Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-zamowien-publicznych-po-nowelizacji-z-dnia-29-sierpnia-2014-r-58889-id8286

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 29 sierpnia 2014 r.


  ID szkolenia: 58889
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Hotel Novotel
  3 maja 31
  Szczecin
  woj. zachodniopomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 18-19.09.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po powrocie z wakacji Zamawiających, jak również Wykonawców czeka dużo pracy w związku z uchwaloną nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dotyka ona najbardziej newralgicznych, a zarazem najtrudniejszych w praktycznej realizacji elementów zamówień publicznych:

rażąco niskiej ceny
kryteriów oceny ofert
zasad polegania za zasobach podmiotów trzecich

Z danych UZP wynika, iż 92% postępowań w Polsce prowadzonych jest z zastosowaniem jedynego kryterium najniższej ceny. Tymczasem nowelizacja znacznie ogranicza stosowanie jedynego kryterium ceny. Zamawiający zobowiązani będą wyjść poza kryterium najniższej ceny tworząc SIWZ.

Wykonawcy będą z kolei musieli się zmierzyć z decyzją ustawodawcy o obowiązku uwzględniania w cenie ofertowej kosztów pracy uwzględniających minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto nie będzie juz można tak łatwo utajniać elementów swojej oferty.

O zmianach, jak zwykle z dokładnym omówieniem celu ich wprowadzenia i propozycją sposobu prawidłowego wdrożenia dowiedzią się Państwo na szkoleniach prowadzonych przez ekspertów APEXnet uczestniczących w pracach Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy.

Szkolenie skierowane jest do:

Zamawiający i Wykonawcy

Program szkolenia:

Ułatwienia w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe:

eliminacja przepisu określającego warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym
zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne

Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Ocena rzetelności i efektywności wykonawcy:

rezygnacja z przesłanek wykluczenia wykonawców opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp
przypadki zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
źródła oceny rzetelności i efektywności
prawo rehabilitacji wykonawcy nierzetelnego
rzetelności efektywność wykonawcy w świetle nowej dyrektywy 2014/24/WE

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów
dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów:
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu, jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
dokumenty dotyczące w szczególności:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Nowe wymagania związane z realizacją zamówienia, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
stosowanie preferencji unijnych. – UWAGA: punkt aktualny pod warunkiem przyjęcia poprawki senatu RP!

Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:

wprowadzenie definicji pojęcia „rażąco niska cena”
wartość kosztów pracy jako obowiązkowy czynnik oceny występowania rażąco niskiej ceny
ustalenie strony postępowania odwoławczego, na której spoczywa ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny

Zasady ustalania kryteriów oceny ofert po nowelizacji:

poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest zabronione
kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe?
kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia:
cykl życia produktu
opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów

Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Czaban

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 29 sierpnia 2014 r.