Prawo zamówień publicznych dla zamawiających medycznych - aktualne przepisy uwzględniające specyfikę branży na przykładach, ćwiczeniach i case study.

O szkoleniu

Jesteś zamawiającym pracującym w branży medycznej? Świetnie się składa! Mamy szkolenie dedykowane Twoim potrzebom! Podczas szkolenia omówimy postępowanie od A do z, a każdy etap z uwzględnieniem Twoich potrzeb. Zaczniemy od ustalania wartości zamówienia, omówimy OPZ, przedmiotowe środki dowodowe, a następnie płynnie przejdziemy do tematu badania ofert. Ta tematyka sprawia najwięcej problemów większości zamawiającym. Na koniec zostawimy sobie omówienie umów, bo jest to bardzo ważny temat, przy którym powstaje wiele problemow i pytań.

A na pytania odpowie Ekspert. Jeden z Waszych ulubionych. To co - zainteresowany - zgłoś się :)

Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane dla wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

1) Ustalenie wartości zamówienia.

 1. Sposoby ustalenia wartości zamówienia na leki i sprzęt medyczny;
 2. Zasady agregacji zamówień – kiedy mamy do czynienia z zamówieniem, a kiedy zamówieniami;
 3. Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
 4. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
 5. Części zamówienia o wartości poniżej 80 000 EUR dostawy/usługi lub 1 mln EUR robót budowlanych, stanowiące jednocześnie mniej niż 20% wartości całego zamówienia – stosowanie art. 30 ust 4 w praktyce;
 6. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na pakiety.

2) Opis Przedmiotu Zamówienia:

 1. Co oznacza „uczciwa konkurencja” i kiedy opis przedmiotu jej nie spełnia?
 2. Użycie znaków towarowych, patentów i pochodzenia konkretnego produktu – czy można użyć nazwy własnej przy opisie przedmiotu zamówienia na leki?
 3. Równoważność przy opisie przedmiotu zamówienia.
 • Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
 • Udowodnienie równoważności przez wykonawcę:
 • Dlaczego musi nastąpić na etapie składania ofert?
 • Czy może nastąpić poprzez wskazanie linku do strony internetowej zawierającej dane oferowanego produktu?
 • Czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca?

Ustawa o wyrobach medycznych, a opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych.

3) Przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Czy karta katalogowa lub zaświadczenie o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych składana w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawiona po terminie składania ofert?
 2. Wezwanie do ponownego złożenia lub uzupełnienia podmiotowego środka dowodowego – czy zamawiający może wyznaczać Wykonawcy dowolny termin na zrealizowanie wezwania, różne terminy wyznaczane różnym Wykonawcom i dopuszczalność zmiany pierwotnie wyznaczonego terminu na wniosek Wykonawcy?
 3. Przedmiotowy środek dowodowy żądany od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona lub przed zawarciem umowy;
 4. Różnice pomiędzy podmiotowymi, a przedmiotowymi środkami dowodowymi.

4) Badanie ofert

Kiedy upływa wyznaczony termin na złożenie dokumentów wyznaczony do godziny 12:00 – czy dokument dostarczony o godzinie 12:00 i 48 sekund jest złożony w terminie?

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny:

 • Co to jest rażąco niska cena?
 • Czy oferta z ceną niższą o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert zawsze wymaga wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
 • Czym są istotne części składowe i dlaczego nie tylko cena całkowita oferty podlega badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny?
 • Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
 • Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?

Obowiązek odrzucenia oferty, złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
 • Jak traktować manipulacje cenowe dokonywane przez wykonawcę polegające na celowym przerzucaniu część kosztów np. z prawa opcji, do podstawowego zakresu zamówienia?
 • Składanie ofert „na słupa”.

Poprawianie omyłek.

 • Inna omyłka – kiedy istotnie nie zmienia treści oferty?
 • Kiedy mamy do czynienia z omyłką, a kiedy błędem w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem oferty?
 • Czym jest oczywistość omyłki?
 • Jak rozumieć zapis „z uwzględnieniem konsekwencji dokonywanych poprawek”?

5) Wybrane elementy związane z umowami o zamówienie publiczne.

Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne:

 • Różnica pomiędzy waloryzacją wynikającą z przepisu art. 436 i art. 439.
 • Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie cena świadczenia jest zmienna (np. dostawa energii elektrycznej czy gazu)? 
 • Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
 • Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać waloryzację?
 • Jak ustalić poziom zmiany cen uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia?
 • Metody zmiany waloryzacji:
 • Uproszczona;
 • Szczegółowa;
 • Koszykowa;
 • Klauzule i wskaźniki waloryzacyjne;

Fakultatywne klauzule waloryzacyjne:

 • Jak konstruować klauzule umożliwiające zmianę umowy?
 • Czy można przewidzieć zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy?

Zmiany umowy w sprawie zamówienia w tym nowe wymagania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

 • Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?
 • Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 • Zmiany niskowartościowe;
 • Relacja pomiędzy art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r., a art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – czy powołanie się na art. 48 wymaga publikacji w BZP lub przekazania UPUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia?

Kontrowersje przy zapisach w umowach o zamówienie publiczne:

 • Klauzula umożliwiająca dowolne rozwiązywanie umowy przez jej strony;
 • Czy zmiana elementu będącego przedmiotem oceny w kryteriach oceny ofert jest dopuszczalna?
 • Kiedy zmiana umowy jest nieistotna?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!