Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

O szkoleniu

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy w Prawa wodnego.

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się ze zmianami, w tym również z 2022 roku, z wykładnią przepisów ustawy, a także będzie pomocny w wyjaśnieniu praktycznych sytuacji, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy poznają:

 • aktualne przepisy oraz zmiany wprowadzane kolejnymi ustawami o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw,
 • interpretację tych przepisów prezentowaną przez Wody Polskie,
 • podstawowe informacje dotyczące przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Prawa wodnego z 2017 r. (m.in. w sprawie szczegółowego zakresu wymagań i warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; w sprawie rodzajów inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej),
 • przykłady stosowania nowych przepisów w praktyce.

Na szkoleniu mają Państwo możliwość skonsultowania z wykładowcą konkretnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej. Postaramy się wyjaśnić Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy organów administracji terenowej i rządowej,
 • pracownicy przedsiębiorstw i biur sporządzających operaty wodnoprawne, których dotyczą omawiane regulacje.

Program szkolenia

Zasady ogólne nowej ustawy:

 • zakres stosowania,
 • podział na dorzecza i regiony wodne,
 • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
 • wyrażenia ustawowe.

Korzystanie z wód:

 • rodzaje korzystania z wód,
 • usługi wodne,
 • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
 • terminy wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
 • kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne.

Ochrona wód:

 • cele ochrony wód i cele środowiskowe,
 • zasady ochrony wód,
 • ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych,
 • kto i kiedy jest zobowiązany do opracowania analizy ryzyka.

Oczyszczanie ścieków komunalnych - aglomeracje; z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Zarządzanie ryzykiem powodziowym:

 • realizacja ochrony przeciwpowodziowej,
 • planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • pozwolenia wodnoprawne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • zakazy wykonywania prac na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych.

Budownictwo wodne i melioracje wodne:

 • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
 • obiekty i roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach,
 • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
 • urządzenia melioracji wodnych.

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:

 • własność wód i obowiązki ich właścicieli w zakresie utrzymywania wód,
 • linia brzegu i zasady jej ustalania,
 • zasób nieruchomości Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych wodami,
 • zasób nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz urządzeń wodnych. 

Rodzaje zgód wodnoprawnych.

Podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych:

 • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
 • czym jest instrukcja gospodarowania wodą i kiedy jest wymagana,
 • obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
 • strony w postępowaniu wodnoprawnym,
 • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
 • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa,
 • przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
 • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
 • obowiązki związane ze stwierdzeniem wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia,
 • następstwo prawne,
 • możliwość przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na inny zakład. 

Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego:

 • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne,
 • wymagana dokumentacja. 

Podstawowe zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych:

 • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
 • przypadki wniesienia sprzeciwu,
 • możliwość nałożenia obowiązków wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

Podstawowe zasady dotyczące ocen wodnoprawnych:

 • przypadki w których ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko; 
 • rozporządzenie o rodzajach inwestycji i działań wymagających oceny wodnoprawnej.

Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów. 

Czas trwania

2 dni, (pt.-pon.) godz. 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!