudzień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!