Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-zamowien-publicznych-po-nowelizacji-z-dnia-29-sierpnia-2014-r-60702-id8286

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 29 sierpnia 2014 r.


  ID szkolenia: 60702
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Hotel Novotel
  Al. 3 Maja 31
  SZCZECIN
  woj. zachodniopomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22-23.01.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2DNI
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA SZKOLENIA: 990 PLN
9 października 2014 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dotyka ona najbardziej newralgicznych, a zarazem najtrudniejszych w praktycznej realizacji elementów zamówień publicznych:

rażąco niskiej ceny
kryteriów oceny ofert
zasad polegania za zasobach podmiotów trzecich

Z danych UZP wynika, iż przed nowelizacją 93% postępowań w Polsce prowadzonych było z zastosowaniem jedynego kryterium najniższej ceny. Tymczasem nowelizacja znacznie ogranicza stosowanie jedynego kryterium ceny. Zamawiający zobowiązani są wyjść poza kryterium najniższej ceny tworząc SIWZ.

Wykonawcy z kolei muszą zmierzyć się z decyzją ustawodawcy o obowiązku uwzględniania w cenie ofertowej kosztów pracy uwzględniających minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto nie można już tak łatwo utajniać elementów swojej oferty.

O zmianach, jak zwykle z dokładnym omówieniem celu ich wprowadzenia i propozycją sposobu prawidłowego wdrożenia, dowiedzą się Państwo na szkoleniach prowadzonych przez ekspertów APEXnet uczestniczących w pracach Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Osoby pracujące w komisjach przetargowych
• Pracownicy merytoryczni
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia:

Program


Ułatwienia w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe:

eliminacja przepisu określającego warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym
zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne

Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Ocena rzetelności i efektywności wykonawcy:

rezygnacja z przesłanek wykluczenia wykonawców opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp
przypadki zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
źródła oceny rzetelności i efektywności
prawo rehabilitacji wykonawcy nierzetelnego
rzetelność i efektywność wykonawcy w świetle nowej dyrektywy 2014/24/WE

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów
dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów:
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu, jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
dokumenty dotyczące w szczególności:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniacharakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Nowe wymagania związane z realizacją zamówienia, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
stosowanie preferencji unijnych

Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:

wprowadzenie definicji pojęcia „rażąco niska cena”
wartość kosztów pracy jako obowiązkowy czynnik oceny występowania rażąco niskiej ceny
strona postępowania odwoławczego, na której spoczywa ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny

Zasady ustalania kryteriów oceny ofert po nowelizacji:

poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest zabronione
kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe?
kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia:
cykl życia produktu
opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów

Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy

Informacje o prelegentach:

JERZY CZABAN

• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Wydarzenia towarzyszące:

Zamówienia publiczne dla praktyków po nowelizacji z 29 sierpnia 2014r. Ucz się na błędach innych!
II stopień nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. Ustalanie kryteriów oceny ofert

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - -
 • - - -

Cena zawiera:

Cena zawiera Najnowszą książkę

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 29 sierpnia 2014 r.