Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-wodne-najwazniejsze-regulacje-prawne-oraz-ich-praktyczne-zastosowanie-z-uwzglednieniem-zmian-wprowadzonych-ustawa-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-71554-id754

Informacje o szkoleniu

 • Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r.


  ID szkolenia: 71554
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Rolnictwo, środowisko
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
  bd.
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10.00 - 15.30
  Dzień 2: 09.00 - 14.30
 • Organizator szkolenia:

  J.G. Training
  Olesińska 21
  02-548 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
J.G. Training
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu zostaną omówione znaczące zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw.
Prawo wodne w ostatnim czasie zmieniało się w sposób bardzo dynamiczny. Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli usystematyzować posiadaną wiedzę w tym zakresie, a także zapoznać się z najnowszymi zmianami w Prawie wodnym.
Na szkoleniu omówimy m.in.:
• regulacje organizacyjne i prawne obowiązujące od 01.01.2018 r.,
• przepisy wykonawcze wydane na podstawie nowej ustawy (m.in. w sprawie opłat za usługi wodne),
• przykłady stosowania nowych przepisów w praktyce,
• zmiany wprowadzone nowelizacją z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne,
• zmiany, które pojawiły się jesienią 2018 – przyrzeczenie wodnoprawne i projekt rozporządzenia o warunkach realizacji obiektów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
• zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw,
• podstawowe informacje dotyczące wydanych ostatnio przepisów wykonawczych do ustawy.
Na szkoleniu mają Państwo możliwość skonsultowania z wykładowcą konkretnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej. Postaramy się wyjaśnić Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie polecamy:
- pracownikom organów administracji terenowej i rządowej,
- pracownikom przedsiębiorstw i biur sporządzających operaty wodnoprawne, których dotyczą omawiane regulacje.

Program szkolenia:

DZIEŃ I
część I (godz. 10.00 – 11.30)
1. Zasady ogólne nowej ustawy:

• zakres stosowania.
• podział na dorzecza i regiony wodne,
• organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
• wyrażenia ustawowe,
• podział wód oraz jednolite części wód.

część II (godz. 11.45 – 13.15)

2. Korzystanie z wód:

• rodzaje korzystania z wód,
• usługi wodne,
• obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
• terminy wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
• wody wykorzystywane do kąpieli – kąpieliska.

3. Ochrona wód:

• cele ochrony wód i cele środowiskowe,
• zasady ochrony wód,
• ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych,
• kto i kiedy jest zobowiązany do opracowania analizy ryzyka.

część III (godz. 14.00 – 15.30)

4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym:

• zmiany w realizacji ochrony przeciwpowodziowej,
• planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
• pozwolenia wodnoprawne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
• zakazy wykonywania prac na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych,
• projekt rozporządzenia o warunkach dla planowanej zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

5. Budownictwo wodne i melioracje wodne:

• obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
• obiekty i roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach,
• urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
• zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych.

DZIEŃ II
część I (godz. 09.00 - 10.30)

6. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:

• własność wód i obowiązki ich właścicieli w zakresie utrzymywania wód,
• linia brzegu i zasady jej ustalania,
• organy wykonujące prawa właścicielskie,
• zasób nieruchomości Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych wodami,
• zasób nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz urządzeń wodnych,
• instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
• opłaty za usługi wodne,
• rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona,
• terminy wejścia w życie opłat.

7. Zarządzanie wodami:

• planowanie w gospodarowaniu wodami,
• cele środowiskowe jednolitych części wód,
• system informacyjny w gospodarowaniu wodami,
• kontrola gospodarowania wodami,
• monitoring wód.

część II (godz. 10.45 – 12.15)

8. Władza wodna:

• minister właściwy ds. gospodarki wodnej,
• służby państwowe.

9. Zgoda wodnoprawna:

• rodzaje zgód wodnoprawnych,
• podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
• dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
• obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
• strony w postępowaniu wodnoprawnym,
• ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
• możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa,
• przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
• stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
• obowiązki związane ze stwierdzeniem wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia,
• możliwość przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na inny zakład,
• podstawowe zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych,
• dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
• obowiązujące terminy,
• warunki wniesienia sprzeciwu,
• możliwość ustalenia wymagań w zakresie gospodarowania wodami,
• ocena wodnoprawna,
• przypadki, w których ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko,
• czym jest przyrzeczenie wodnoprawne;
• dokumenty wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego.

część III (godz. 13.00 – 14.30)

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza:

• odszkodowania w trybie administracyjnym,
• rodzaj odszkodowań przysługujących w trybie cywilnym,
• organy właściwe w sprawach odszkodowań.

11. Przepisy przejściowe i dostosowujące.

12. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.

Informacje o prelegentach:

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1190,00 zł + 23% VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Cena 1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na górze strony.

Wydarzenie: Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r.