PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O szkoleniu

Data: 15-16 czerwca 2011, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, HOTEL PORTOS, ul. Mangalia 3a
Cena: 580 zł Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gmin/starostw oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych zajmujący się zamówieniami publicznymi, odpowiedzialni za przygotowanie, realizację i dokumentowanie procedur. Na szkolenie zapraszamy zarówno nowych pracowników urzędu jak i tych, którzy chcieliby pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę.

Program szkolenia

I dzień – 15 CZERWCA 2011
1. Ustawa Prawo zamówień publicznych i akty okołoustawowe – umocowanie prawne. Zestawienie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonującym systemem zamówień publicznych – wprowadzenie.
2. Akty wykonawcze –wzory ogłoszeń, wzór protokołu, katalog dokumentów podmiotowych.
3. Zasady udzielania zamówień publicznych.
4. Wyłączenia ustawowe na mocy art. 4 ustawy. Zastosowanie wyłączeń częściowych na mocy art. 5 ustawy.
5. Kwoty progowe w zamówieniach publicznych - zależność procedur od przedmiotu zamówienia i jego wartości.
6. Szacowanie wartości zamówień publicznych, sumowanie zamówień publicznych. Dzielenie zamówień.
7. Dyscyplina finansów publicznych a realizacja zamówień poniżej kwoty progowej 14 000 euro – omówienie regulacji wewnętrznych
8. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa wszczęcia postępowania): rola Kierownika Zamawiającego, Komisji Przetargowej oraz innych osób.
9. Opis przedmiotu zamówienia:
- Wpływ opisu przedmiotu zamówienia na przebieg postępowania, prowadzenie oceny ofert – warsztaty,
- Rola wspólnego słownika zamówień publicznych
10. Tryby udzielania zamówień publicznych - tryby podstawowe, tryby obarczone przesłankami zastosowania trybu. Wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę i zamówienia z wolnej ręki - warsztaty.

II dzień- 16 CZERWCA 2011
1. Dokumentacja z postępowań, w odniesieniu do kwoty i trybu zamówienia – obowiązki ustawowe
2. Ogłoszenia w postępowaniach – zasady publikacji . Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jako nowy rodzaj ogłoszenia
3. Zaproszenia do udziału w postępowaniu
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zasady sporządzania w odniesieniu do kwot i trybu udzielenia zamówienia publicznego.
5. Warunki udziału w postępowania a Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający - warsztaty
6. Wymagania dotyczące złożenia ofert. Termin związania ofertą.
7. Wadium – formy wniesienia, zwrot wadium, zatrzymanie wadium przez Zamawiającego.
8. Analiza ofert w stosunku do zapisów SWIZ – nieprawidłowości. Rażąco niska cena w trakcie badania i oceny ofert -warsztaty
9. Wybór oferty najkorzystniejszej
10. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Nowy wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
11. Konstrukcja i dopuszczalna forma protokołu postępowania.
12. Nowe zapisy protokołu postępowania – klauzule odpowiedzialności poszczególnych osób za poszczególne czynności w postępowaniu.
13. Odzwierciedlenie kluczowych czynności w protokole z postępowania.
14. Zasady sporządzania protokołu postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia (wzór ZP-PN, ZP-PO, ZP-NO, ZP-DK, ZP-NBO, ZP-WR, ZP-ZOC, ZP-DSZ).
15. Unieważnienie postępowania
16. Umowy w zamówieniach publicznych – zawieranie i ich specyfika, zapisy umów odnośnie wynagrodzenia, zmiany umowy, nieważność umowy -konsekwencje i skutki prawne
17. Środki ochrony prawnej jako forma kontroli zamówień publicznych ze strony Wykonawców.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Specjalistka w zakresie prawa zamówień publicznych – od 2004 roku przeprowadziła w całej Polsce ponad 400 szkoleń z tej tematyki, głównie dla pracowników samorządów terytorialnych. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów, między innymi w ramach SPO RZL, ZPORR, EQUAL, POKL. Obecnie współpracuje w szczególności z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie całego kraju. Ponadto realizuje zadania w zakresie pozyskiwania środków wspólnotowych na realizacje zadań inwestycyjnych oraz doradczo-szkoleniowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Portos

Warszawa

Mangalia 3a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji
580
Cena zawiera:
  • W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, poczęstunek oraz przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 10 czerwca 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!